• جلب همکاری سازمانها و ابزارهای اطلاع رسانی و آموزش سطح ملی، زیر ملی و منطقه ای
 • استفاده از شبکه PHC در آموزشهای تغذیه ای و بهداشت مواد غذایی، پایش بیماریهای ناشی از غذا و …
 • اختصاص زمان پخش مناسب و کافی در ساعات پر بیننده به برنامه های آموزش غذا و تغذیه.
 • آموزش مورد نیاز برای مسئولین فنی و مدیران کارخانه ها، کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر بخش ها
 • تمرکز سیاستگذاری‌ها و فعالیت های آموزشی به غذا و تغذیه و هدفمند نمودن آنها
 • نظارت متمرکز بر برنامه های آموزشی و تبلیغاتی مرتبط با غذا و تغذیه بویژه در رسانه‌های جمعی
 • استفاده از بستر های فرهنگی و سنتی جامعه در جهت آموزش و ارتقاء سطح سواد تغذیه ای
 • توسعه فرهنگ عرضه و مصرف مواد غذایی سنتی و بومی (بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، ۱۳۸۳).
 • ۲-۱۰) اقدامات دستگاه های اجرایی در خصوص بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

  ۲-۱۰-۱) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • تدوین سیاست جامع آموزش و فرهنگ سازی غذا و تغذیه در کشور .
  • بازنگری دوره های درسی پزشکان و پیراپزشکان و به روز کردن مطالب غذا و تغذیه ای آنها.
  • تدوین دوره جامع بازآموزی پزشکان و پیراپزشکان در مورد غذا و تغذیه و پیگیری تشکیل کلاس‌ها.
  • نظارت بر هر نوع تبلیغ کالاهای خوراکی از تمامی رسانه های موجود و صدور مجوز برای تبلیغ مواد غذایی براساس قوانین موجود .
  • بکارگیری کارشناس تغذیه در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی (شبکه های بهداشتی- درمانی کشور) متناسب با سطح بندی آن .
  • نظارت بر برنامه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در خصوص غذا و تغذیه .
  • ارائه الگوی استانی برای جیره میان وعده غذایی دانش آموزان با توجه به نیازهای تغذیه ای آنان .
  • تدوین و ارسال مطالب آموزشی غذا و تغذیه (پمفلت، پوستر و …) و ارسال آن به خانوارها.
  • پایش و ارزشیابی برنامه های آموزشی غذا و تغذیه (بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، ۱۳۸۳).

  ۲-۱۰-۲) انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

  1. تشکیل گروه آموزش و اطلاع رسانی همگانی در مورد غذا و تغذیه.
  2. تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه آموزش غذا و تغذیه.
  3. سنجش نیازهای آموزشی جامعه.
  4. شناخت وضعیت موجود آگاهی و سواد تغذیه ای جامعه از طریق بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و سیاستگذاران در زمینه موضوعات مختلف غذا و تغذیه (بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، ۱۳۸۳).

  ۲-۱۰-۳) وزارت آموزش و پرورش

  1. بکارگیری برنامه تغذیه رایگان مدارس جهت فرهنگ سازی تغذیه ای .
  2. گنجاندن مباحث غذا و تغذیه در دوره های مدون بازآموزی کارکنان آموزشی آموزش و پرورش.
  3. تدوین برنامه تغذیه رایگان مدارس از نظر نوع و مقدار براساس آخرین یافته های علمی و پژوهشهای کاربردی ملی و منطقه ای .
  4. همکاری در اجرای الگوی استانی برای جیره میان وعده غذایی دانش آموزان با توجه به نیازهای تغذیه آنان.
  5. لحاظ نمودن مباحث غذا و تغذیه در مراحل مختلف بازنگری و تدوین کتب درسی .
  6. تقویت درس بهداشت و لحاظ نمودن بحث غذا و تغذیه در آن .
  7. همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاع رسانی خانوار(بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، ۱۳۸۳).

  ۲-۱۰-۴) نهضت سواد آموزی

  1. تدوین کتابهای آموزشی حاوی مطالب غذا و تغذیه برای نوسوادان برای مقاطع مختلف .
  2. گنجاندن مباحث غذا و تغذیه برای بازآموزی آموزش یاران (بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، ۱۳۸۳).

  ۲-۱۰-۵) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

   برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.