دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………… 55
2-23) جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-2) نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-3) جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 65
3-4-1) مختصات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… 66
3-5) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 67
3-5-1) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-5-2) پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-5-3) روش های اطمینان از روایی و پایایی ابزار ………………………………………………………………………. 68
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 70
3-7) جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………. 72
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2) شاخص های توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 74
4-3) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها ………………………………………… 81
4-4) آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 81
فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93
5-2) یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….94
5-3) بحث و تفسیر ………………………………………………………………………………………………………………….. 97
5-4) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 98
5-4-1) محدودیت های در اختیار و کنترل محقق ………………………………………………………………………… 98
5-4-2) محدودیت های خارج از کنترل ……………………………………………………………………………………… 98
5-5) پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 99
5-5-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………….. 99
5-5-2) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر ………………………………………………………………………….. 103
5-5-3) پیشنهاد به سایر پژوهشگران ………………………………………………………………………………………… 103
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 134
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): تعاریف بهره وری ……………………………………………………………………………………………….. 26
جدول (2-2): خلاصه ای از مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. 57
جدول (3-1) مختصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 66
جدول (3-2): تفکیک سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………….. 67
جدول (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
جدول (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
جدول (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
جدول (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
جدول (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
جدول (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی ………………………………………….. 80
جدول (4-7): جدول آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت برسی نرمال بودن متغیرها ……………………. 81
جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش …………………………………………………………………………….. 82
جدول (4-9): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………. 82
جدول (4-10): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 83
جدول (4-11): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-12): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-13): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 85
جدول (4-14): نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………. 86
جدول (4-15): نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………… 86
جدول (4-16): نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش ………………………………………………………………………… 87
جدول (4-17): نتایج آزمون فرضیه هفتم پژوهش ………………………………………………………………………… 88
جدول (4-18): نتایج آزمون فرضیه هشتم پژوهش ……………………………………………………………………….. 88
جدول (4-19): نتایج آزمون فرضیه نهم پژوهش ………………………………………………………………………….. 89
جدول (4-20): نتایج آزمون فرضیه دهم پژوهش …………………………………………………………………………. 90
جدول (4-21): نتایج آزمون فرضیه یازدهم پژوهش ……………………………………………………………………… 90
جدول (4-22): نتایج آزمون فرضیه دوازدهم پژوهش ……………………………………………………………………. 91
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3-1): فرایند تحقیقات بنیادی و کاربردی …………………………………………………………………………. 62
نمودار (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
نمودار (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
نمودار (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
نمودار (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
نمودار (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
نمودار (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی …………………………………………… 80
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 9
شکل (2-1): انواع زیر سیستم های سیستم اتوماسیون اداری ………………………………………………………….. 18
شکل (2-2): عوامل موثر بر بهره وری ………………………………………………………………………………………… 34
شکل (2-3): بعضی از انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………… 40
شکل (2-4): ابعاد رفتار شهروندی سازمان

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورداستان هرمزگان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید