دانلود پایان نامه

داری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
فرضیه دوم: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه سوم: به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه چهارم: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه پنجم: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه ششم: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه هفتم: به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه هشتم: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه نهم: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه دهم: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه یازدهم: به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه دوازدهم: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
5-3) بحث و تفسیر
نتایج پژوهش شیخ بکلو و همکاران (1391) حاکی از آن است که اتوماسیون اداری بر کارایی تاثیر دارد که با نتایج پژوهش حاضر همسو بوده و آن را تائید می کند.
یافته های پژوهش رحیمی کیا و همکاران (1390)، نشان داد که بکارگیری اتوماسیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آباد تاثیر دارد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد و آن را تائید می کند.
از دیگر نتایج پژوهش رحیمی کیا و همکارانش این بود که نقش مثبت به کارگیری اتوماسیون اداری (سیستم های پشتیبانی اداری، سیستم های ارتباطات راه دور، سیستم های جابه جایی اسناد، سیستم های مدیریتی اسناد) در بهره وری را تائید نمود که با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد و آن را تائید می کند.
صرافی زاده و همکاران (1388)، در پژوهش خود تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی را تائید نمودند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
صرافی زاده و همکارانش همچنین در پژوهش خود نشان دادند که به کارگیری اتوماسیون اداری بر عواملی نظیر کارایی، اثربخشی و بهره وری در حوزه منابع انسانی تاثیر مستقیم دارد که با نتایج پژوهش حاضر همسو بوده و آن را تائید می کند.
توکلی و همکاران (1388)، در پژوهش خود تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی را تائید نمودند که در راستای نتایج پژوهش حاضر می باشد.
موداسیر و سینگ (2013)، نشان دادند که بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد که نتایج حاصل از پژوهش حاضر را تائید می کند.
یافته های پژوهش راکارت (2012)، ارتباط اتوماسیون اداری و رفتار شهروندی سازمانی را تائید می کند که با نتایج پژوهش حاضر همسو بوده و آن را تائید می کند.
تی زینر و کوپلمن (2010)، در پژوهش خود نشان دادند که اتوماسیون بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد که صحت یافته های پژوهش حاضر را تائید می کند.
5-4) محدودیت های تحقیق
در قلمرو مدیریت و علوم رفتاری هیچ گاه نمی توان به تحقیقی پرداخت که صد درصد علمی باشد. علت این امر در وهله نخست مشکلاتی است که در هنگام اندازه گیری و گردآوری داده ها در زمینه های ذهنی همچون احساسات، عواطف، نگرش ها و برداشت ها پدید می آید. این مشکلات زمانی ظاهر می شوند که بخواهیم رفتار انسانی را به صورت کمی درآوریم. همچنین ممکن است در دستیابی به گروه نمونه مناسب با دشواری مواجه شویم، که در نتیجه تعمیم پذیری یافته ها محدود می شود. لذا همیشه نمی توان تمام ویژگی های علم را به طور کامل در آن ها یافت. مقایسه پذیری، پایایی و تعمیم پذیری گسترده اغلب در کار تحقیق به سختی حاصل می شود. افزون بر این، در تحقیق علمی تا وقتی که در طرح خود بتوانیم تا اندازه ای به هدفمندی، استحکام و حداکثر آزمون پذیری، تکرار پذیری، تعمیم پذیری، عینیت، صرفه جویی، دقت و اعتماد دست یابیم راه دشواری را باید بپیماییم. (سکاران، 1388، 20)
5-4-1) محدودیت های در اختیار و کنترل محقق
1. محدودیت های موجود در ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه)؛
2. محدودیت آزمودنی ها که تنها از میان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران انتخاب شده بودند.
5-4-2) محدودیت های خارج از کنترل
1. محدودیت های زمانی انجام تحقیق و کوتاه بودن دوره نمونه گیری؛
2. عدم تمایل بسیاری از آزمودنی ها در پاسخ به سوالات پرسشنامه.
5-5) پیشنهادهای پژوهش
5-5-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه اول پژوهش “به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود با توجه به دنیای متحول و پیچیده و لزوم ارائه خدمات بهتر به مردم و از طرفی بالا رفتن سطح توقع مردم از ارائه خدمات، به مسئولین و دست اندرکاران امر پیشنهاد می شود در اسرع وقت نسبت به استقرار سیستم های مکانیزه اقدام نمایند و از طرفی به مسئولین سازمان های برخوردار نیز توصیه می شود با توجه به نکات فوق الذکر نتایج بهتری از سیستم های خود حاصل نمایند.
– همچنین پیشنهاد می شود با تجهیز سیستم های پشتیبانی اداری، نیازهای آموزشی کارکنان در بکارگیری سیستم های جدید در نظر گرفته شود و با استفاده از اساتید مجرب و بکارگیری سیستم های پیشرفته آموزشی، آموزش های لازم در جهت بکارگیری مطلوب سیستم های پشتیبانی اداره ارائه گردد تا اشتباهات کارکنان در این زمینه کاهش یابد و به حداکثر بهره وری نائل گردند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه دوم پژوهش “به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود کارکنان به یک سیستم اخطار دسترسی داشته باشند که اولویت دسترسی به پرونده های کاری را مشخص کند و همچنین حداکثر زمانی که برای پاسخگویی به آن احتیاج می باشد را تعیین کند تا از پرت فرصت های کاری جلوگیری گردد؛
– همچنین پیشنهاد می شود شبکه LAN اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران مجهزتر گردد و در انجام این کار از متخصصان فناوری اطلاعات و رایانه استفاده بیشتری به عمل آید. افزون بر این جهت برقراری ارتباط بین واحدهای اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران برای فرستادن و دریافت اطلاعات از شبکه اینترنت پر سرعت استفاده گردد و با ایجاد شبکه WAN بین واحدها به راحتی تبادل اطلاعات صورت گیرد همچنین به صورت آنلاین با یکدیگر در ارتباط باشند. در نهایت اینکه سیستم اتوماسیون اداره کل بالاخص سیستم های ارتباطات از راه دور به طور کامل و یکپارچه و با تمامی ابزار مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن امور به کار گرفته شود. تا با حداقل نمودن هزینه های ارتباطی و زمان تلف شده برای آن، بهره وری را ارتقا دهند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه سوم پژوهش “به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– بکارگیری اتوماسیون اداری در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران باعث کاهش زمان و سیکل جابجایی نامه های اداری گردید

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعشخص ثالث، مصرف کنندگان، مصرف کننده

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید