۴) عملیات یا کمپین های جاری درکمیسیون آسیایی حقوق بشر………. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۵) کتب و نشریات…………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰.
مبحث دوم: مرکز آسیایی منابع حقوقی ……………………………………………………………………………………………… ………………….. ……………………………………………………………………………………… ۳۱
مبحث سوم: مجمع آسیای برای حقوق بشر و توسعه ………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
مبحث چهارم: مرکز آسیایی حقوق بشر (مرکزی آسیایی برای حقوق بشر) …….. ………………….. ………………………………………………………………… ۳۵
مبحث پنجم: مجمع آسیایی جنوبی برای حقوق بشر……………………………………………………. ………………….. ………………………………………………………………………………….. ۳۷
۱) اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲) اقدامات و فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………………. ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
فصل دوم: اسناد حقوق بشری موجود درحوزه آسیای شرقی و جنوب شرقی ……………………………………………………………………………… ۴۰
گفتار اول: اسناد تهیه شده توسط دولت ها ……………………………………………………………………………………… …… ………………….. …………………………………………………………………. ۴۴
مبحث اول: اعلامیه ی بانکوک ………………………………………………………………………………………………….. ………………….. …………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲) بندهای اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………….. ۴۶
مبحث دوم: اعلامیه ی رفع خشونت علیه زنان درمنطقه ی آسه آن ………. ………………….. …………………………………………………………………………………….. ۴۸
۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲) بندهای اصلی………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
مبحث سوم: اعلامیه ی آسه آن علیه قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان …………………… ………………….. ……………………………………………. ۵۰
۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲) بندهای اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ۵۰
مبحث چهارم: اعلامیه ی آسه آن درحمایت و ارتقای حقوق کارگران مهاجر ……………………………………………………………………………….. ۵۱
۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲) اصول کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. …………………………………………………………………………………. ۵۲
۳) وظایف دول پذیرنده ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۴) وظایف دول فرستنده ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………. . ۵۳
۵) تعهدات دولت های عضو آسه آن ……………………………………………………………………………… ………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ۵۴
مبحث پنجم: کنوانسیون آسه آن در مقابله با تروریسم ……………………………………. ………………….. ………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………//…………………………………. ………………….. …………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲) برخورد منصفانه …………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

……………………………………………………… ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳) وضعیت پناهندگان ………………………………………………………………………………………. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
مبحث ششم: کنوانسیون سارک در پیشگیری ومبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای فحشاء…………………………………………….۵۷
۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲) مواد اصلی کنوانسیون …………………………………………………………………………………………. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
گفتار دوم: اسناد تهیه شده توسط نهادهای غیر دولتی: منشور آسیایی حقوق بشر …………………………………………………….. ۵۹
مبحث اول) مقدمه ی منشور ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………. ۶۰
مبحث دوم) زمینه ها و پیشینه ی تصویب این منشور ……………………………. ………………….. ……………………………………………………………………………………………………. ۶۱
مبحث سوم) اصول کلی……………………………………………………………….. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۱) جهانشمولی و یکپارچه بودن حقوق بشر……………………………………. ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