دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 14همان قانون در مورد تصفیه امور ورشکستگی مقرر می دارد:« ورشکسته  مکلف می باشد اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت  اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد گردید». منع مداخله تاجر در دارایی خود فقط شامل دارایی تاجر که درزمان ورشکستگی داشته می باشد نمی گردد، بلکه شامل دارای یکه بعد از اعلام ورشکستگی عاید او گردد نیز می گردد مثلا اگر بعد از ورشکستگی تاجری از طریق ارث اموالی تحصیل نماید، این اموال به دارایی ورشکسته مقصود می گردد و سلب مداخله تاجر در اموال جنبه کلیت دارد.[1]

ماده 418 قانون تجارت تصریح می کند که سلب مداخله شامل تمام اموال حتی آن چیز که ممکن می باشد در مدت ورشکستگی عاید او گردد می گردد.

حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام می باشد ونسبت به تمام اموال تاجر موثر می باشد .[2]

لازم به توضیح می باشد که اموالی که به امانت نزد تاجر می باشد یا بعنوان ولایت و قیموت در اختیار اوست جزء دارایی ورشکسته محسوب نشده و سلب مداخله شامل این اموال نمی گردد.

علاوه بر آن ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  اعلام میدارد:

ماده 418 قانون تجارت تصریح می کند : که در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون او باشد ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات وحقوق مزبور بهره گیری کند، و ماده 8  قانون اداره تصفیه ا مور ورشکستگی مقرر می دارد : همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا گردید رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می گردد و از آن تاریخ اداره تصفیه بدون آنکه حکم یا دستور یگری لازم باشد موظف می باشد ، امور تاجر ورشکسته را تحویل بگیرد و تاجر ورشکسته باید خود را در اختیار اداره تصفیه قرار بدهد. اداره تصفیه ماننده یک امین ووکیل باید درحفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اقدام کند.اموال تاجر را جمع آوری نموده،مطالبات را وصول و دیون را به نسبت پرداخت نماید.[3]

ماده 419 قانون تجارت مقرر می دارد:«از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول و غیر منقول داشته باشد،باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب  کند ،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود».

در مورد دعاوی که قبل از اعلام ورشکستگی از طرف تاجر ا قامه شده یا برعلیه او اقامه شده می باشد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته شرکت  اقدام خواهد نمود و دعاوی مزبور نیز بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ورشکستگی ادامه خوا هد یافت  ، بدیهی می باشد در هر مورد که حضور تاجر  یا اداره تصفیه ورشکستگی ا دامه خواهد یافت ،  بدیهی می باشد در هر مورد که حضور تاجر ورشکسته در دعوی لازم گردد یا توضیحاتی احضار گردد و علاوه بر آن طبق ماده 420 قانون تجارت محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

زیرا نمایندگی ورشکسته از تاجر منحصر به حقوق مالی اوست، در دعاوی که جنبه مالی نداشته باشد مدیر تصفیه

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>