دانلود پایان نامه

یه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (7.41 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
جدول(4-17); نتایج آزمون تی فرضیه هفتم پژوهش
متغیر
رفتار شهروندی سازمان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های جابه جایی اسناد
7.41
194
0.000
رد
فرضیه هشتم: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-18) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (7.12 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-18): نتایج آزمون تی فرضیه هشتم پژوهش
متغیر
رفتار شهروندی
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های مدیریتی اسناد
7.12
194
0.000
رد
فرضیه نهم: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
H0: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-19) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (6.50 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-19): نتایج آزمون تی فرضیه نهم پژوهش
متغیر
عملکرد کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های پشتیبانی اداری
6.50
194
0.000
رد
فرضیه دهم: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
H0: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-20) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (5.37 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح(0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-20): نتایج آزمون تی فرضیه دهم پژوهش
متغیر
عملکرد کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های ارتباطات از راه دور
5.37
194
0.000
رد
فرضیه یازدهم: به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-21) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به سیستم های جابه جایی اسناد بر عمکرد کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (5.57 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-21): نتایج آزمون تی فرضیه یازدهم پژوهش
متغیر
عملکرد کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های جابه جایی اسناد
5.57
194
0.000
رد
فرضیه دوازدهم: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
H0: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-22) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به سیستم های مدیریتی اسناد بر عمکرد کارکنان ،از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (6.37 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-22): نتایج آزمون تی فرضیه دوازدهم پژوهش
متغیر
عملکرد کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های مدیریتی اسناد
6.37
194
0.000
رد
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) جمع بندی تحقیق
با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، سازمان ها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف و پیرامون خود نهایت استفاده را نمایند و اطلاعات خود را به نحو شایسته ای حفظ کنند و در صورت نیاز با پردازش مناسب و در زمان مناسب این اطلاعات را به مشتریان و در جهت جلب رضایت آنان، عرضه نمایند. اما از دهه (1960) که جنبه های بیشتری از کاربردها و فعالیت های اداری و بازرگانی رو به گسترش نمود، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات را در برگیرد به وضوح احساس شد که با نام های مختلفی همچون سیستم های اداری، سیستم های اطلاعات اداری، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است. ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم های اداری به نام اتوماسیون اداری نامیده می شود. پایان نامه حاضر شامل 5 فصل و پیوست می‌باشد و به بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران پرداخته است. در زیر فصول مختلف پایان نامه و مباحث مطروحه در هر فصل معرفی می گردد: فصل اول – کلیات ؛ شامل بیان مسئله و علت انتخاب موضوع تحقیق، اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق و همچنین تعاریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی، می‌باشد. فصل دوم – ادبیات موضوعی تحقیق؛ که خود شامل دو بخش است: بخش اول- ادبیات تحقیق و مبانی نظری مباحث مربوط به اتوماسیون اداری، بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد کارکنان و سایر موارد مرتبط با موضوع تحقیق به تفصیل بیان شده است؛ بخش دوم- مبانی تجربی تحقیق است که در آن سابقه تحقیقات و فعالیت های دیگران در داخل و خارج کشور مرور شده و نمونه هایی نیز ذکر گردیده است. فصل سوم- روش تحقیق؛ روش تحقیق و گام‌های اجرایی تحقیق حاضر در این فصل ارائه و همچنین ذکر گردید که روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی بوده و تعداد 196 نفر از جامعه آماری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به عنوان نمونه آماری برای توزیع پرسشنامه ها انتخاب شدند. فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات؛ در این فصل اطلاعات و داده های بدست آمده، با کمک نرم افزارSpss ابتدا در بخش آمار توصیفی و جمعیت شناختی و سپس برای پاسخ به فرضیات تحقیق از آزمون t با نمونه های مستقل استفاده شده و نتایج حاصل از آن ارائه گردید. فصل پنجم- نتایج و یافته ها؛ که شامل خلاصه نتیجه گیری ها و یافته های حاصل از تحقیق‌، محدودیت‌های تحقیق و ارائه پیشنهادات کلی، کاربردی و پیشنهادات برای طرح‌های آتی می باشد؛ که در ادامه ارائه خواهد شد.
5-2) یافته های پژوهش
فرضیه اصلی: اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه اصلی: اتوماسیون اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی اتوماسیون اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه اصلی: اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه اول: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
فرضیه دوم: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
فرضیه

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورداستان هرمزگان

Written by 

پاسخی بگذارید