دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

(توسطاسپیلبرگر[1]  و همکاران، 1970) و 6- مقیاساعتمادبهنفسروزنبرگ[2] (1965) بودند. درحالتیکهآزمودنیهاتوجهمتمرکزبرتنفس (عنصراساسیدرذهنآگاهی) داشتندکاهشتجربۀهیجانیمنفی،کاهشفعالیتآمیگدال،وافزایشفعالیتمغزیدرنواحیمرتبطبهتوجهرانشاندادند. بنابهگفتۀمحققاناینپژوهش،کاربرددرمان MBSR درافرادمبتلابهاختلالاضطراباجتماعیمنجربهکاهشاضطراب،افسردگی،وعکسالعملهایهیجانی،تقویتتنظیمهیجانی،بالارفتناعتمادبهنفسمی­شودکهاینتغییراتباعثکاهشرفتارهایاجتنابیوعلائمکلینیکیدراینگروهازبیمارانمیشود.

گریسون و همکاران (2011)،درپژوهشخودباعنوان «تغییراتدرمعنویتوبالارفتنکیفیتسلامتزندگیباکاربرددرمانکاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»، تعداد 279 نفررابهصورتنمونهگیریدردسترس (ازکلینیککاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی) انتخابوبااستفادهازابزارهای 1- مقیاسذهنآگاهیشناختی- عاطفی[3] (فرمتجدیدنظرشده) 2- مقیاستجربیاتمعنویروزانه[4]و 3- فرمکوتاهمقیاسسلامتی4- شاخصکیفیتخوابپیتزبرگ[5] (توسط بایسی[6]وهمکاران، 1988) بودند. محققانبابررسینتایجبهایننتیجهرسیدندکهذهنآگاهیرویکیفیتزندگی،خواب،وخلقکودکانونوجوانانسرطانیتأثیرگذاشتهوباعثمیشودکهآنهابهتربتوانندسرطانومشکلاتمربوطبهاینبیماریراقبولوباآنزندگیکنند. همچنینتأثیرذهناگاهیبرسلامتروانیوجسمیاینجمعیتخاصباعثبالارفتنتواناییروحیوجسمیاینبیماراندرمقابلهبابیماریشانمیشود.

 

2-3-2  پیشینۀپژوهشدرایران

دباغی و همکاران (1386)،پژوهشیباهدفبررسی «اثربخشیشناختدرمانیگروهیبرپایۀتفکرنظارهای (ذهنآگاهی) وفعالسازیطرحوارههایمعنویدرپیشگیریازعودمصرفموادافیونی»انجامدادند. دراینپژوهش، 90 بیمارمردباتشخیصوابستگیبهموادافیونیبرپایۀمعیارهایDSM-IVپسازدورهسمزداییانتخابوبهتصادفدردوگروهآزمایشیویکگروهگواهجایدادهشدند. آزمودنیهابهکمک 1- مصاحبهساختاریافتهشاخصمصرفموادافیونی[7] 2- پرسشنامهسلامتعمومی 28 سوالی[8]و 3- پرسشنامهاثرمعنویتبررفتار،ارزیابیشدند. گروهگواهبدونهیچدرمانگروهیتنهاداروینالترکسوندریافتکرد.[1]-Spielberger

[2]-Rosenberg Self-Steem Scale

[3]-Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R)

[4]-Daily Spiritual Experiences Scale (DSES)

[5]– PSQI

[6]-Buysse

[7]-OTI

[8]-GHQ-28

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>