دانلود پایان نامه

بالایی باشد افشاء سازی کاهنده است.
در آخر بطور خلاصه این مقاله، بینشی با ارزش جهت راهنمایی ادبیات تحقیق سرمایه فکری تهیه میکند. راهنماییها عبارتند از:
1) یک نشان از تغییرات روشهای افشاء سرمایه فکری شرکتهای سهامی عام در طول دهه1990 .
2) عاملهای تأثیرگذار بر روشهای افشاء سرمایه فکری در طی دوره مزبور.
3) توجیه متدولوژی VAIC بعنوان یک تکنیک مناسب برای اندازهگیری عملکرد سرمایه فکری شرکتها.
پوتان و دیگران104(2007)
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری شرکتها و عملکرد مالی آنهاست. در این چارچوب از مدل پالیک استفاده شده است که یک تمرکز آسیایی و مروری بر دادههای 150 شرکت بیان شده در بورس سنگاپور است در این پژوهش سرمایه فکری با سه متغییر عملکرد مالی تست و بررسی میشود.
دادههای مورد بررسی در این پژوهش از صورتهای مالی حسابرسی شده پایان سال مالی شرکتهای فعال در بورس سنگاپور جمعآوری شده است و به سالهای 2000 تا 2002 محدود شده است. (پوتان و همکاران،2007)
در این مقاله تعدادی از انواع تقسیمبندیها و مقیاسهای اندازهگیری سرمایه فکری بیان شده است و در مورد این تحقیق از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک استفاده شده است که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری خلاصهای از سه ضریب دیگر شامل الف) ضریب کارآیی سرمایه فیزیکی، ب) ضریب کارآیی سرمایه انسانی، ج) ضریب کارآیی سرمایه ساختاری است.
یافتههای این پروژه نشان میدهد که سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. سرمایه فکری شرکتها با عملکرد مالی آتی شرکتها ارتباط مثبتی دارد. نرخ رشد سرمایه فکری شرکتها ارتباط مثبتی نسبت به عملکرد شرکت دارد و توزیع سرمایه فکری نسبت به عملکرد شرکت در صنایع متفاوت است.
2-23-2. تحقیقات انجام شده در داخل کشور
انواری رستمی (1384)
در این تحقیق، محقق به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا با استفاده از روشهای کمی و ریاضی پیشنهادی انواری رستمی و دادههای 7 ساله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه فکری شرکتها سنجیده شده و سپس رابطه بین نتایج هر روش و ارزش بازار شرکت های تحت بررسی از نظر آماری مورد آزمون قرار گرفته است. یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که تنها دو مورد از روشهای پیشنهادی همبستگی بالا و معنیداری با ارزش بازار سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار دارند.
یزدانی(1385)
یزدانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی روابط متقابل بین اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی بانک ملت استان تهران پرداخته است. روش تحقیق ایشان از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر مدل ساختاری میباشد. بدین منظور پرسش نامهای با 51 سئوال برای اجزای سرمایه فکری طراحی گردیده است و تعداد عملکرد سازمانی شعب بانک ملت نیز از طریق تحلیل پوشش دادهها محاسبه شده است.
در این تحقیق در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول عاملهای حوزههای سه گانه سرمایه های فکری استخراج گردیده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از صحت مدلهای اندازهگیری اطمینان حاصل شد. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که بین اجزاء سرمایههای فکری روابط نسبتاً قوی وجود داشته است ولی این سرمایهها هیچگونه تأثیری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است. در پایان به منظور بررسی تأثیرگذاری این سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران کارت امتیازی و نقشه استراتژیک پیشنهاد گردیده است.
گلدی صدقی(1386)
گلدی صدقی در پایاننامه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت دولتی) خود به بررسی رابطه سرمایه فکری و بازده مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که فرضیات تحقیق مزبور 1 – بررسی رابطه بین سرمایه فکری با بازده مالی جاری شرکتها 2 – بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی آتی شرکتها و 3 – بررسی رابطه سطوح سرمایه فکری در صنایع مختلف بوده است در این تحقیق از سه شاخص مالی بازده دفتری حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه و عایدی هر سهم استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق مذکور، میانگین شاخص مالی درسطوح مختلف و سرمایه فکری با بازده جاری و آتی شرکت رابطه معنی داری دارد.
اصغرنژاد امیری(1387)
اصغرنژاد امیری در پایاننامه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت مالی) به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق ضریب ارزش افزوده فکری مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده سهام و سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است. فرضیههای در نظر گرفته شده دراین تحقیق بشرح 1 – بررسی وجود رابطه معنا داربین سرمایه فکری و بازده مالی شرکتهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران و 2 – بررسی وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و بازده مالی آتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میباشد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی، سرمایه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکتها سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.
همتی(1388)
همتی در رساله دکتری خود از طریق مقایسه شش مدل سنجش سرمایه فکری به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی از جمله ارزش افزوده اقتصادی105 ، ارزش افزوده بازار106 و ارزش افزوده سهامدار107 پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق مبین وجود رابطه بین مقیاس سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار بوده است.
ابراهیمی(1388)
ابراهیمی در پایاننامه کارشناسی ارشد (رشته حسابداری) به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده دارایی، سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است. فرضیههای در نظر گرفته شده در این تحقیق بشرح 1ـ بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد و 2ـ بین سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد، میباشد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری وآینده شرکت هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع وجود دارد و بین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
در فصل دوم به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق، هدفها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوهای او را دقیقتر، سریعتر و آسانتر در دستیابی به پاسخ پرسشهای تحقیق موردنظر یاری مینماید.
تحقیق حاضر بدنبال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با کارآیی مالی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این فصل در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمان و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و روش‌های آزمون فرضیه‌ها و معرفی مدل تحقیق بحث شده است.
3-2. فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمانی اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید. بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودن آن باید مورد آزمون قرار گیرد (حافظ‌نیا، 1382، 110).
در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت داراییهای نامشهود خود را درک کردهاند و توسعه مارکها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمانها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفتهاند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این داراییهای نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمانها بوجود میآورد. یکی از مهمترین داراییهای نامشهود که در سالهای اخیر بنگاههای انتفاعی توجه زیادی به آن میکنند، سرمایه فکری موجود در بنگاه است. سرمایه فکری از آن جهت برای شرکتها اهمیت دارد که باعث میشود تا شرکت بتواند از طریق راهبردهای نوآوری، توان رقابت خود را در میان سایر واحدها حفظ نماید. زیرا که واحدهای انتفاعی برای تداوم فعالیت نیاز دارند که یکی از استراتژیهای رهبری در قیمت یا رهبری در تمایز و نوآوری را انتخاب و پیگیری نمایند. موفقیت در هر یک از این استراتژیها، تأثیرات مثبت و مطلوبی بر کارآیی و عملکرد بنگاهها دارد.
بنابراین پیشبینی میشود که سرمایه فکری و سرمایه نوآوری رابطه مستقیم و معناداری با ارزش و کارآیی مالی شرکتها داشته باشند. بر این اساس، چهار فرضیه در تحقیق حاضر بصورت ذیل مطرح شده است. (بونتیس108،2000)
1) بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
2) بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
3) بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
4) بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
3-3. تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به فرضیه‌های آماری
هدف از تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به فرضیه‌های آماری، توانمند کردن محقق در آزمون فرضیه‌ها است. بطور کلی هدف از آزمون فرضیه‌های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زده‌ایم، قویاً قابل تأیید است یا خیر؟ فرضیه‌های آماری، جمله‌ها یا عبارت‌هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است (خاکی، 1384).
فرضیه‌های آماری این تحقیق به صورت زیر تدوین می شوند:
فرضیه اول
H0 : بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم
H0 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد.
H1 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم
H0 : بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهارم
H0 : بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
3-4. روش تحقیق
در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهسلامت زنان، سن ازدواج، نرخ رشد

Written by 

پاسخی بگذارید