دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

رفتاریودرمانمبتنیبرپذیرشوتعهد[1]نشاندادندکهمیزانماندنافراددردرمانهایروانشناختیشدیداًچالشبرانگیزاست،درحدودیکسومافرادریزشداشتندوتنها 21 درصددردرمانشناختی- رفتاریدرتمام 12 جلسۀدرمانحاضرشدند،بااینوجود،تأثیرایندودرمانبرمصرفآمفتامینوتسکینآسیبهایروانشناختیآنمعناداربودهاست.

درپاسخبهناکارآمدینسبیدرمانهایشناختیرفتاریمنجملهمدلدرمانیماتریکسدرجلوگیریازمصرفوعودمصرفموادمنجملهمتآمفتامین،درمانهایجدیدیازترکیبذهنآگاهیوعناصردرمانهایشناختیرفتاریابداعشدند. بنابهگفتۀایروین[2]وهمکاران (1999)،ممکناستترکیبیازعناصردرمانهای2-2-8-1 شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT)

«شناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهی»[3]،بهوسیلۀتیزدیلابداعشدهاستوبرگرفتهازمدل «زیرسیستمهایشناختیدرتبادلات»[4]بارناردوتیزدیل[5]درسال 1991 میباشد (مانیکاواسکار[6] و همکاران، 2011). ایندرماندراصلبرایافسردگیابداعشد،امابرایجلوگیریازعودمصرفموادمخدرهماستفادهمیشود. دباغی و همکاران (1386) نشاندادندکهشناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهیمیتوانددرکاهشمیزانعود،افزایشاطاعتدرمانی،ومیزانابقاءدردرمانمؤثرباشد. تحقیقاتدیگرازتأثیرات «شناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهی»برافرادیکهسهیابیشترازسهدورهافسردگیداشتهاند 50% کاهشعودرانشاندادهاست (مانیکاواسگار و همکاران، 2011).

 

2-2-8-2  رفتاردرمانیجدلی(DBT)

کاربرددرمانبرپایۀذهنآگاهیدر «رفتاردرمانیجدلی»[7]همراهپیداکردهاست، (دیمف[8] و همکاران، 2000) بیانمیدارندکهامروزهایندرمانهمراهباکاربردروشدرمانیذهنآگاهیکهبرایاختلالشخصیتمرزی[9]بهکارمیرود،درسوءمصرفموادهممورداستفادهقرارمیگیرد. «رفتاردرمانیجدلی»، اختلالهیجانیراهستۀاصلیتکانشگریهایخطرناکازقبیلسوءمصرفمواددراختلالشخصیتمرزیمیداندومکانیزماصلیتغییردرایندرمانهدفقراردادنرشدتنظیمهیجانیاست (آکسلرادوهمکاران، 2011).اسکور[10] (2003،بهنقلازچمبرزوهمکاران، 2009) بیانمیداردکههیجانتنظیمشدهمنتج از درمان «رفتاردرمانیجدلی»فردرادرپنجره ای از[1]– Acceptance and Commitment

[2]-Irvin

[3]– Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

[4]– Interacting Cognitive Subsystems (ICS)

[5]– Barnard and Teasdale

[6]-Manicavasgar

[7]– Dialectical Behavior Therapy (DBT)

[8]-Dimeff

[9]– Borderline Personality Disorders (BPD)

[10]-Schore

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>