اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر – ریچارد سون
روش آلفای کرونباخ اشاره نمود.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم. که در آن:
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 11/5Spssانجام گردیده است.
پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته بر گرفته از مدل تعدیل یافته پذیرش فناوری دیویس، 1989 و سایر ویژگی های خصیصه ای مشتریان تهیه و تنظیم شده است. برای حصول اطمینان از بدست آوردن نتایج بهتر، روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشها 78/0بدست آمد. آنجا که ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7% مطلوب است می توان استنباط کرد که پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق، از پایایی بالاتری بر خوردار است. جدول (3-2) ضرایب آلفای کرونباخ مولفه‌های تحقیق
ردیف
عنوان پرسشنامه
ضریب
1
سهولت ادراک شده
92/0
2
مفید بودن ادراک شده
85/0
3
امنیت ادراک شده
72/0
4
گرایش فناوری اطلاعات استفاده
78/0
5
کل پرسشنامه
78/0 3-5-2- ابزار اندازه‌گیری
تکنیک عمده ای که در این تحقیق برای سنجش متغیرها بکار گرفته شده، پرسشنامه است. پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. سوالات پرسش نامه‌ به گونه‌ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج فاصله‌ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم) علامت‌گذاری می‌کنند و پرسش نامه‌‌ای که به منظور ابزار جمع‌آوری اطلاعات به کار می‌رود به صورت حضوری بین پاسخ‌دهندگان توزیع می شود و شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده و شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات، مهارت کار با رایانه است، بخش دوم آن شامل 21سوال است که 13 سوال آن مربوط به متغیرهای مستقل 8 سوال آن مربوط به متغیر وابسته می‌باشد. که سوالات 1،2،3،4 سهولت ادراک شده 6،7،8،9،5 مفیدبودن ادراک شده وسوالات 10،11،12،13 امنیت ادراک شده و سوال 14،15،16مربوط به نگرش، سوال های17و18مربوط به هنجارهای ذهنی و سوال‌های 19،20،21 مربوط به گرایش فناوری اطلاعات می باشد. 3-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها و از آزمون تحلیل وارایانس یک راهه استفاده شد.
برای مقایسه تاثیرسطوح مختلف ادراک فناوری اطلاعات پذیرش فناوری بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک توسط مشتریان از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. و همین طور برایاولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک از آزمون فریدمن استفاده شد. عملیات آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام شد. 3-6-1- تحلیل واریانس یک طرفه
تجزیه و تحلیل واریانس یک روش آماری است که به منظور تجزیه و تحلیل تفاوتهای بین میانگین‌های دو یا چند نمونه به کار برده می‌شود. اما بیشترین مورد استفاده این آزمون زمانی است که پژوهشگر قصد مقایسه بیش از دو میانگین را داشته باشد.
منطق کلی تجزیه و تحلیل واریانس این است: واریانس کل همه نمره ها در یک آزمایش به واریانس بین گروه‌ها و واریانس درون گروه ها تقسیم می شود. واریانس درون گروه ها پراکندگی نمره‌ها را در درون هر یک از K گروه نشان می‌دهد. به همین دلیل غالباً این واریانس را واریانس خطا می‌نامند. این واریانس ناشی از تفاوتهای فردی در بین میانگین ها و نقص در وسایل اندازه گیری است. واریانس بین گروه‌ها اندازه اختلاف بین میانگین‌های K نمونه را نشان می‌دهد. این واریانس ممکن است ناشی از تاثیر متغیر مستقل یا اینکه حاصل شانس باشد(دلاور، 1380).
3-6-2-آزمون فریدمن
این آزمون برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه‌های آنهاست و معلوم می‌کند که آیا این گروهها می‌توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه‌ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولاً در مقیاسهای رتبه ای به جای F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود (چون در F باید همگنی واریانسها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبه‌ای کمتر رعایت می‌شود).
آزمون فریدمن برای تجریه واریانس دو طرفه (برای داده‌های غیر پارامتری) از طریق رتبه‌بندی به کار می‌رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه‌بندی گروههای مختلف (دلاور،1380).تعداد افراد در نمونه‌ها باید یکسان باشند که این از معایب این آزمون است. نمونه‌ها باید همگی جور شده باشند. فصل چهار
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق < br /> 4-1- مقدمه
بر مبنای مطالبی که در فصول پیش مطرح شد، هدف از انجام پژوهش فوق شناسایی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری بانک توسعه تعاون استان اردبیل بوده که برای انجام تحقیق فوق از بین مشتریان بانک توسعه تعاون در شهر اردبیل نمونه‌ای با تعداد 384 نفر انتخاب شده و بعد از بررسی پرسش‌نامه‌های پاسخ‌دهندگان تعداد 384 پرسش‌نامه برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش توصیف داده‌های آماری در ابتدا، به جدول مربوط به نظر پاسخ‌گویان در خصوص هر کدام از سوالات پرسشنامه پرداخته می‌شود سپس در بخش استنباط داده‌ها و اطلاعات، بعد از جدول مشخصه‌های آماری سئوالات، به طور جداگانه از آزمون واریانس یک طرفه برای فرضیات تحقیق و آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی مولفه‌ها استفاده شده است که نتایج آن در جداول جداگانه‌ای آورده شده است و از مهم‌ترین آزمون‌های آماری که در فصل چهارم به آن پرداخته می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
4-2- یافته های توصیفی
متغیرهای مربوط به مشخصات فردی در این پژوهش در برگیرنده جنس، سن، سطح تحصیلات و میزان مهارت کار با رایانه است. با توجه به یافته‏های تحقیق توصیف هر یک از متغیرهای مربوط به مشخصات فردی به شرح جداول و نمودار‏های 1- 4؛ 2-4؛3-4 و4-4 می‏‌باشد. 4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول فراوانی و درصد جنسیت پاسخ‌دهندگان1/71 درصد از پاسخ‌گویان را مرد و 9/28 درصد نیز زن می‌باشد. در این قسمت از تحقیق تعداد مردها ( 273 نفر)، تعداد زن‌ها ( 111 نفر) می باشد. ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *