دانلود پایان نامه

در آن جا که پدیده ی زن سالاری حاکم است، توجه به افراد برتر از کسب پول است و کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست و رسیدگی و کمک به دیگران از اهمیت بالایی برخوردار است (رابینز، 1388، ص40).
2-7-3-2 رضایت شهروندان
تغییر و تحولاتی که در ارزش ها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرایندهای اداری نیز تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحول، از امری درون زا به مسأله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند. به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولت ها و حکومت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی، رضایت شهروندان را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارآیی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرایند توسعه خواهد شد (محمدی فر و همکاران، 1389).
رویکردهای جدید برخلاف رویکردهای سنتی، شاخص های مختلفی را مورد توجه قرار داده اند که به طور عمده غیرمالی هستند. یکی از شاخص های اصلی که سایر شاخص ها را تحت تأثیر خود قرار داده، کسب رضایت ارباب رجوع است. تحقق این مهم زمانی حاصل می شود که سازمان بکوشد با شناسایی نیازهای واقعی خدمت گیرندگان، تصویر شفاف و روشنی از کم و کیف خدمات قابل ارائه را به دست آورده و با منطبق کردن رفتار خود با نیازهای مخاطبان، امکان افزایش رضایت آنان را فراهم آورد (محمدی فر و همکاران، 1389). در سازمان های دولتی رضایت مندی یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد سازمانی است و آن را ادراک مراجعان از عملکرد سازمان (خدمات دریافت شده) یا اساسی می دانند که از برآورده شدن خواسته ها و انتظاراتشان ایجاد می شود. مفاهیم مربوط به رضایت ابتدا در حوزه کالا مطرح و با افزایش رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار شد، اما طولی نکشید که مؤسسات خدماتی و عمومی پی به اهمیت موضوع برده و از آن بهره گیری کردند. الوانی و دانایی فرد (به نقل از محمدی فر و همکاران، 1389) معتقدند؛ به کارگیری لفظ مشتری که از بخش خصوصی عاریه گرفته شده، در بخش عمومی و دولتی درست نیست زیرا در بخش خصوصی، مشتریان به طور کامل شناخته شده اند و خدمت یا کالای خاصی را از بخش خصوصی دریافت کرده و هزینه ی آن را می پردازند، در حالی که در بخش دولتی تمامی شهروندان باید مشتری محسوب شوند اگرچه همگی خریدار و خواهان خدمت ویژه ای از دولت نیستند. از سویی در بخش خصوصی، هر فردی که پول بیشتری بپردازد، از خدمات باکیفیت تری برخوردار می شود، در حالی که در بخش دولتی چنین عملی بی عدالتی و تبعیض محسوب می شود. اما با هر تعبیری، امروزه مشتری مداری در رأس برنامه های سازمان های دولتی قرار گرفته و این مفهوم در این حوزه با اصطلاح تکریم ارباب رجوع شناخته شده و اهمیت یافته است (محمدی فر و همکاران، 1389).
مطالعات مختلف سازمانی حاکی از آن است که رضایت مشتری، آموزش استنتاجی ، ارزیابی عملکرد، یادگیری مستمر، خود ارزیابی و مدیریت دانش از برجسته ترین عناصر سازمانی هستند که در ارتقای شایستگی نقش دارند (کالینز و مولدر، 2007).
2-8 فرضیه ها
1. بین عوامل محتوایی و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
1-1. بین انگیزش و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
1-2. بین سطح دانش و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
1-3. بین ویژگی آمادگی یادگیری و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
2. بین عوامل ساختاری و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
2-1. بین نحوه ارزیابی عملکرد و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
2-2. بین توسعه فناوری اطلاعات و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
2-3. بین سطح پاداش دهی و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.

 
 
