دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

با این هوشیاری می توانیم با تمام حواسمان، واقعیت خود و دنیایمان را تجربه کنیم» (پروچاسکا و نورکراس، 1389، ترجمۀ سیدمحمدی، ص 233) که این امر همان چیزی می باشد که در ذهن آگاهی صورت می پذیرد. کُری (1389، ترجمۀسیدمحمدی) هم در کتاب خود اظهار می کند که «زمان حال مهمترین زمان در درمان گشتالتی می باشد، یکی از خدمات اصلی رویکرد گشتالت، تأکید آن بر یادگیری درک کردن و تجربه کردن کامل زمان حال می باشد» (ص 217) که این درست همان تأکیدی می باشد که در آموزش های ذهن آگاهی هم هست.

 

 

اینمبحث «تئوریذهنناپایدار»[1]استکهبیانمیداردذهنانسانبهگونهایتکاملیافتهکهذاتاًناپایداروبهمحرک های برانگیزاننده وحوادثجزییحساساست. نبودبالانسبهعنوانمثالدرافرادمعتاد،مسئولتحریکشدنبامحرک های برانگیزانندۀمصرفموادوعودمصرفمواداست.

 

2-2-15-2 تئوریجلوگیریازعودمصرفمواد مارلات و گوردون

«تئوریجلوگیریازعودمصرفمواد»[2]توسطمارلاتوگوردن[3]درسال 1985 براساستئورییادگیریاجتماعیوشناختی[4]ارائهشد؛اینمحققانمجموعهایازعواملیراکهمنجربهعودمصرفمیشوندرابااستراتژیهایشناختیورفتاریترکیبکردهومدلخودراارائهدادند (لارمیر و همکاران، 1999).براساسمدلشناختیرفتاریمارلاتوگوردون،فقدانمهارتهایمناسبمانندقاطعیت[5]وداشتنافکارناکارآمد[6]درزمانمواجهشدنباموقعیتهایپرخطرویااسترسزامنجربهعودمصرفموادمیشوند (برزلین و همکاران، 2002) وتغییرافکارناکارآمدوپاسخهایانطباقی (ازقبیلتنظیمهیجاناتمناسب) منجربهکاهشدرعودمصرفموادمیشود (مارلاتوگوردون،1985،بهنقلازبرزلین و همکاران، 2002). لارمیر و همکاران (1999) همبیانمیدارندکهمارلاتوگوردوندرارائۀتئوریخودموقعیتهاییراکهباعثعودمصرفموادمیشوندبهدودستۀ «تعیینکنندههایآنی»[7]و «پیشآیندهایپنهان»[8]تقسیمبندیکردهاند؛آنیهاشاملمواردموقعیتهایپرخطر،مهارتهای انطباقی،انتظاراتپیامد،تأثیراتلغزشوپیشآیندهایپنهانشاملمواردسبکزندگی،انگیختههاوولعمصرفمیباشند. مداخلاتاختصاصیباهدفخنثیکردناینعواملصورتمیپذیرد.

[1]– Unstable Mind

[2]– Marlatt and Gordon’s Cognitive Behavior Relapse Prevention (CBRP)

[3]-Marlatt and Gordon

[4]– Cognitive Social Learning Theory

[5]– Assertiveness

[6]– Dysfunctional Thoughts

[7]– Immediate Determinants

[8]– Covert Antecedents

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>