دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران

حکم ورشکستگی درمورد تاجر وضع جدیدی را اعلام می کند که در وضع تاجر ورشکسته و طلبکارها و کلیه کسانی که با تاجر روابطی دارند ، تاثیر داشته و و ظایفی برای سازمان ورشکستگی ایجاد می کند. اداره اموال  تاجر و تصفیه اموراو به دستگاه تصفیه محول شده و تاجر از دخالت در امور خود منع می گردد. بطور اختصار آثار ورشکستگی به قرار زیر می باشد:

1ـ منع مداخله تاجر در اموال خود

2ـ تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی

3ـ اثر حکم ورشکستگی  نسبت به بستانکاران ورشکسته

4ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

5ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباطی دارند

6ـ اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

7ـ اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته مشارکت دا رد.

8ـ سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار

9 ـ مجازات ورشکسته درصورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و  تقلب.[1]

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود

طبق ماده 418 قانون تجارت « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آن چیز که که ممکن می باشد در مدت ورشکستگی عایداو گردد، ممنوع می باشد. در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون او باشد ،مدیر تصفیه قائم گیرد. مدیر تصفیه می تواند در کلیه امور ورشکسته دخالت نموده و حتی  طبق ماده 10 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته هایی که بعنوان متوقف فرستاده می گردد یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد و متوقف می تواند در موقع بازکردن برگها و بسته ها یا پاکتها حضور داشته با گردید.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>