دانلود پایان نامه

ه است؛ از این رو با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود که بکارگیری و بروز رسانی سیستم های جابجایی اسناد را در این اداره کل و زیرمجموعه آن در دستور کار قرار دهند؛ چرا که بر روی تسریع فرایندهای این اداره و رسیدگی به شکایات و امور ارباب رجوع تاثیر بیشتری می گذارد و دستیابی به بهره وری سازمانی را دوچندان می نماید.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه چهارم پژوهش “به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود با ساده سازی و روانسازی برخی از فرایندهای کاری از طریق بکارگیری سیستم های مدیریتی اسناد در قالب اتوماسیون سازی امور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بیفزایند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه پنجم پژوهش “به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود بکارگیری سیستم های پشتیبانی اداری در قالب استفاده از گروه پردازها، نرم افزارهای ارائه مطالب، طراحی به کمک رایانه و تابلوی اعلانات الکترونیک تا حد زیادی از بار اضافی که بر دوش کارکنان تحمیل شده کاسته می شود و به این ترتیب کارکنان با اشتیاق و علاقه بیشتری نسبت به انجام وظایف خود رغبت نشان می دهند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه ششم پژوهش “به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود برگزاری کنفرانس های صوتی، ویدئویی، رایانه ای و استفاده از تلویزیون های کابلی در قالب پیاده سازی و بکارگیری ارتباطات از راه دور جهت استفاده از اتوماسیون اداری منجر به تسریع امور در ارتباطات از راه دور گردیده و با تشویق رفتار مشارکتی کارکنان در بکارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور منتج به بروز رفتار شهروندی در کارکنان می گردند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه هفتم پژوهش “به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود با تجهیز کلیه کارکنان به پست الکترونیک، پست صوتی و پست فاکس در قالب سیستم های جابجایی اسناد با مکانیزه نمودن عملیات اداری، تسریع امور و کوتاه نمودن عملیات آنان را در جهت اقدامات مفیدتر و بیشتر تشویق نموده و حس وظیفه شناسی را در آنان ارتقا دهند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه هشتم پژوهش “به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود با تجهیز سیستم های مدیریت اسناد و برآورده نمودن نیازها و ملزومات اداری کارکنان که مشقات روحی و روانی ناشی از کار و محیط کاری را کاهش می دهد حس احترام و تکریم و فضیلت مدنی را در کارکنان بیدار نموده و سبب بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در آنان گردند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه نهم پژوهش “به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود با استقرار سیستم های پشتیبانی اداری و ارتقاء و بروز رسانی آن ها از سنگینی وظایف کاری که ناشی از انجام دستی امور می باشد بکاهند و با اتوماسیون نمودن روند انجام کارها و اعتلای سیستم های پشتیبانی اداری بر سرعت و دقت عملکرد کارکنان بیفزایند.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه دهم پژوهش “به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود ایجاد و توسعه جایگاه اینترنتی و توجه به این موضوع که این جایگاه دارای اطلاعات لازم از قبیل: آرم دستگاه، معرفی دستگاه، تشکیلات کلی دستگاه، معرفی واحدهای وابسته، شرح وظایف دستگاه، آدرس، تلفن، پست الکترونیک، اخبار و رویدادهای دستگاه باشد؛ کلیه تشکیلات مورد ذکر منجر به توسعه عملکرد کارکنان می گردد؛
– تجهیز شبکه Lan اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران با استفاده از متخصصین امر؛
– راه اندازی شبکه Wan جهت تبادل اطلاعات مناطق و نواحی با مرکز؛
– ارتقای قابلیت داده پردازی نرم افزار اتوماسیون اداری با راهنمایی کاربران؛
– ایجاد بخشی در برنامه نرم افزاری سیستم اتوماسیون اداری که امکان دریافت پیشنهاد از کاربران را داشته باشد. همچنین این پیشنهادها بعد از بررسی های لازم توسط کمیته مربوطه نتیجه به ارائه دهنده یا ارائه دهندگان آن پیشنهاد ابلاغ نمایند؛
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه یازدهم پژوهش “به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود با بکارگیری سیستم های جابجایی اسناد علاوه بر اینکه ایمنی و حراست از اسناد تامین و تضمین گردد در کمترین فاصله زمانی ممکن دسترسی به اسناد حتی قدیمی ترین اسناد نیز امکان پذیر و سهل الوصول می گردد در نتیجه با کاهش زمان از دست رفته برای جابجایی اسناد جهت آرشیو نمودن، حفاظت و نگهداری آن ها عملکرد کارکنان ارتقا داده می شود.
با توجه به یافته های حاصل در فرضیه دوازدهم پژوهش “به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد” پیشنهاد می شود:
