مهر ۵, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

تعهد به صادرات به طور سنتی به دو صورت می باشد:مالی و کارکنان.برای شناخت سطح درک شرکت، محققان رفتار شرکت را در جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی، استخدام وآموزش کارکنان، فراهم کردن ملاقات ها و سفرهای بین المللی، یاد گرفتن فرایند صادرات و نحوه بهره گیری از اسناد صادراتی را مورد مطالعه قرار دادند(کاوسگیل و نوار،1987).

2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده:

2-17-1)تحقیقات داخلی:

قاضی زاده تحقیقی(1382) تحقیقی را با عنوان”مطالعه و عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی ایرانی در بازار های آسیای میانهو ارائه راهبرد مناسب جهت افزایش صادرات غیر نفتی” در مقطع دکترا انجام داد.نتایج پژوهش حاکی از این بود که هر اندازه وضعیت محیط بازار هدف مساعدتر باشد میزان موفقیت صادرات افزایش و یا بالعکس کاهش می یابد.

حقیقی و همکاران (1387) در مقاله ای تحت عنوان “شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی”درراستایکمکبهتوسعهصادراتوبازاریابیصادراتیدرقلمروصنعتموادغذایی،تعداددهعاملشاملاندازهشرکت،تجربهصادراتی،محرکهایصادراتی،مشکلات صادراتی،مزیتهایرقابتی،تعهدصادراتی، استراتژیانطباقمحصول، استراتژیانطباققیمت، کانالهایصادراتمستقیموهزینه هایتبلیغاتخارجیموردبررسیقرارگرفتهاند . برای گردآوریاطلاعاتمربوطبهاینعوامل، پرسشنامهمحققساختهبینشرکتهایتولیدکننده صادراتیموادغذاییدراستانتهرانتوزیعوسپسبااستفادهازفنآماریمدلیابیمعادلات ساختاریتحلیلگردید . فرضیههایپژوهشحاکیازتأییدروابطمعنیدارمیانعواملدهگانهوعملکردصادراتیاینشرکتهامیباشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>