(WJ)

منابع

منابع فارسی

استبصاری، فاطمه وفرحبخش،محمد و مصطفایی،محمود(۱۳۸۷) . «تأثیر مداخله آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر در مورد فعالیت فیزیکی» . چکیده مقالات همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماری های متابولیک و چاقی . صفحه ۵۶ . قزوین : دانشگاه علوم پزشکی .
امیدوار،نسرین(۱۳۸۶) . «اهمیت مداخله های مبتنی بر جامعه در سطح مدارس در بهبود رفتار و وضعیت تغذیه ای کودکان» . چکیده مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . صفحه ۱۱۲ . تبریز : مرکز تحقیقات علوم تغذیه .
امینی،مریم و دادخواه پیرآغاج ،منیژه (۱۳۸۳) . «بررسی الگوی غذایی دانش آموزان دبستانی شهر تهران با تأکید بر میان وعده های مصرفی و برخی عوامل مؤثر بر آن» . انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی تغذیه کشور .تهران .
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، (۱۳۷۵). مطالعات مصرف مواد غذایی و تغذیه در کشور، گزارش مقدماتی استان فارس، شیراز.
ایزدی، صمد؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ فتحی واجارگاه، کورش، عابدینی بلترک، میمنت(۱۳۸۹). تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های آموزش سلامت، فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ ۳٣ ، سال نهم.
باکروید، جولیا(۱۳۷۶). نجات خویشتن آنارکسیا، بولیمیا، بیماری کم خوری و پرخوری، ترجمه ی، ترجمه ی مهین صدیقی، تهران، انتشارات گیل.
بایگی،فرشته وجزایری،ابوالقاسم و حقیقیان رودسری،آرزو (۱۳۸۶) . «شیوع و تغذیه در کودکان و برنامه های مداخله ای با محور فقرزدایی» . چکیده مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . صفحه ۲۸ . تبریز : مرکز تحقیقات علوم تغذیه .
بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه(۱۳۸۳). موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه، کمیته فرابخشی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پارسی‌نیا، سعید؛ حکمت، سوسن(۱۳۷۱). آموزش برای بهداشت، سازمان جهانی بهداشت. تهران: انتشارات چهر.
پورعبدالهی، پروین؛ ابراهیمی‌ممقانی، مهرانگیز(۱۳۷۹). آگاهی تغذیه‌ای دختران دانش‌آموز دبیرستان‌های تبریز، مجله دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین شماره ۱۶
پورعبدالهی، پروین؛ زراتی، میترا؛ رضویه، سید علی؛ دستگیری، سعید؛ قائم مقامی، جمال؛ فتحی آذر، اسکندر(۱۳۸۴)، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره ۱۳، شماره ۵۱، صفحات ۱۳ تا ۲۰٫
پورقاسمی، بهرام و دیگران(۱۳۸۷). خطر اختلالات خوردن در دانش‌آموزان دبیرستانی دختر تبریز در سال ۱۳۸۶، مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره ۳۰، شماره ۴، ۲۶-۲۱٫
پیرزاده، آسیه؛ هزاوه ای، محمدمهدی؛ انتظاری، محمدحسن؛ حسن زاده، اکبر.(۱۳۹۰). تأثیر برنامه آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی ناحیه ۴ شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی؛ ۱۱(۲): صفحات ۹۴ تا ۱۰۲
تسلیمی طالقانی، محبوبه؛ جزایری، سید ابوالقاسم؛ کشاورز، سیدعلی؛ صدرزاده یگانه،هاله؛ رحیمی، عباس(۱۳۸۴). تأثیر وضعیت فردی- اجتماعی و اقتصادی بر اثربخشی آموزش تغذیه در ارتقاء سطح آگاهی و نگرش تغذیه‌ای دانش‌آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر تهران در سال ۱۳۸۲، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۶۳، شماره ۱، صفحات ۷۷ تا ۸۲
جزایری، ابوالقاسم (۱۳۷۵)، برنامه اجرایی غذا و تغذیه کشور گاهی در جهت فقرزدایی تغذیه ای، مجله برنامه و بودجه، سال اول، شماره ۲، ص ۸۴ – ۷۲
جهانگیری، جهانگیر؛ رجبی، ماهرخ(۱۳۸۰). بررسی فرهنگ و سواد تغذیه‌ای زنان در شهر شیراز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره شانزدهم، شماره دوم، پیاپی ۳۲٫
جعفری هرندی، رضا و همکاران (۱۳۸۷)، تحلیل محتوا روشی پر کاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی با تاکید بر تحلیل محتوای کتاب های درسی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال ۱۴، شماره ۵۵٫
