۲) مسئولیت برای حمایت از حقوق بشر …………………………………………………………. ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳) توسعه ی پایدار و حمایت از محیط زیست …………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
مبحث چهارم) حقوق مندرج درمنشور ………………………………………………………………………………. ………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۱) حق حیات………………………………………………………………………………………. ………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲) حق به صلح ……………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳) حق به دمکراسی ………………………………………………………………………. ………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴) حق به هویت فرهنگی و آزادی وجدان ……………………………………………………………………………………….. ………………….. ……………………………………………………………………… ۶۶
۵) حق به توسعه و عدالت اجتماعی …………………………………………… ………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۶) حقوق گروه های آسیب پذیر ……………………………………….. ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
مبحث پنجم) اجرای حقوق ………………………………………………………………………………………….. ………………….. …………………………………………………………………………………………………… ۶۸
مبحث ششم) تقویت چهارچوب اجرایی حقوق ……………………. ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
مبحث هفتم) سازوکار و تشکیلات ضروری برای اجرای حقوق ………………………. ………………….. ……………………………………………………. …… ۷۰
مبحث هشتم) نهادهای منطقه ای برای حمایت از حقوق بشر …………………………………….. ………………….. ………………………………………………………… ۷۱
بخش دوم:
علل فقدان یک نظام منطقه ای حمایت از حقوق بشر درشرق وجنوب شرق آسیا ……………………… ۷۲
فصل اول: پافشاری بر حاکمیت ملی …………………………………………………………………………………. ………………….. ……………………………………………………………………… ۷۳
گفتار اول: دیدگاه دولت ها درخصوص حاکمیت ملی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
گفتار دوم: دیدگاه بازیگران غیر دولتی درخصوص حاکمیت ملی ………………………………………………………………………………………….. ۸۱
فصل دوم: وسعت جغرافیایی وتنوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ومذهبی میان کشورهای حوزه ی آسیای شرقی و جنوب شرقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
فصل سوم: اولویت بخشیدن به توسعه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
گفتار اول: توسعه ی اقتصادی به عنوان دغدغه ی اصلی دولت های آسیایی …………………………………………………………….. ۸۸
گفتار دوم: توسعه ی اقتصادی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………… ۹۴
فصل چهارم: اندیشه ی نسبی گرایی فرهنگی و نظریه ی ارزش های آسیایی ……………………………………………………………… ۹۷
گفتار اول: نسبی گرایی فرهنگی وجهان شمولی حقوق بشر ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
مبحث اول) انواع نسبی گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
مبحث دوم) نسبی گرایی دراندیشه ی دول آسیایی ………………………………………………… ………………….. …………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
مبحث سوم): ارزیابی اندیشه ی نسبی گرایی فرهنگی ……………………………………………………………….. ………………………………………………. ……………………………. ۱۰۴
گفتار دوم: گفتمان ارزش های آسیایی ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………. ۱۰۹
مبحث اول) مفهوم ارزش های آسیایی ونقش آن درعدم شکل گیری
یک نظام منطقه ای حقوق بشری ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………. ………………………………………………. …………… ۱۰۹
مبحث دوم) نقد نظریه ی ارزش های آسیایی…………………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………………………. ۱۱۶
۱) زمینه های شکل گیری مفهوم نوین حقوق بشر وویژگی های عصر مدرن غربی…….. ………………………………………………. …………………… ۱۱۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

r/>۲) مدعیات دولت های آسیایی و ارزش های آسیایی راستین ………………. ………………………………………………. ………………………………………………………………………….. ۱۲۳
نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………….. ۱۲۷
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………. ……………………………………………………………. ۱۳۳
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………. ……………………………………………….. ۱۴۴
ضمیمه شماره (۱): منشور آسه آن …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. …………………………………………………… ۱۴۴