دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

که جزءانطباقینشخوار فکری«به اندیشه فرو رفتن»[1] میباشدکهبهمعنیتلاششناختیوارادیرویحلمسئلهبهمنظورحفظوبرگرداندنخلقاستوجزءغیرانطباقی آن «منفعلانهنشستنوفکرکردن»[2] ویاتمرکزبرعلائمافسردگیمیباشد.

اجتماعیمی­دانند. نتایجتحقیقیکهبهوسیلۀموریسونواُکانر[3] (2008) انجامگرفت،نشاندادکهبیننشخوار فکریواسترسارتباطوجودداردوایندوپیشبینیکنندۀآتیآشفتگیهایروانیازقبیلبدخلقی،ناامیدیوافکارخودکشیهستند، این محققانبیانمیدارندکهنشخوار فکرییاسبکپاسخنشخواریپیشبینیکنندهاختلالدرعملکرداجتماعیاستوایناختلالدرحضوراسترسبیشترخواهدشد.

 

2-2-7 تنظیم هیجانی

راهبردهایتنظیمهیجانشاملنهراهبردمقابلهایشناختی[4]متفاوت،یعنیخودملامتگری،پذیرشوعینیتبخشی،نشخوارفکری،تمرکزمجددمثبت،تمرکزمجددرویبرنامهریزی،ارزیابیمجددمثبت،تسهیلحادثهازطریقکلنگری،فاجعهسازی،وسرزنشدیگرانمیشود (گارنفسکی[5]وهمکاران، 2002). آمستادتر[6] (2008) بیانمیداردکهتنظیمهیجانوجهذاتیگرایشهایپاسخهایهیجانیاست. درواقعساختارتنظیمهیجانیازمفهوموسیعتر «انطباق»[7]تکاملیافتهاستوبهمعنیکاربرداستراتژیهایشناختیورفتاریبهمنظورتنظیمشدت، طولوبیانعواطفمیباشد (تامپسون،1994،بهنقلازلیمولت، 2012).به طور کلی، ترکیبیازفرایندهایفیزیولوژیکی،رفتاری،وشناختیفردراقادرمیسازدتاتجربهوابرازهیجاناتمنفیومثبتراتنظیمنماید (بریجز و همکاران، 2004).

تأثیر تنظیم هیجانی و چگونگی تأثیر آن بر زندگی ما موضوع تحقیقات اخیر زیادی بوده می باشد. ازمنظرعملگرایانمعاصر[8]، نقشهایمهمهیجاناتشاملمهیاکردنپاسخهایرفتاریضروری، تعدیلتصمیمگیری، تقویتحافظهبرایحوادثمهم، وتسهیلروابطبینفردیمیباشد، بااینوجودهیجاناتمیتوانندغیرازکمککنندهبودن، آسیبرسانهمباشندوقتیکهدرزماننامناسبوباشدتنامناسبایجادشوند (گراسوتامپسون[9]، زیر چاپ). دیاموندوآسپینوال[10][1]– Reflective Pondering

[2]– Brooding Rumination

[3]– Morrison and O’connor

[4]– Cognitive Coping Strategy

[5]-Garnefski

[6]-Amstadter

[7]– Coping

[8]– Contemporary Functionalist

[9]-Gross and Thompson

[10]-Diamond and Aspinwall

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>