– با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر و با استناد به نتایج سایر محققین پیشنهاد می شود جهت ارتقاء سیستم های مدیریت اسناد در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران نسبت به بکارگیری و بروزرسانی واژه پردازها، سیستم های پردازش تصویری، نشر رومیزی و سیستم های بایگانی اسناد اقدامات مقتضی صورت پذیرد تا با جلوگیری از هدر رفت وقت کارکنان در سر و کله زدن با روش های سنتی مدیریت اسناد بر بازدهی آنان بیفزایند.
5-5-2) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر
1. توصیه می شود با توجه به موفقیت سازمان هایی که به میزان زیاد از اتوماسیون استفاده می کنند سازمان ها با استفاده از کارشناسان خبره به مکانیزه کردن سیستم های خود اقدام نمایند؛
2. توصیه می شود برای بدست آوردن نتایج بهتر از بکارگیری سیستم اتوماسیون، به توسعه فرهنگ بکارگیری از سیستم با توجه به آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت اقدام نمایند؛
3. نکته مهم دیگر به روز نگهداشتن و توسعه مناسب با توجه به نیازهای اطلاعاتی است که سطوح مختلف به آن نیازمندند؛
4. به سازمان ها توصیه می شود که در جایگزینی شیوه های دستی با شیوه های جدید مبتنی بر اتوماسیون، اولویت با سیستم هایی است که تاثیر و نقش بیشتری در بهبود ارائه خدمت به مردم داشته باشند؛
5. به سازمان ها توصیه می شود علاوه بر دادن آموزش هفتگانه پایه ای به کارکنان، دوره ای اختصاصی بر اساس نیازهای شغلی برگزار نمایند.
5-5-3) پیشنهاد به سایر پژوهشگران
باید درباره تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان تحقیقات وسیعی صورت گیرد؛ مستند به بیان مسئله و نیز تحلیل های ارائه شده در این پایان نامه، موارد زیر به عنوان توصیه هایی به منظور انجام تحقیقات آتی در ارتباط با موضوع پایان نامه حاضر می تواند ارائه گردد:
1. بررسی موانع بکارگیری سیستم اتوماسیون و گسترش آن در سازمان ها؛
2. بررسی وضعیت بین سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه کاربرد و تاثیر سیستم های مکانیزه و اتوماسیون؛
3. کنکاش در مورد رابطه بین بکارگیری سیستم اتوماسیون با معیارهای اثربخشی؛
4. بررسی تطبیقی بین کشورهای دیگر و ایران در زمینه بکارگیری و نقش اتوماسیون؛
5. تاثیر سیستم اتوماسیون بر اشتغال و تغییر نقش ها؛
6. میزان همبستگی معیارهای اثربخشی و اتوماسیون در سازمان های دارای اتوماسیون یا سازمان های فاقد اتوماسیون؛
7. تحقیق شیوه مدیریتی و تمایل سازمان به استفاده از اتوماسیون.
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
1. آذر . عادل ، مومنی . منصور ، (1387) ،” آمار و کاربرد آن در مدیریت “، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) ، جلد اول ، چاپ پانزدهم ، صص 1-304 .
2. آهنگر پور، عادل؛ (1390)، “بررسی بهره وری اجرای اتوماسیون اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران)”، فصلنامه راهبرد.
3. آهنگرپور. عادل، (1387)، “بررسی بهره وری اجرای اتوماسیون اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران)”، راهبرد، صص 75-103.
4. ابطحی، سید حسن؛ کاظمی، بابک؛ (1380)، “بهره وری”، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
5. اسعدی، میر محمد؛ تدافی، غزاله؛ شفیعی رودپشتی، میثم؛ (1388)، “بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی (مورد: کتابخانه های عمومی شهرستان یزد)”، کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 14، شماره 1.
6. افزوده، عباس؛ (1375)، “بهره وری نیروی انسانی”، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
7. احمدی. پرویز، (1385)، “طراحی مدل بهبود بهره وری نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره وری”، رساله دکتری مدیریت، دانشگاه تهران.
8. امامی، مرتضی. (1384)، “اتوماسیون اداری: مکاتبات اداری بدون کاغذ”، ماهنامه استاندارد، شماره 164.
9. بردبار. غلامرضا، کنجکاو منفرد. امیر رضا، (1390)، “تبیین عوامل اثرگذار بر بهره وری کارکنان شرکت گاز استان یزد و ارائه راه کارهای لازم (رویکرد فازی)”، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 16، صص 75-104.
10. پورکاظمی، محمد حسین؛ شاکری نوائی، غلامرضا؛ (1383)، “بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده های مدیریت دانشگاه های تهران و نقش آن در بهره وری دانشکده ها”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، صص 37-62.
11. پورسلطانی زرندی، حسین؛ امیرجی نقندر، رامین؛ (1392)، “ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390″، مدیریت ورزشی، شماره 16.
12. توکلی. زینب، عابدی. محمد رضا، صالح نیا. منیره، (1388)، “بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی”، چشم انداز مدیریت، شماره 33، صص 105-124.
13. حبیبی، لیلی؛ (1384)، “سیستم های اتوماسیون اداری”، مجله تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، شماره 154.
14. حافظ نیا. محمد رضا ، (1387) ،” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی” ، تهران : (سمت) ، چاپ چهاردهم ، صص60-62 .
15. حاج کریمی، عباسعلی؛ طبرسا، غلامعلی؛ رحیمی، فرج الله؛ (1387)، “بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهالگوریتم ژنتیک، نرم افزار، سلسله مراتبی

Written by 

پاسخی بگذارید