دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

محققاناینپژوهشبهایننتیجهرسیدندکهروششناختدرمانیبرپایۀتفکرنظارهایوفعالسازیطرحوارههایمعنویازنظرکاهشمیزانعود،افزایشمیزاناطاعتدرمانی،کارکرداجتماعی،کاهشمصرفموادوبهبودسلامتیومعنویتازرفتاردرمانیشناختیموثرتربود. بنابهگفتۀاینمحققان،بهنظرمیرسدبهکارگیریاینروشدرمانیبهشکلچشمگیریاثربخشیدرمانداروییورفتاردرمانیشناختیرادرپیشگیریازعودموادافیونیافزایشمیدهد

آذرگون و همکاران (1388)،درپژوهشخودباهدفبررسی «اثربخشیآموزشذهنآگاهیبرکاهشنشخوارفکریوافسردگیدانشجویاندانشگاهاصفهان»تعداد 70 نفرازدانشجویانیکهبهخاطرداشتنعلائمافسردگیبهمرکزمشاورۀدانشگاهاصفهانمراجعهکردهبودند(روش نمونه گیری هدفمند) جداوسپسبهروشنمونهگیریتصادفیابتدا 36 نفرازآنهاراانتخابودوبارهبانمونهگیریتصادفیآنهارادردوگروهجایدادند. اینمحققانبااستفادهازابزارهای 1- پرسشنامهافسردگیبک 2- پرسشنامهنشخوارفکریو 3- پرسشنامۀویژگیهایجمعیتشناختیبهایننتیجهرسیدندکهروشمذکوردربالابردنتمرکزوهمچنینپیشگیریازافسردگیمؤثراست.

شیمیاییانتخابوبابهکارگیریابزارهای 1- پرسشنامۀسلامتعمومیو 2- فرممشخصاتجمعیتشناختیبهایننتیجهرسیدندکهآموزشهایذهنآگاهیوتنظیمهیجانبربهبودسلامتروانجانبازانشیمیاییتأثیرگذاراست.

موسویان و همکاران (1389)،درپژوهشخودباهدفبررسی «اثربخشیشناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهی (MBCT) برکاهشچاقی»تعداد 48 نفرازافرادچاقرابهشیوهنمونهگیریدردسترسانتخابوپسازقراردادنتصادفیآنهادرسهگروه،بااستفادهازابزارپرسشنامههایجمعیتشناختیواستفادهازوزنوقدآزمودنیهابرایمحاسبۀنمایههایتودۀبدنیبهایننتیجهرسیدندکهذهنآگاهیمبتنیبرشناختدرمانیدرکاهشچاقیموثراست؛همچنیننتایجحاصلازپیگیرییکماهه،پایدارینتایجرانشانداد.

صادقی و همکاران (1389)،درپژوهشخودباهدف «بررسیاثربخشیتلفیقدارودرمانیوشناختدرمانیگروهیمبتنیبرذهنآگاهی (MBCT) برکاهشافسردگیزنانمطلقهشهراصفهان»تعداد 60 زنمطلقهرابهصورتنمونهگیریتصادفیانتخابوبااستفادهازابزارهای 1- مقیاسافسردگیبک 2- مقیاسنگرشناکارآمدوایزمن[1]و 3- مقیاسمهارتمقابلهبااسترساندلروپارکر[2]بهایننتیجهرسیدندکهدرگروهتجربی،باگذشتزمانازشدتافسردگی،نگرشناکارآمد[1]-Wiseman

[2]-Andler and Parker

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>