تیر ۱۳, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشددرباره Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

فلور میکروبی دردستگاه گوارش زالو :

لوله گوارشی زالو شامل میکروارگانیسم های سودمند می باشد و این مسإله منجر

به ایجاد بحث در مورد واکنش های مولکولی بین همزیست ومیزبان گردید اگر چه

تا کنون مکانیسم خاصی در مورد تعامل بین همزیست وباکتری ارائه نشده می باشد.

خون بلعیده شده توسط زالو پس ازورود به دهان از حلق ومجرای عضلانی مری

عبور کرده ووارد 10 زوج کیسه های چینه دان می گردد. جامعه میکروبی زالو

درچینه دان وروده مستقر هستند کیسه های چینه دان قابلیت اتساع دارند یعنی این

امکان را به زالو می دهد که حدوداٌ پنج برابر وزن بدنش خون بخورد ویک

وعده غذایی زالو که حدوداٌ 8-6 میلی لیتر خون می باشد نیازتغذیه ایش را به

نامیده Intra luminal fluid مدت 6 ماه بر آورده می کند.خون بلعیده شده

می گردد که پس از جذب آب ونمک در چینه دان ذخیره می گردد.

در حالیکه دستگاه گوارشی اغلب حیوانات از جامعه میکروبی پیچیده ای تشکیل

شده ،دستگاه گوارش زالو به طور غیر معمول از یک جامعه میکروبی ساده

(عضوی Rikenellaو   Aeromonasبه نامهای   فقط دو گروه از باکتریها

از گروه باکتروئیدس) حضور دارند. باکتری آئروموناس در شرایط  آزمایشگاهی

قابل کشت می باشد اما گروه دوم ریکنلا که به طو معمول مهارکننده دستگاه گوارش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>