دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تحمل[1]یعنیبینبرانگیختگی پایین/ بالا[2] نگهمیدارد،جاییکهعملکرداجتماعیمناسبودرگیریباهدفامکانپذیرمیشود. بنا به گفتۀ برزلین و همکاران (2002)، «رفتاردرمانیجدلی»براصلتئوری زیستی- اجتماعی[3]استواراستوبیانمیکندکهرفتارناکارآمدپسآینداختلالدرتنظیمهیجانیاست،افراددچاراختلالشخصیتمرزیبایداستراتژیهایانطباقیبیشتریرابیاموزندتاقادربهتنظیمعکسالعملهایخودوهمچنینتنظیمشدتوطولپاسخهایهیجانیخودشوند.

 

ایندرمانطوریطراحیشدهاستکهمستقیماًخلقمنفی،ولعمصرف،ونقشآنهادرفرایندعودراهدفقراردهد. اگرچهمدتزمانزیادیازابداعاینروشدرمانینمیگذردامادرعملسودمندیوکارآمدیخودرابهاثباترساندهاست. بوئنوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهنتایجتحقیقشانمدارکیدالبرعملیبودنوکارآمدیاینروشدرمانیارائهمیدهدوحمایتتجربیرابرایایندرمانبهعنوانجایگزیندرماناستانداردبرپایه 12 گام[4]ویادیگربرنامههایمرتبطکهدردرماناعتیاداستفادهمیشوند،فراهممیآورد.

 

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S)

درمان «سهاس»[5]برگرفته از بودا و روان شناسان شناختی منتها با تأکید خاص بر تئوری که هر فرد، طرحی خاص برای خود دارد، میباشد. بودا طی کردن 8 جادۀ معنوی را برای دستیابی به شادمانی ضروری می داند؛ این اصول پایه و اساس خود- طرحوارهدرمانی معنویمی باشد که با به کارگیری تکنیک های شناختی رفتاری زمینۀ تغییر در افراد مهیا می گردد (آوانتز و مارگولین[6]، 2004). مارکوت[7] (2003) اظهار می دارد که درمان «سه- اس» بر اساس خود- طرحواره درمانی شناختی[8] می باشد و هدفش کمک به بیماران برای خلق، ارزیابی، و دسترسی به خود- طرحواره معنوی شناختی[9] می باشد که با مصرف مواد و رفتارهای جنسی خطرزایی که خطر ابتلاء به ایدز را بالا می برد در تضاد می باشد. مارکوت همچنین دریافت که این درمان منجر به تسهیل شیفت شناختی از فعال شدن عادات مرتبط به اعتیاد، به خود- طرحوارهمعنویشناختی و رفتارها و عقاید کاهندۀ آسیب و پاک باقی ماندن از مواد می گردد. در واقع علاقۀ فزاینده به ادغام عقاید مذهبی و معنوی افراد در درمان های جلوگیری از اعتیاد و ابتلاء به ایدز باعث توسعۀ درمان «سه- اس» گردید (آوانتزومارگولین، 2004).

[1]– window of Tolerance

[2]– Hypo/Hyper Arousal

[3]– Biosocial

[4]– 12 Step-Based Program

[5]– Spiritual Self-Schema Therapy (3-S)

[6]-Avants and Margolin

[7]-Marcotte

[8]– Self-Schema Cognitive Theory

[9]– Cognitive Spiritual Self-Schema

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>