دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از عوامل شیوع باور نکردنی مصرف مت آمفتامین در سطح جهانی سهولت ساخت آن می باشد. براساسگفتۀکرینگو همکاران (ترجمه شمسی پور، 1388)،«زمانی موادشیمیاییلازمبرایساختمتآمفتامینمانندافدرینبهراحتیدردسترسبود،تصویبقوانینیمانندحکمسال 1996 دربارۀکنترلمتآمفتامینباعثکاهشعرضۀاینمادهشداماافدرینکاذب[1]،مادۀمشترکدربسیاریازداروهایضداحتقانبدوننسخه،جایگزینآنشد که به راحتی در دسترس عموم می باشد» (ص 397).

 

 

2-2-11  تاریخچۀدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»  (MBSR)

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا «ام.بی.اس.آر»[2]قدیمیتریندرمانبرپایۀذهنآگاهیاستکهسودمندیخودرابهاثباترساندهاست. ایندرمانتوسطجانکابات- زینبهدنیایپزشکیمعرفیشد. درسال 1979 ایندرمانباواردشدنبهکلینیککاهشاسترسدرمرکزپزشکیدانشگاهماساچوست[3]آمریکاروبهگسترشنهاد؛دربرنامهریزیپروتوکلدرمانیتلاشبراینبودکهایندرمانازمذهب،فرهنگ،وایدئولوژیبودایی آزادباشدودرعینحالبهدارمایجهانی[4]وفادارباشد (ویلیامز و کابات- زین، 2011). مطالعاتجدید،مراقبۀذهنآگاهیبراساسرویکرداصلیکابات- زینرابرایدرمانسوءمصرفموادونیزافسردگی،اضطرابودردبهکاربردهاند( کابات-زین، 1990).

 

2-2-12  تاریخچۀدرمانهایمختلفدر درماناعتیاد

2-2-12-1  درمانهایشناختیرفتاریمنجملهماتریکس

درپاسخبهمیزانروبهگسترشسوءمصرفمواد،مجموعهایازدرمانهایمتفاوتابداعشدند. زگیرسکاوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهبرایدرمانسوءمصرفمواددربینمداخلاترفتاری،درمانشناختیرفتاریحمایتقابلملاحظهایراکسبکرد،بااینوجود،علیرغمبهتریندرمانِاستاندارد،میزانعودِبالاادامهداشتهکهاینامرنیازبرایتوسعۀروشهایدرمانیجدیدرابیانمیکند. پسازگذشتمدتزمانی،رواندرمانیباالگویماتریکس (نوعیدرمانشناختیرفتاری) بهدنیایپزشکیمعرفیشدکهاکنونبهعنوانشناختهشدهترینروشدرماناعتیادبهآمفتامینهادرسراسردنیاست. برنامهمتشکلازگروههایجلوگیریازعودمصرف،گروههایآموزشی،گروههایحمایتاجتماعی،مشاورهفردی،وتستتنفسوادراراستکهدرطی 16 هفتهبهروشیباساختارارائهمیشود (اُبرت و همکاران، 2000). تاثیر مدل درمانی[1]– Pseudo Ephedrine

[2]– MBSR

[3]– University of Massachusetts Medical Center

[4]– Universal Dharma

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>