دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تعریفخودراکاملترکردهوذهنآگاهیرانوعیازآگاهیمیداندکهازطریقتوجهبهاهدافواقعیوبودندرزمانحال،بدونقضاوتراجعبهتجربیاتآشکارلحظهبهلحظهپدیدارمیگردد (کابات-زین، 2003).  شاپیرو[1] ونشخوار فکری بر روی توانایی های طبیعی و انطباقی ذهن تأثیر می گذارد و منجر به معضلات روانی بیشتر می گردد، به عنوان مثال هولگین[2](2010) اظهار می دارد که نشخوار فکریفرایندیتوانااستکهبررویظرفیتشناختی[3]افرادتاثیرمیگذاردوچالشیمیشودکهبعضیازافرادنمیتوانندازاثراتمنفیآن (ازقبیلخستگی، استرسواضطراب) بهبودیابند و یا بنا به گفتۀ آپتون (2011)، نشخوار فکریباعثشدیدشدنوماندگاریخلقمنفی[4]، تخریبتمرکز، تخریبحافظهواختلالدرحلمسئلهمیشودوانگیزهرابرایرفتارابزاری[5]کممیکندوپیشبینشروعدوره های[6] افسردگیدرآیندهاست. مطالعاتدیگری نشاندادهاندکهنشخوار فکریباعثخلقمنفیپایدار، گسترششناختهایمنفی[7]، وکاهشتواناییحلمسئلهدرآزمودنیهایافسردهمیشود (واتکینزومولدز، 2005). بدبینی فزاینده به زندگی از دیگر عواقب نشخوار فکری می باشد به عنوان مثال آزمایشاتتجربینشاندادهاندکهزمانیکهبهآزمودنیهانشخوار فکریالقاءمیشود، آنهابرایحوادثزندگیویامشکلاتبینفردیتوضیحاتمنفیبیشتریارائهمیدهندوهمچنیندربارهحوادثمثبتآیندهبدبینترهستندتاافرادیکه«حواس پرتی»[8] بهآنهاالقامیشود (لیوبومیرسکی[9]ونالنهاکسما، 1995،بهنقلازموریسون و اُکانر،  2008).

نشخوار فکری از زمرۀ سبک های انطباقی[10] شمرده می گردد که بیشتر به مقصود انطباق با هیجانات به کار برده می گردد. اسپایکر[11](2011)، سبک های انطباقی را به سبک انطباقی متمرکز بر هیجان[12]، سبکانطباقیمتمرکزبر مسئله[13]، و استراتژی انطباقی اجتناب[14] تقسیم بندی نمود و در تحقیقش به این نتیجه رسید که سبکانطباقیمتمرکزبرهیجانبهصورتمثبتبانشخوار فکریهمپوشیدارد. البته ناگفته نماند که نشخوار فکری متمرکزبرهیجانویژگیانطباقیوغیرانطباقیدارد. ترینور[15] و همکاران(2003، به نقل از رود[16]، 2011) اظهار می دارند[1]-Shapiro

[2]-Holguin

[3]– Cognitive Capacity

[4]– Negative Mood

[5]– Instrumental Behavior

[6]-Episode

[7]– Negative Cognitions

[8]– Distraction

[9]-Lyubomirsky

[10]– coping Styles

[11]-Spiker

[12]– Emotion-Focused Coping

[13]– Problem-Focused Coping

[14]– Avoidant-Focused Strategy

[15]-Trinor

[16]-Rood

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>