خزلی،مهدی؛ رمضانخانی، علی؛ بختیاری، محمود(۱۳۹۱). تأثیر آموزش بر دانش تغذیه‌ای و مراحل تغییر مصرف میوه و سبزیجات در سالمندان: مبتنی بر الگوی مراحل تغییر، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره ۲۲، شماره ۹۱، صفحات (۱۰۰-۹۰).
دلوریان‌زاده، مهری؛ خسروی، احمد؛ رضویان زاده، نسرین؛ بلبل حقیقی، ناهید؛ عباسیان، مریم؛ تقوی، نزهت السادات (۱۳۹۰). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی در دو منطقه از ایران، فصلنامه دانش و تندرستی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، دوره ۶، شماره ۱٫
رسولی، آرزو؛ امین شکروی، فرخنده؛ طوافیان، صدیقه سادات(۱۳۸۹). بررسی تأثیر برنامه آموزش بهداشت تلفیقی بر آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر بجنورد، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شماره۲ و ۳، دوره دوم، ۷۷-۷۳٫
رمضانپور، محمدرضا؛ مقدم، امیر؛ دوین، حسین؛ یزدانفر، نبی اله(۱۳۹۲). رابطه ی بین فعالیت بدنی و دانش تغذیه‌ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی، سال سوم، شماره ۱۰٫
زراتی،میترا وپورعبدالهی،پروین و رضویه،سید ولی (۱۳۸۵) . «نقش آموزش تغذیه بر تغییر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدایی در ارتباط با مصرف تنقلات» . چکیده مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . صفحه ۱۲۴ . تبریز : مرکز تحقیقات علوم تغذیه .
ساویچ کینگ،فلیسیتی و بورگس،آنا (۱۳۸۳) . «تغذیه برای کشورهای در حال توسعه» . ترجمه آزاده امین پور و همکاران . تهران : انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی تغذیه کشور .
شفقی،خسرو و دلشاد،علی (۱۳۸۵) . «بررسی نگرش و عملکرد خانوارهای ساکن در محدوده جمعیتی پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد در زمینه مصرف مواد غذایی» . چکیده مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . صفحه ۳۷ . تبریز : مرکز تحقیقات علوم تغذیه .
صادقی، شیما؛ ترابی، پریسا؛ مینایی، مینا؛ صادقی قطب آبادی، فریبا؛ صادقیان شریف، سعید؛ جاهدی، علیرضا؛ صالحی، فروزان؛ عبداللهی، زهرا؛ والایی، سعیده(۱۳۸۹). راهنمای آموزش تغذیه در دوران های مختلف زندگی، تهران: صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران(یونیسف).
صافی،احمد (۱۳۸۶). «آموزش و پرورش ابتدایی . راهنمایی تحصیلی و متوسطه» . تهران : انتشارات سمت .
قاسمی، حسین، (۱۳۷۷)، برنامه غذا و تغذیه، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
کاظمی بازاردهی، سیده معصومه(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان کتاب درسی و آموزش تغذیه در مقطع ابتدایی، اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تهران.
کلیشادی،رویا (۱۳۸۳). «تغذیه کودک و نوجوان درسلامت و بیماری» . اصفهان : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
گزارش نهایی وضعیت آموزش غذا و تغذیه در کشور، دبیرخانه شورای غذا و تغذیه کشور، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، سال ۱۳۸۲٫
لطفی ماین بلاغ، بهروز؛ رخشانی، فاطمه؛ ضاربان، ایرج؛ منتظری فر، فرزانه؛ علیزاد سیوکی،‌‌ هادی؛ پرویزی، زهرا(۱۳۹۱). تأثیر آموزش همسالان مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی،مجله تخصصی پژوهش و سلامت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد دوره ی ۲٫
ماهان،کتلین و اسکات استامپ،سیلویا (۱۳۸۴) . «اصول تغذیه کراوس» . ترجمه فرزاد شیدفر و ناهید خلدی . تهران : نشر جامعه گر .
مظفری خسروی، حسن؛ وزیری، نیلوفر؛ محمدی منش، علی؛ نادری، زهرا؛ دانش بدی، حوریه(۱۳۹۲). مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دوره هشتم، شماره ۲، شماره پیاپی ۹، صفحات ۲۴-۱۵٫
مقدم بنائم،ناهیدالملوک (۱۳۷۷) . «تأثیر مصرف میان وعده غذایی در مدرسه با توانایی یادگیری و پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی در منطقه ۱۸ آموزش و پرورش تهران» . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است