دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

دوروشیکهبهوسیلۀآنهاذهنآگاهیمیتواندتواناییپاسخدادنبهصورتانعطافپذیروباآگاهیبالادرهمکاران (2009)،استرسدر «اختلالاتسوءمصرفمواد»[1]عاملمهمیبهشمارمیرود. حوادثاسترسزاوآشفتگیهایروانیمکرردربینافرادیکه «اختلالاتسوءمصرفمواد»دارند،بهعنواندلایلعودمصرفموادذکرشدهاند (والاس[2]، 1989، بهنقلازبِرِوِروهمکاران، 2009). درکل،مدارکقابلملاحظهایوجوددارندکهبیانمیداردزمانیکهافرادپاکشدهازمواد،درمعرضاسترسقرارمیگیرندحالتبرانگیختگیروبهگسترشیمانندالقاءشدنبهوسیلۀمحرک هایبرانگیزانندۀ مصرفمواد،درآنهابهوجودمیآید (بِرِوِروهمکاران، 2009). درکلبهخوبیمشخصشدهاستکهاسترس،پیشآگهیآشفتگیهایروانیمیباشد (چنگ[3]، 2001،بهنقلازموریسون و اُکانر، 2005).

 

2-2-5  درمان«کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا MBSR

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»[4]توسط جان کابات- زین[5] ابداع شده می باشد. این درمانهماکنوندربیشاز 240 بیمارستانوکلینیکدرآمریکاوکشورهایخارجیآموزشدادهمیشود (آپلوکیمآپل، 2009). رویکردکابات- زینبرایدرمانسوءمصرفموادشاملوارسیبدن (فنآگاهیازبدن)،یکسریازتغییراتعمدیرادربرمیگیردکهدرآغازبرکلبدنوسپسبرهربخشیازبدندریکشیوۀبدونداوریمتمرکزمیشود (کابات- زین، 1990،بهنقلاززگیرسکاوهمکاران، 2009 ). ایندرمانیکمداخلۀدرمانی 8 هفتهایاستکهشرکتکنندگانهفتهاییکباربرایتقریباً 5/2 ساعتبهاضافۀیکروزکاململاقاتمیشوند. درایندرمانگرچهتکنیکذهنآگاهیبهصورتخالصوبدونکاربرددیگردرمانهایتکمیلیاستفادهمیشود،امادرخودمداخلاتشناختی،رفتاریوآموزشی- روانیرادارااست (دیمیدجیانولینهان[6]، 2003؛رومرواورسیلو[7]، 2003).

کابات- زینتعریفخودازذهنآگاهیرابهصورتمفهومسازیکیفیارتقابخشیدونشاندادکهچگونهیکفردازسلامتخوددرفرایندذهنآگاهیمراقبتکند(کابات-زین، 1990). کاباتزیندر 1990 ذهنآگاهیرابهعنوانآگاهیقضاوتیلحظهبهلحظهتعریفمیکند،اودرسال 1994 توجهکردنبهاهدافدرحالحاضربهشیوهخاصوبهصورتغیرقضاوتیراذهنآگاهیمیداندودرسال[1]– Substance Use Disorders (SUDs)

[2]-Wallace

[3]-Cheng

[4]– Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

[5]– Joan Kabat-Zinn

[6]-Dimidjian and Linehan

[7]-Roemer and Orsillo

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>