3. بین عوامل زمینه ای و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
3-1. بین فرهنگ و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
3-2. بین رضایت شهروندان و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه معنی دار وجود دارد.
4. از بین عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه ای کدام عامل پیش بینی کننده ی قوی تری برای شایستگی مدیران پلیس آگاهی است.
2-9 خلاصه فصل
هنگامی که افراد برای انجام وظایفی ضروری در جهت تأمین هدف ها با یکدیگر روابط متقابل برقرار می کنند، سازمان به وجود می آید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) سازمانی است که بعد از تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی از ادغام اولیه سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی سابق تشکیل شد. پلیس آگاهی ناجا هم یکی از یگان‎های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که سنگ بنای آن در سال 1253 گذاشته شد. پلیس آگاهی ضابط قوه قضاییه است و وظایف مبارزه با قاچاق، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان، مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها و انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم را بر عهده دارد.
در تمامی سازمان ها مهم ترین رکنی که در رسیدن به اهداف سازمانی تأثیرگذار می باشد، مدیریت است. اصطلاح مدیریت به معنی فرایند انجام کارها به طور اثربخش و کارآمد به وسیله ی دیگران است. برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل وظایفی هستند که مدیران بر عهده دارند. رابرت کتز مهارت های لازم برای مدیران را به سه گروه مهارت های فنی، انسانی و نظری یا تحلیلی تقسیم کرده است. مدیران می توانند در سطوح مختلف یک سازمان انجام وظیفه کنند و به فعالیت های مختلفی بپردازند. توفیق در ایفای نقش مدیریت و انجام این مسئولیت سنگین بیش از هر چیز به توانمندی و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران نیز، اساساً به مهارت، سطح دانش، بینش، توانایی و شایستگی آن ها بستگی دارد. شایستگی های مدیریتی متشکل از مجموعه ای از دانش، مهارت ها، توانایی ها و انگیزه ها می باشد به منظور این که مدیر بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. در بیشتر منابع، دانش، مهارت، توانایی و نگرش، چهار جنبه اصلی شایستگی مطرح شده اند. مروری بر مطالعات نشان می دهد که مفاهیمی چون شایستگی، کارآیی، توانمندی، عملکرد و مهارت به طور متناقضی به جای هم به کار برده می شوند. رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن می سازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی مورد نیاز است. رویکرد رفتاری، رویکرد استاندارد و رویکرد اقتضایی، رویکردهای موجود درباره ی شایستگی به شمار می روند. چرخه حیات شایستگی، مجموعه ای از چهار مرحله کلان است که هدف آن، ارتقا و توسعه ی مستمر شایستگی های فردی و سازمانی است. این چهار مرحله کلان عبارتند از: ترسیم شایستگی، تشخیص شایستگی، توسعه ی شایستگی و نظارت بر شایستگی.
تمام مطالعات تحقیقی بر یک چارچوب مفهومی استوار است. که متغیرهای مورد نظر و رابطه بین آنها را مشخص می کند. چارچوب نظری این تحقیق براساس مدل سه شاخگی است. مدل سه شاخگی مدل نظام مندی است که کلیه ی عوامل مؤثر در شکل گیری یک پدیده را تبیین می کند. و عوامل ایجادکننده یک مسأله را در قالب سه دسته از عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه ای قرار می دهد. عوامل محتوایی شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان هستند که نرم های رفتاری، ارتباط غیررسمی، الگوهای خاص به هم پیوسته و محتوی اصلی سازمان را تشکیل می دهند. انگیزش، سطح دانش و ویژگی آمادگی یادگیری مدیران، عوامل محتوایی این تحقیق را تشکیل می دهند. عوامل ساختاری دربرگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان هستند که با نظم و ترتیب خاص و به هم پیوسته، چارچوب و قالب فیزیکی و مادی سازمان را می سازند. نحوه ارزیابی عملکرد، توسعه فناوری اطلاعات و سطح پاداش دهی پلیس آگاهی، عوامل ساختاری این تحقیق را تشکیل می دهند. عوامل زمینه ای یا محیطی، دربرگیرنده همه ی شرایط و عوامل برون سازمانی است که بر سازمان بیشتر اثرگذار هستند تا تأثیرپذیر و سازمان بر آن ها کنترلی نداشته یا حداقل کنترل را دارد. فرهنگ و رضایت شهروندان، عوامل زمینه ای این تحقیق را تشکیل می دهند.
مطالعات مختلف سازمانی حاکی از آن است که رضایت مشتری، آموزش استنتاجی، ارزیابی عملکرد، یادگیری مستمر، خود ارزیابی و مدیریت دانش از برجسته ترین عناصر سازمانی هستند که در ارتقای شایستگی نقش دارند. یافته های پژوهش های ذکر شده در این فصل هم نشان داد که عوامل محتوایی و عوامل زمینه ای (محیطی) بر بهبود عملکرد مدیران تأثیرگذارند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه
در این فصل به تعاریف نظری و عملیاتی و توضیح روش تحقیق، جامعه ی آماری پژوهش، نمونه، روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم.
3-2 تعاریف اصطلاحات و واژه ها
3-2-1 تعاریف نظری
آمادگی یادگیری: آمادگی یادگیری به عنوان درجه مالکیت بر نگرش ها، توانایی های فردی و ویژگی های شخصیتی لازم برای یادگیری تعریف شده است (نادی و سجادیان، 1390).
ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی (امیرزاده و دولتخواه، 1391).
انگیزش: فرآیند تحریک و پشتیبانی از رفتا
ر هدف مدار را انگیزش می گویند (مقیمی، 1383، ص 329).
پاداش: به جبران خدماتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می دهد (روغنی، ابزری و سلطانی، 1391).
پلیس آگاهی: پلیس آگاهی ناجا یکی از یگان‎های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، که طبق قانون، به عنوان ضابط قوه قضاییه وظایفی را بر عهده دارد (ویکی پدیا).
دانش: ادارک و فهمی است که از طریق تجربه، استدلال، درک مستقیم و یادگیری حاصل می شود (رفعتی شالدهی، حسنوی، به آذین و بنی طباء، 1387).
رضایت شهروندان: در سازمان های دولتی رضایتمندی یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد سازمانی است و آن را ادراک مراجعان از عملکرد سازمان (خدمات دریافت شده) یا احساسی می دانند که از برآورده شدن خواسته ها و انتظاراتشان ایجاد می شود (محمدی فر، احمدی و هاشمی، 1389).
شایستگی های مدیریتی: شایستگی های مدیریتی متشکل از مجموعه ای از دانش، مهارت ها، توانایی ها و انگیزه ها می باشد به منظور این که مدیر بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد (کرمی، 1386).
شایستگی: طبق تعریف ارائه شده از سوی جامعه بین المللی عملکرد، مجموعه دانش، مهارت و نگرش هایی که کارکنان را قادر می سازد به صورتی اثربخش فعالیت های مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد نیاز انجام دهند شایستگی نامیده می شود (هیو، 2010).
عوامل زمینه ای: عوامل زمینه ای یا محیطی، دربرگیرنده همه شرایط و عوامل برون سازمانی است که بر سازمان بیشتر اثرگذار هستند تا تأثیرپذیر و سازمان بر آن ها کنترلی نداشته یا حداقل کنترل را دارد (روشندل اربطانی و جنوی، 1389).
عوامل ساختاری: تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان که با نظم و ترتیب خاص و به هم پیوسته، چارچوب و قالب فیزیکی و مادی سازمان را می سازند (روشندل اربطانی و جنوی، 1389).
عوامل محتوایی: عوامل و روابط انسانی در سازمان که نرم های رفتاری، ارتباط غیررسمی، الگوهای خاص به هم پیوسته و محتوی اصلی سازمان را تشکیل می دهند. عوامل محتوایی درواقع عوامل پویایی دهنده و زنده سازمانی تلقی می شوند. نگرش ها، ادراکات و رفتارهای مختلف در زمره عوامل محتوایی اند (روشندل اربطانی و جنوی، 1389).
فرهنگ: عبارت است از همه ی هنجارها، نمونه ها، الگوهای رفتاری و نتیجه های رفتار آشکار و پنهان که از گروه های اجتماعی یاد گرفته می شود. این هنجارها و الگوها به همبستگی داخلی و خارجی و قدرت کارکردی یک گروه خدمت می کند (نوربخش، 1386).
فناوری اطلاعات: به کلیه فناوری هائی اشاره دارد که در پنج حوزه جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارد (ویکی پدیا).
3-2-2 تعاریف عملیاتی
شایستگی مدیران: آن چه را که با بهره گرفتن از پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا سنجیده می شود را شایستگی مدیران گویند.
عوامل زمینه ای: به عواملی گفته می شود که با بهره گرفتن از مجموع سؤال های شماره ی (45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 32، 31، 24، 23، 16، 15، 8، 7) پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود.
عوامل ساختاری: به عواملی گفته می شود که با بهره گرفتن از مجموع سؤال های شماره ی (38، 37، 36، 30، 29، 28، 22، 21، 20، 14، 13، 12، 6، 5، 4) پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود.
عوامل محتوایی: به عواملی گفته می شود که با بهره گرفتن از مجموع سؤال های شماره ی (35، 34، 33، 27، 26، 25، 19، 18، 17، 11، 10، 9، 3، 2، 1) پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود.
3-3 روش تحقیق
پژوهش حاضر، حاصل یک مطالعه ی توصیفی- پیمایشی است که برای سنجش عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی انجام گرفت.
3-4 محدوده زمانی و مکانی تحقیق
بخش میدانی تحقیق در پلیس آگاهی استان های کرمانشاه ،ایلام،کردستان و همدان انجام و مراحل تحقیق از نظر زمانی در سال 1393 انجام پذیرفته است.
پس از تصویب تحقیق در ابان 1392 ، اقدامات لازم و مطالعات مختلف با هدایت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور به عمل آمد که پس از آن به مراکز وسازمان های مرتبط با موضوع تحقیق مراجـعه نمودم.

در کنار آن، مطالعات کتابخانه ای نیز جهت تهیه ادبیات موضوع معمول ، که این اقدامات تا فروردین ماه 1393 ادامه داشت و در اردیبهشت ماه سال جاری سؤالات مربوط به تنظیم پرسش نامه آغاز و پس از تصویب پرسش نامه اصلی توسط اساتید محترم راهنما و مشاور بین پاسخگویان جامعه آماری توزیع و پس از تنظیم آن توسط پاسخ گویان ، جمع آوری گردید.
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در خرداد ماه سال جاری انجام و در نهایت ، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد در مرداد ماه به عمل آمد. بنابراین ، این پژوهش از آبانماه 1392 تا مرداد ماه 1393 جمعأ به مدت 10 ماه به طول انجامید.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5 جامعه آماری
همه ی مدیران پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعمدل تصحیح خطا

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید