A qBFN
w
X
*
*
*
0
0
0.3029
0.2189
0.0010
0.25 0.3029
0.2189
0.0010
0.5 0.8511
0.2189
0.0010
0.75 1.1614
0.2189
0.0010
1 *
1.0284
0.9809
1.0751
1.2782
0.2187
0.2439
0.2458
0.2421
0.2340
0.0091
0.0091
0.0091
0.0091
0.0091
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.0931
1.0415
1.1047
1.2690 0.2156
0.2433
0.2475
0.2424
0.2293
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
1.0270
0.9991
1.0589
1.2064
0.2127
0.2378
0.2411
0.2340
0.2169
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.8772
0.8790
0.9475
1.0906
0.2099
0.2291
0.2288
0.2178
0.1948
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدارغیرقابل برآورد
همچنین زمانی که انتخاب تک مرحله‌ای با شرایط وراثت پذیری 0.3050 و همچنین با درنظرگرفتن سهم هسته از کل جمعیّت، معادل 15 درصد، انجام می‌شود (جدول4-3)، بیشترین رشد ژنتیکی برابر با 0.2528 کیلوگرم است. این رشد در شرایطی بدست می‌آید که هسته باز باشد و 25 درصد از ماده‌های هسته از پایه مهاجرت کنند. برای تأمین این ماده‌ها لازم است که 3.10 درصد از میش‌های پایه برای انتقال به هسته انتخاب شوند. بعلاوه نرخ انتقال قوچ ازهسته به پایه نیز باید 0.75 باشد. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 0.7902 کیلوگرم است. جدول4-3: رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نرازهسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (qBFN) بادر نظرگرفتن سهم هسته 15 درصداز کل جمعیت و با وراثت‌پذیری0.3050.
A qBFN
w
X
*
*
*
0
0
0.2733
0.2283
0.0010
0.25 0.3672
0.2283
0.0010
0.5 0.4899
0.2283
0.0010
0.75 0.6518
0.2283
0.0010
1 *
0.9818
0.8080
0.7902
0.8601
0.2129
0.2454
0.2522
0.2528
0.2501
0.0310
0.0310
0.0310
0.0310
0.0310
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.0164
0.8772
0.8490
0.8974
0.2038
0.2377
0.2485
0.2507
0.2470
0.0620
0.0620
0.0620
0.0620
0.0620
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
0.9254
0.8321
0.8160
0.8621
0.1953
0.2256
0.2366
0.2385
0.2331
0.0930
0.0930
0.0930
0.0930
0.0930
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.7550
0.7056
0.7098
0.7632
0.1871
0.2108
0.2185
0.2179
0.2095
0.1239
0.1239
0.1239
0.1239
0.1239
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدار غیر قابل برآورد
با مقایسه مقادیر رشد ژنتیکی جداول 4-1، 4-2 و 4-3 مشخص شد در انتخاب تک مرحله‌ای بیشترین رشد ژنتیکی هنگامی که سهم هسته از کل جمعیّت به میزان 15 درصد باشد رخ می‌دهد و مقدار آن معادل 0.2528 کیلوگرم برآورد گردید. درواقع با افزایش سهم هسته از کل جمعیّت، میزان رشد ژنتیکی افزایش یافت. بعلاوه با مقایسه مقادیر نرخ بهینه انتقال بین هسته و پایه معلوم شد هنگامی که سهم هسته از کل جمعیّت تغییر می‌کند مقادیر بهینه x و w نیز تغییر می‌کنند. بنابراین نرخ بهینه انتقال تابعی از سهم هسته از کل جمعیّت است.
4-1-1-2- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.2745
در این قسمت نتایج مرتبط با رشد ژنتیکی درنتیجه انتخاب تک مرحله‌ای برای صفت وزن از شیرگیری در حالی که وراثت‌پذیری صفت 0.2745 فرض شد، برای سطوح مختلف سهم هسته از کلّ جمعیّت ارائه شده است. نتایج با درنظرگرفتن سهم هسته ازکلّ جمعیّت، معادل 10 درصد (شرایط مبناء) در جدول 4-4 نشان داده شده است. بیشترین رشد ژنتیکی برابر با 0.2490 کیلوگرم است. این رشد در شرایطی بدست می‌آید که هسته باز باشد و 25 درصد از ماده‌های هسته از پایه مهاجرت کنند. در این حالت نسبت انتخاب در میش‌های پایه برای تأمین این ماده‌ها برابر 1.92 درصد بود. بعلاوه لازم است 75 درصد قوچ‌های پایه از هسته تأمین شوند. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 0.8890 کیلوگرم بود. رشد ژنتیکی درحالتی که هسته بسته است برابر با 0.2278 کیلوگرم است. بنابراین هسته باز رشد ژنتیکی بیشتری نسبت به هسته بسته دارد.
جدول4-4: رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نراز هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (qBFN) با درنظرگرفتن سهم هسته10درصدازکل جمعیت وباوراثت‌پذیری0.2745 .
A qBFN
w
x
*
*
*
0
0
0.5664
0.2278
0.0010
0.25 0.5538
0.2278
0.0010
0.5 0.6521
0.2278
0.0010
0.75 0.8080
0.2278
0.0010
1 *
1.0830
0.9023
0.8890
0.9665
0.2060
0.2414
0.2485
0.2490
0.2460
0.0192
0.0192
0.0192
0.0192
0.0192
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.0771
0.9384
0.9209
0.9801 0.2003
0.2352
0.2457
0.2471
0.2424
0.0384
0.0384
0.0384
0.0384
0.0384
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
0.9645
0.8797
0.8746
0.9319
0.1950
0.2257
0.2357
0.2363
0.2295
0.0576
0.0576
0.0576
0.0576
0.0576
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.7885
0.7472
0.7617
0.8259
0.1899
0.2137
0.2202
0.2179
0.2078
0.0768
0.0768
0.0768
0.0768
0.0768
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدارغیر قابل برآورد
در جدول 4-5 نتایج مربوطه به انتخاب تک مرحله‌ای با درنظرگرفتن سهم هسته از کلّ جمعیّت معادل 5 درصد نشان داده شده است. بیشترین رشد ژنتیکی در این حالت برابر 0.2413 کیلوگرم می‌باشد. این رشد در شرایطی بدست می‌آید ک ه مقادیر x و w به ترتیب برابر 25 و 50 درصد باشد. نسبت انتخاب در ماده‌های پایه برای انتقال به هسته لازم است که 0.91 درصد باشد. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 1.0168 کیلوگرم است.
جدول4-5: رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (qBFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 5درصدازکل جمعیت و باوراثت‌پذیری0.2745.
A qBFN
w
x
*
*
*
0
0
0.5449
0.2189
0.0010
0.25 0.6907
0.2189
0.0010
0.5 0.8945
0.2189
0.0010
0.75 1.1756
0.2189
0.0010
1 *
1.1082
1.0168
1.0875
1.2735
0.2075
0.2377
0.2413
0.2385
0.2311
0.0091
0.0091
0.0091
0.0091
0.0091
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.1238
1.0516
1.1011
1.2539
0.2045
0.2353
0.2411
0.2371
0.2249
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
1.0347
0.9949
1.0457
1.1847
0.2018
0.2290
0.2338
0.2277
0.2110
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.8719
0.8660
0.9281
1.0646
0.1991
0.2199
0.2209
0.2109
0.1890
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدارغیرقابل برآورد
همچنین زمانی که انتخاب تک مرحله‌ای با شرایط وراثت پذیری 0.2745 و همچنین با درنظرگرفتن سهم هسته از کل جمعیّت، معادل 15 درصد، انجام می شود (جدول4-6)، بیشترین رشد ژنتیکی برابر با 0.2498 کیلوگرم است. این رشد در شرایطی بدست می‌آید که هسته باز باشد و 25 درصد از ماده‌های هسته از پایه مهاجرت کنند. برای تأمین این مادّه‌ها لازم است که 3.10 درصد از میش‌های پایه برای انتقال به هسته انتخاب شوند. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 0.8033 کیلوگرم است. ضمن اینکه باید نرخ انتقال قوچ از هسته به پایه 0.75 باشد.
جدول4-6: رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (qBFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیت و باوراثت‌پذیری0.2745.
A qBFN
w
x
*
*
*
0
0
0.5153
0.2283
0.0010
0.25 0.4617
0.2283
0.0010
0.5 0.5332
0.2283
0.0010
0.75 0.6660
0.2283
0.0010
1 *
1.0646
0.8453
0.8032
0.8559
0.2019
0.2397
0.2482
0.2498
0.2418
0.0310
0.0310
0.0310
0.0310
0.0310
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.0518
0.8903
0.8476
0.8839 0.1933
0.2305
0.2432
0.2465
0.2437
0.0620
0.0620
0.0620
0.0620
0.0620
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
0.9390
0.8323
0.8063
0.8432
0.1853
0.2181
0.2306
0.2337
0.2293
0.0930
0.0930
0.0930
0.0930
0.0930
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.7567
0.6982
0.6949
0.7409
0.1775
0.2032
0.2124
0.2129
0.2057
0.1239
0.1239
0.1239
0.1239
0.1239
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدار غیر قابل برآورد
با مقایسه مقادیر رشد ژنتیکی جداول 4-3، 4-4، 4-5، مشخص شد بیشترین رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله ای، زمانی رخ می‌دهد که سهم هسته از کل جمعیّت به میزان 15 درصد باشد و مقدار آن 0.2490 کیلوگرم برآورد گردید. در واقع میزان رشد ژنتیکی با افزایش سهم هسته از کل جمعیّت، افزایش یافت. همانند آنچه که در مورد وراثت‌پذیری 0.3050 مشاهده شد، با افزایش سهم هسته نسبت انتخاب در مسیر ماده‌های پایه برای جایگزینی در هسته افزایش یافت که این به معنی کاهش شدت انتخاب در این مسیر است. تأخیر ژنتیکی با افزایش سهم هسته کم شد.
4-1-1-3- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.3355
در این قسمت تفسیر نتایج مربوط به شرایطی که انتخاب تک مرحله‌ای صفت وزن ازشیرگیری با وراثت‌پذیری 0.3355 صورت می‌گیرد ارائه می‌شوند. درجدول 4-7 نتایج با درنظرگرفتن سهم هسته از کل جمعیّت معادل 10 درصد (شرایط مبناء) نشان داده شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می‌شود، بیشترین رشد ژنتیکی برابر با 0.2570 کیلوگرم بود. نرخ بهینه انتقال میش از پایه به هسته برابر 50 درصد و نرخ بهینه انتقال قوچ از هسته به پایه نیز 50 درصد بود. برای تأمین این ماده‌ها لازم است که 3.84 درصد از میش‌های پایه برای انتقال به هسته انتخاب شوند. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 0.9146 کیلوگرم است. جدول4-7: رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (qBFN) با درنظرگرفتن سهم هسته10 درصد از کل جمعیت و باوراثت‌پذیری0.3355.
A qBFN
w
x
*
*
*
0
0
0.0930
0.2278
0.0010
0.25 0.3688
0.2278
0.0010
0.5 0.5673
0.2278
0.0010
0.75 0.7803
0.2278
0.0010
1 *
0.9222
0.8298
0.8636
0.9749
0.2278
0.2530
0.2567
0.2553
0.2510
0.0192
0.0192
0.0192
0.0192
0.0192
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.0045
0.9146
0.9246
1.0072 0.2214
0.2500
0.2570
0.2563
0.2497
0.0384
0.0384
0.0384
0.0384
0.0384
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
0.9408
0.8816
0.8954
0.9704
0.2156
0.2416
0.2486
0.2469
0.2381
0.0576
0.0576
0.0576
0.0576
0.0576
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.7889
0.7648
0.7933
0.8716
0.2100
0.2300
0.2338
0.2293
0.2170
0.0768
0.0768
0.0768
0.0768
0.0768
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدار غیر قابل برآ ورد
نتایج مربوط به انتخاب تک مرحله‌ای با وراثت‌پذیری 0.3355 و سهم هسته معادل 5 درصد در جدول 4-8 نشان داده شده است. دراینصورت بیشترین رشد ژنتیکی برابر با 0.2535 کیلوگرم است. این رشد در شرایطی بدست می‌آید که هسته باز باشد و 50 درصد از ماده‌های هسته از پایه مهاجرت کنند. برای تأمین این ماده‌ها لازم است که 1.82 درصد از میش‌های پایه برای انتقال به هسته انتخاب شوند. تأخیر ژنتیکی هم برابر با 1.0319 کیلوگرم است. براساس جدول 4-8 نرخ بهینه انتقال قوچ از هسته به پایه 0.5 می‌باشد.
جدول 4-8: رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (qBFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیت و باوراثت‌پذیری 0.3355.
A qBFN
w
x
*
*
*
0
0
0.0726
0.2189
0.0010
0.25 0.5060
0.2189
0.0010
0.5 0.8099
0.2189
0.0010
0.75 1.1478
0.2189
0.0010
1 *
0.9524
0.9467
1.0634
1.2827
0.2294
0.2498
0.2501
0.2454
0.2367
0.0091
0.0091
0.0091
0.0091
0.0091
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
*
1.0640
1.0319
1.1081
1.2833 0.2261
0.2509
0.2535
0.2474
0.2334
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0
0.25
0.5
0.75
1
0.5
*
1.0198
1.0031
1.0714
1.2269
0.2231
0.2461
0.2481
0.2399
0.2212
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0
0.25
0.5
0.75
1
0.75
*
0.8823
0.8913
0.9659
1.1153
0.2201
0.2377
0.2363
0.2243
0.2003
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0
0.25
0.5
0.75
1
1
* مقدار غیر قابل برآورد
زمانی که انتخاب تک مرحله‌ای با وراثت پذیری 0.3355 و سهم هسته معادل 15درصد انجام می‌شود (جدول 4-9) بیشترین رشد ژنتیکی برابر با 0.2559 کیلوگرم است. این رشد نیز در شرایطی بدست می‌آید که 25 درصد از مادّه‌های هسته از پایه مهاجرت کنند. برای تأمین این مادّه‌ها لازم است که 3.10 درصد از میش‌های پایه برای انتقال به هسته انتخاب شوند. در این حالت تأخیر ژنتیکی برابر با 0.2772 کیلوگرم است. ضمن اینکه نرخ انتقال قوچ ازهسته به پایه باید 0.5 باشد. جدول4-9: رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (qBFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 15درصد از کل جمعیت و با وراثت‌پذیری]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *