دانلود پایان نامه درمورد 0.5، 0.25، 0.0620، 0.0930

A qBFN
w
x
*
*
*
0
0
0.0433
0.2283
0.0010
0.25 0.2772
0.2283
0.0010
0.5 0.4486
0.2283
0.0010
0.75 0.6383
0.2283
0.0010
1 *
0.9031
0.2772
0.4486
0.6383
0.2232
0.2508
0.2559
0.2557
0.2523
0.0310
0.0310
0.0310
0.0310
0.0310
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
0.9828
0.8647
0.8503
0.9102
0.2137
0.2544
0.2537
0.2548
0.2501
0.0620
0.0620
0.0620
0.0620
0.0620
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
0.9124
0.8319
0.8253
0.8801
0.2048
0.2328
0.2423
0.2430
0.2366
0.0930
0.0930
0.0930
0.0930
0.0930
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.7533
0.7127
0.7240
0.7843
0.1963
0.2180
0.2244
0.2226
0.2132
0.1239
0.1239
0.1239
0.1239
0.1239
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدار غیر قابل برآورد
با مقایسه رشد ژنتیکی جداول 4-7، 4-8، 4-9، مشخص گردید که با افزایش سهم هسته تا 10 درصد از کلّ جمعیّت، میزان رشد ژنتیکی افزایش یافت. یعنی برای سهم هسته از کلّ جمعیّت یک حدّ بهینه وجود دارد. 4-2-1- انتخاب دو مرحله ای
4-2-1-1- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.3050
در این قسمت نتایج مربوط به رشد ژنتیکی حاصل از انتخاب دو مرحله‌ای برای صفت وزن از شیرگیری با وراثت‌پذیری 0.3050 با درنظرگرفتن مقادیر مختلفی از سهم هسته ازکلّ جمعیّت، ارائه شده است. ابتدا نتایج رشد ژنتیکی مربوط به سهم10 درصدی هسته از کلّ جمعیّت مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نتایج مربوط به سهم هسته 5 درصد و 15 درصد بیان می‌شوند.
نتایج انتخاب دو مرحله‌ای با شرایط وراثت‌پذیری 0.3050 و همچنین با درنظرگرفتن سهم هسته از کلّ جمعیّت معادل 10 درصد (شرایط مبناء) در جدول 4-10 نشان داده شده است. رشد ژنتیکی در حالتی که هسته بسته است برابر با 0.2278 کیلوگرم بود. هنگامی که هسته باز است، رشد ژنتیکی بین 0.2015 تا 0.2536 کیلوگرم متغیّر بود. کمترین مقدار مربوط به حالتی بود که x مساوی 1 و w مساوی 0 است، یعنی در حالتی که در آن تمام میش‌های مورد نیاز هسته از پایه تأمین می‌شوند و در ضمن هیچ قوچی از هسته به پایه مهاجرت نمی‌کند. با استناد به نتایج این جدول، بیشترین رشد ژنتیکی برابر با 0.2536 کیلوگرم بود. این رشد در شرایطی به دست می‌آید که هسته باز باشد و 25 درصد از مادّه‌های هسته از پایه مهاجرت کنند. برای تأمین این مادّه‌ها لازم است که 1.92 درصد از ماده‌های پایه انتخاب شوند. این نسبت انتخاب همان است که در انتخاب یک مرحله‌ای برای شرایط مشابه با حالتی که در اینجا بررسی می‌شود بدست آمده بود. اما از آنجا که در اینجا انتخاب دو مرحله‌ای مد نظر قرار می‌گیرد باید در مرحله اول 3.07 درصد از میش‌های پایه برای انتقال به هسته انتخاب شوند. در مرحله دوم لازم است 62.54 درصد از افراد انتخاب شده مرحله اول برای انتقال به هسته انتخاب شوند. عدد 62.54 از تقسیم عدد 1.92 بر 3.07 حاصل می‌شود. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 0.8781 کیلوگرم است. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، نرخ بهینه انتقال میش از پایه به هسته و قوچ از هسته به پایه برای جمعیّت گوسفندان بومی گیلان، هنگامی که انتخاب دو مرحله‌ای برای صفت وزن از شیرگیری انجام می‌شود به ترتیب 0.25 و 0.5 می‌باشد. جدول4-10: حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله ی اول(q1) با درنظرگرفتن سهم هسته10 درصد از کل جمعیت و با وراثت‌پذیری0.3050.
x
w
q 1 A
0
0
0.25
0.5
0.75
1
0
0
0
0
0
*
0.2278
0.2278
0.2278
0.2278
*
*
*
*
*
0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5502
0.0307
0.0307
0.0307
0.0352
0.2178
0.2480
0.2536
0.2533
0.2496
*
1.0197
0.8781
0.8856
0.9783
0.5
0
0.25
0.5
0.75
1
0.7344
0.0684
0.0684
0.0664
0.0654
0.2121
0.2435
0.2527
0.2533
0.2479
*
1.0616
0.9447
0.9376
1.0065
0.75
0
0.25
0.5
0.75
1
0.7536
0.1066
0.0896
0.0906
0.0986
0.2067
0.2345
0.2437
0.2436
0.2360
*
0.9781
0.9033
0.9041
0.9672
1
0
0.25
0.5
0.75
1
0.7728
0.1466
0.1338
0.1248
0.1178
0.2015
0.2226
0.2285
0.2257
0.2149
*
0.8142
0.7796
0.7989
0.8680
* مقدار غیر قابل برآورد
در جدول 4-11 نتایج مربوط به انتخاب دو مرحله‌ای با وراثت‌پذیری 0.3050 اما با درنظرگرفتن سهم هسته معادل 5 درصد نشان داده شده است، که در این حالت بیشترین رشد ژنتیکی برابر 0.2488 کیلوگرم است و این رشد در شرایط بازبودن هسته بدست می‌آید به گونه‌ای که 50 درصد ماده‌های هسته از پایه مهاجرت کنند و انتخاب 2.97 درصدی از میش‌های پایه در مرحله اول برای انتقال به هسته صورت پذیرد. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 1.0598 کیلوگرم است. بعلاوه نرخ بهینه انتقال قوچ از هسته 0.5 باید باشد.
جدول4-11: حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله ی اول( q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته5درصد از کل جمعیت و با وراثت‌پذیری0.3050.
A q 1
w
x
*
*
0
0
0
*
0.2189
0
0.25 *
0.2189
0
0.5 *
0.2189
0
0.75 *
0.2189
0
1 *
1.0466
0.9929
1.0843
1.2855
0.2191
0.2446
0.2467
0.2431
0.2351
0.4791
0.0156
0.0161
0.0151
0.0151
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.1176
1.0598
1.1191
1.2811
0.2162
0.2442
0.2488
0.2440
0.2311
0.5422
0.0292
0.0297
0.0302
0.0292
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
1.0534
1.0210
1.0769
1.2218
0.2135
0.2386
0.2427
0.2359
0.2185
0.6113
0.0448
0.0443
0.0443
0.0443
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *