دانلود پایان نامه

مقایسه قدرمطلق بیشترین تفاوتها بین مقادیر مشاهده شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست میآید. نیکویی برازش این آزمون نشان میدهد که آیا دادههای آزمون از توزیع خاصی (در اینجا توزیع نرمال) پیروی میکنند یا خیر. با توجه به اینکه در جامعههای با توزیع نرمال، روشهای پارامتریک و در جامعههای با توزیع غیرنرمال، روشهای ناپارامتریک به کار گرفته میشود، لذا در ابتدا نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها مشخص میشود و سپس فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1. مقدمه
پس از آنکه محقق دادهها را گردآوری، استخراج و طبقهبندی نمود، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل دادهها معروف است آغاز کند. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشاندهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی میکند اطلاعات و دادهها را در برای آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سئوال و سئوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیههای خود جهت داده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
در این فصل، اطلاعات مربوط به شرکتهای موجود در صنایع داروسازی و سیمان بازار بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه آماری تحقیق در دوره زمانی 1383 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند تا ارتباط بین متغیرها تبیین شود. برای آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Spss استفاده شده است.
تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخصهای مرکزی از جمله میانگین و شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار انجام شده است. در ادامه، آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل مدلها از ضریب همبستگی پیرسون و برای دادههای ادغام شده از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. مبنای استنباط از روی سطح معناداری یا سطح خطا بوده است بدین گونه که هرگاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 9? درصد اطمینان رد میشود.
4-2. نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
تحلیل توصیفی به بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی دادههای تحقیق میپردازد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا لازم است آمارههای توصیفی دادههای تحت بررسی محاسبه شود.
4-2-1. تحلیل توصیفی در سطح کل دادهها
در جدول 4-1 شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای تحقیق در سطح کل دادهها نشان داده شده است.
جدول 4-1: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل دادهها
انحراف معیار
میانگین
حداکثر
حداقل
تعداد
متغیر
841/5
356/1
075/48
0158/0-
252
ROA
53/1
007/13
103/18
546/9
252
Q-tobin
314/50
171/1-
436/218
933/261-
252
VIAC
258/0
077/0
024/2
252
RD
284/1
212/13
635/17
565/10
252
Size
58/1
424/0
751/15
1-
252
Grow
ROA: بازده داراییها Q-tobin: معیار ارزش شرکت VIAC: ضریب ارزش افزوده فکری (معیار سرمایه فکری) RD: شدت تحقیق و توسعه (معیار سرمایه نوآوری) Size: اندازه شرکت (متغیر کنترل) Grow : نسبت رشد فروش (متغیر کنترل)
تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق، در جدول 4-1آمده است. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای موجود در صنایع داروسازی و سیمان میباشند که در مجموع 42 شرکت هستند. براین اساس و باتوجه به دوره 6 ساله تحقیق، تعداد دادههای تلفیقی 252 سال- شرکت است.
آمارههای توصیفی بازده داراییها بعنوان یکی از متغیرهای وابسته، نشان میدهد که شرکتهای نمونه آماری، به طور متوسط در طول دوره تحقیق دارای بازده مثبت برای داراییها بودهاند. زیرا که میانگین بدست آمده برای این متغیر مثبت است. همچنین آمارههای توصیفی برای کیوتوبین بعنوان معیار ارزش شرکت و یکی دیگر از متغیرهای وابسته، نشان میدهد که نوسانات این متغیر نسبت به نوسان بازده داراییها کمتر بوده است.
نتایج نشان میدهد که ضریب ارزش افزوده فکری (معیار سرمایه فکری)، بطور میانگین منفی بوده است. این یافته حاکی از این مطلب است که شرکتهای نمونه آماری به طور متوسط در بکارگیری سرمایه فکری چندان موفق نبودهاند. آمارههای توصیفی برای متغیر شدت تحقیق و توسعه نشان میدهند که برخی از شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق، هزینهای برای تحقیق و توسعه صرف نکردهاند و پایین بودن میانگین این متغیر در مقایسه با مقدار حداکثری آن ناشی از این مسئله است.
تحلیل توصیفی دو متغیر کنترلی اندازه و نرخ رشد فروش نشان میدهد که اولاً نوسانات این دو متغیر تقریباً یکسان است و دوماً مقادیر منفی در نرخ رشد فروش شرکتهای نمونه آماری زیاد بوده است ولی در مجموع نرخ رشد مثبت میباشد.
4-2-2. تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع
نمونه آماری این تحقیق شامل دو صنعت داروسازی و سیمان است که تعداد شرکتهای داروسازی 25 شرکت و تعداد شرکتهای صنعت سیمان 17 شرکت است. براین اساس، تعداد دادههای تلفیقی به ترتیب150 و 102 سال – شرکت میباشد. تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق برای این دو صنعت به تفکیک در جدول ذیل آمده است.
جدول 4-2: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع
صنعت داروسازی
انحراف معیار
میانگین
حداکثر
حداقل
تعداد
متغیر
502/7
002/2
075/48
0158/0-
150
ROA
582/1
727/12
103/18
546/9
150
Q-tobin
017/65
704/3-
436/218
933/261-
150
VIAC
241/0
0707/0
024/2
150
RD
413/1
133/13
635/17
565/10
150
Size
65/1
424/0
751/15
1-
150
Grow
صنعت سیمان
انحراف معیار
میانگین
حداکثر
حداقل
تعداد
متغیر
48/0
406/0
173/2
0158/0-
102
ROA
358/1
416/13
967/15
145/11
102
Q-tobin
853/4
565/2
055/22
194/21-
102
VIAC
281/0
087/0
024/2
102
RD
064/1
327/13
285/15
462/11
102
Size
471/1
567/0
298/11
864/0-
102
Grow
براساس نتایج ارائه شده در جدول 4-2، صنعت داروسازی بلحاظ استفاده بهینه از داراییها، موفقتر از صنعت سیمان بوده است. از طرفی، میانگین ارزش شرکتها در صنعت سیمان بالاتر از صنعت داروسازی است و نشان میدهد که حجم و ارزش شرکتهای فعال در صنعت سیمان بیشتر است و این امر احتمالا باعث کاهش بازده داراییها در مقایسه با صنعت داروسازی شده است.
در خصوص کارآیی سرمایه فکری، نتایج نشان میدهد که صنعت سیمان احتمالاً موفقتر عمل کرده است. زیرا که میانگین این متغیر در صنعت مذکور مثبت میباشد و شدت تغییرات آن نیز بسیار کمتر از صنعت داروسازی است. همچنین دو صنعت بلحاظ هزینههای تحقیق و توسعه تقریباً در یک سطح هستند. این نتیجه برای اندازه و نرخ رشد فروش نیز صدق میکند.
4-3. بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
جهت تبیین روابط بین هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق با یکدیگر، ماتریس همبستگی میان متغیرها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون109 برآورد گردید. نتایج حاصل از این آزمون در جدول4-3 ارائه میگردد.
جدول 4-3: ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
Correlations
ROA
Q
VAIC
RD
Size
GROW
ROA
Pearson Correlation
1
-.240**
.564**
-.064
-.181**
.261**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.012
.004
.000
N
252
252
252
252
252
252
Q
Pearson Correlation
-.240**
1
-.279**
-.055
.761**
.072
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.384
.000
.263
N
252
252
252
252
252
252
VAIC
Pearson Correlation
.564**
-.279**
1
-.049
-.493**
.196**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.437
.000
.002
N
252
252
252
252
252
252
RD
Pearson Correlation
-.064
-.055
-.049
1
-.059
-.029
Sig. (2-tailed)
.312
.384
.437
.348
.648
N
252
252
252
252
252
252
Size
Pearson Correlation
-.181**
.761**
-.493**
-.059
1
-.081
Sig. (2-tailed)
.004
.000
.000
.348
.207
N
252
252
252
252
252
252
GROW
Pearson Correlation
.261**
.072
.196**
-.029
-.081
1
Sig. (2-tailed)
.000
.263
.002
.648
.207
N
252
252
252
252
252
252
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 4-3 ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد. در این جدول ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق، بصورت یک به یک و برای تمام متغیرها، سطح معنی داری ضریب بدست آمده و تعداد دادههای تلفیقی ارائه شده است.
نتایج در خصوص ارتباط متغیرهای وابسته با سایر متغیرهای تحقیق ضریب هبستگی حاکی از آن است که ارتباط متغیر ROA با تمام دیگر متغیرها، معنادار است در حالی که متغیر کیوتوبین با شدت تحقیق و توسعه ارتباط معناداری ندارد. بررسی روابط ارائه شده در ماتریس فوق، به درک بهتر نتایج آزمونهای رگرسیونی کمک میکند.
4-4. بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی
میزان اعتبار معادلات رگرسیونی برآورد شده به میزان برقراری پیش فرضهای لازم برای برآورد مدل است. مهمترین این پیش فرضها عبارتند از:
1- نرمال بودن متغیرهای وابسته
2- همسانی واریانس
3- عدم خود همبستگی متغیرها (استقلال خطاها)
4- عدم وجود همخطی
در این تحقیق با آزمونهای آماری مناسب برقراری پیش فرضهای فوق بررسی گردیده است.
1- آزمون کلموگروف اسمیرنف (نرمال بودن متغیر وابسته)
2- نمودار باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ( نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس است این نمودارها در تجزیه و تحلیل هر فرضیه ارائه شده است)
3- آزمون دوربین – واتسون (مقادیر بین 5/1 تا 2 نشانگر عدم خودهمبستگی است)
4- آماره عامل تورم واریانس (عامل افزایش واریانس) در انتهای جداول برآورد شده مقادیر نزدیک به 1برای آماره های تلورانس و عامل تورم واریانس حاکی از عدم وجود همخطی شدید بین متغیرهای مستقل است.
4-5. بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق
در الگوی آزمون این فرضیات، ارزش شرکت و بازده داراییها بعنوان متغیرهای وابسته تلقی شدهاند. همانگونه که قبلاً اشاره شد؛ نرمال بودن متغیرهای وابسته یکی از فرضهای اولیه رگرسیون است. جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق، از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0 : توزیع دادهها نرمال است.
H1: توزیع دادهها نرمال نیست.
نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 4-4 آمده است.
جدول 4-4: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته
آزمون کلموگروف اسمیرنف
متغیر
سطح معنی داری
درجه آزادی
آماره آزمون
000/0
252
0409/0
ROA
000/0
252
086/0
Q-tobin
باتوجه به سطح معنیداری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف که کمتر از سطح خطای آزمون (05/0=?) است؛ نمیتوان فرضیه H0 را پذیرفت. بنابراین مقادیر مربوط به متغیرهای وابسته تحقیق حاضر از یک توزیع نرمال پیروی نمیکنند. از این جهت در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم این متغیرها استفاده شده است.
4-6. نتایج حاصل آزمون فرضیه اول
فرضیه اول تحقیق، حاکی ازآن است که بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنی داری وجود دارد. در واقع بنظر میرسد که کارآیی سرمایه فکری باعث تغییر در ارزش شرکتها میشود. برای آزمون این

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهالگوریتم ژنتیک، مدل ریاضی

Written by 

پاسخی بگذارید