دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

سمی مت آمفتامین در مغز مطالعه شده می باشد، بنابهگفتۀکراسنووا و کادت[1] (2009)، این تأثیرات شامل 1- آسیب به پایانۀ دوپامینی[2](سامانۀ دوپامینرژیکی) و 2- از بین رفتن سلول های عصبی تولید کنندۀ دوپامین[3] می باشند؛ بنا به گفته این محققان، تأثیرات سمی طولانی مدت مصرف مت آمفتامین منجر به آسیب پایانۀ دوپامینی (مانند کاهش نشانگرهای[4] دوپامینرژیکی از قبیل تیروزین هیدروکسی لیز[5]و انتقال دهندۀ دوپامین) بیشر در ناحیۀ استریاتوم (کودیت- پوتامن)[6]، هستۀ قاعده ای دمدار[7]، و کمتر در نواحی قشر مخ، تالاموس، هیپوتالاموس، و هیپوکامپ[8] می گردد؛ اسچمیود و بویر[9] (1997، به نقل از گرانادو و همکاران ، 2013) هم اظهار می دارند که از بین رفتن سلول های عصبی تولید کنندۀ دوپامین در ناحیۀ جسم سیاه[10] اتفاق می افتند. بر اساس پژوهش تامپسون[11] و همکاران (2004، به نقل از کرینگ و همکاران، ترجمه شمسی پور، 1388)، «حجم هیپوکامپ در میان مصرف کنندگان همیشگی مت آمفتامین کوچکتر بود و این امر با عملکرد ضعیف تر در یک آزمون حافظه همبستگی داشت» (ص 396).

به طور کلی، تخریب ناشی از مصرف متامفتامین بیش از سایر مواد مخدر رایج می باشد، لایر[12] و همکاران (2010) اظهار می دارند که وابستگیطولانیمدتبهآمفتامینهاومنجملهمتامفتامینبهاختلالاتیدرانتشارخونیمغز، اختلالاتمتابولیسم، واختلالاتیدرمادۀسفیدمغزارتباطدادهشدهاست؛ترکیبیازایناختلالات، مکانیزمبیولوژیکیایجادمیکندکهمیتواندبهصورتبالقوهمنجربهاثراتزیانباراولیهویاثانویهبرقشرمادهخاکستریمغزشود. نقصدرعملکردنوروترانسمیترهای[13]مغزی، مثالیازاختلالاتمتابولیسمیناشیازمصرفانواعترکیباتآمفتامینهامیباشد. بهعنوانمثالمطالعاتزیادیتأثیرمتامفتامینرابردوپامینبهاثباترساندهاستکهایناثرباآسیبنورونیطولانیمدت (حتی 3 سالپسازترک) همراهبودهاست (مککانوهمکاران، 1998،بهنقلازدیویس[14] و همکاران، 2007). «مرگهایمربوطبهمت آمفتامینوپذیرشبخشاورژانسبیمارستاندرارتباطبااینمادۀمخدرروبهافزایشاست» (آنجلیناو همکاران، 2000، ص 1).

[1]-Krasnova and Cadet

[2]– Dopamin Terminal Damage

[3]– Dopamine Neuronal Body Loss

[4]-Markers

[5]– Tyrosine Hydroxylase (TH)

[6]– Striatum (Caudate-Putamen)

[7]-Caudate Basal Ganglia (Caudate nucleus)

[8]– Hippocampus

[9]– Schmued and Bowyer

[10]– Substantia Nigra Pars Compacta (SNpc)

[11]-Thompson

[12]-Lawyer

[13]-Neurotransmitters

[14]-Davis

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>