دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

2007). درپژوهشکنونی،اینجلسۀدرمانیبهروشگروهی،درازآزمودنیهایسهگروهشرکت کننده در پژوهش، آزمایش تشخیصی برای مصرف مت آمفتامین به صورت دوره ای به اقدام آمد،بدینترتیبکهازابتدایشروعدرمانتاانتهایدرمان به علاوۀ ادامۀ آن تا سه ماه پس از اتمام درمان (پیگیریسهماهه) که در کل حدود 6 ماه پیوسته می گردد،ازآزمودنیهایسهگروه (هردوهفتهیکبار) آزمایشبرای سنجش عود مصرف مواد بهعملآمد (توسطکارکنانمرکز). نتایجتستهایمثبتادراریهرسهگروهبهصورتمجزایادداشتشدند.

همانطوری که قبلا اظهار شدپیشازشروعدرمان،ازآزمودنیها،پرسشنامههایذهنآگاهی،نشخوارفکری،ودشواری های تنظیمهیجانیبهعملآمد. همچنینپسازاتمامجلساتآموزشیکهدرآزمودنیهایمختلفبین 3-2ماهبهطولانجامید،مجدداًپرسشنامههادربیندوگروهآزمایشیوگروهکنترلتوزیعواجراشدند،این بدین معنی می باشد که پرسش نامه ها فقط دو بار (قبل از شروع درمان و پس از اتمام درمان) توزیع و اجرا شدند و پیگیری در مورد سنجش تغییرات متغیرهای نشخوار فکری و تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی انجام نشد گرچه در مورد متغیر عود مصرف مواد، پیگیری سه ماهه انجام گردید.

لازم به ذکر می باشد که ریزش افراد در گروه های آزمایشی اول و دوم و کنترل به ترتیب دو، چهار، و یک نفر بود یعنی مجموع تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش از 54 نفر به 47 نفر کاهش پیدا نمود، بدین ترتیب که 16 نفرمعادل 34 درصد در گروه تلفیقی، 14 نفرمعادل 8/29 درصد در گروه ذهن آگاهی، و 17 نفرمعادل 2/36 درصد در گروه کنترل تا انتهای پژوهش در درمان باقی ماندند.

 

3-5 روشتجزیهوتحلیلآماریدادهها

درنهایتپسازنمرهگذاریپرسشنامهها،تحلیلآماریمناسببااهدافپژوهشصورتگرفت. برایتحلیلدادههاازآزمونهایتجزیهوتحلیلکوواریانستکمتغیری (ANCOVA) وویلکاکسون استفادهشد.

 

3-6  ملاحظاتاخلاقی

دراینپژوهشبهمنظورتوافقدربارۀاهداف،موضوع،نحوۀاجراوزمانبرگزاریجلسات،باافرادشرکتکنندهبحثوگفتگوشد. در این بحث و گفتگو ضمن تکریم و ارزش دادن به شأن آزمودنیها، به آنان درموردگمنامماندنشان، رازداریوحفظ اطلاعاتمحرمانه ایشان،اطمینانکاملدادهشد.اطلاعاتبهگونهایثبتوذخیرهمیشدندکهامکاندسترسیافرادغیرمجازبهدادههاوجودنداشت. در ضمن بهآزمودنیهااجازهدادهشدکهدرهرزمانبخواهندقادرباشندبهطرحنامهودستورالعملپژوهشیدسترسیداشتهباشند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>