بسمه تعالی
 
تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب مصطفی رفیعیان متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احضار هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است و در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.
کلیه حقوق مادی ومعنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء
 
دانشکده علوم انسانی
تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی
از نظر میزان توجه به سواد تغذیه
نگارش:
مصطفی رفیعیان
استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد رضا امام جمعه
استاد مشاور: آقای دکتر غلامعلی احمدی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته برنامه ریزی درسی
شهریور ۱۳۹۳
 
تقدیم به پدر و مادر دلسوز و مهربانم که زحماتشان با هیچ واژه ای قابل قدردانی نیست
و
تقدیم به همسر عزیزم که سایه مهربانی اش سایه سار زندگی ام می باشد.
تقدیر و تشکر
از زحمات استاد فرزنه ام جناب آقای دکتر امام جمعه که با راهنمایی ها و نظرات علمی و ارزشمندشان در تمامی مراحل این تحقیق بنده را راهنمایی نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم و از استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمدی به عنوان استاد مشاور، به پاس کمک های ارزنده و راهنمایی هایشان تشکر و قدردانی می نمایم. همچنین از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر عصاره و جناب آقای دکتر سرمدی که زحمت مطالعه و داوری این تحقیق را بر عهده گرفتند بی نهایت تشکر و قدردانی می نمایم.
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به سواد تغذیه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه کتابهای درسی علوم تجربی دوره ابتدایی (۶ جلد) در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بوده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون استفاده شده و واحد تحلیل متن، تصویر، پرسش و فعالیت بوده است. روایی پژوهش صوری و محتوایی و بر اساس نظرات متخصصان تغذیه و معلمان مجرب پایه ابتدایی بوده است و پایایی ابزار بر اساس روش هولستی برابر با ضریب پایایی ۸۷/۰ محاسبه شده است. عمده ترین یافته های پژوهش بیانگر آن است که از مجموع ۴۷۱ واحد ضبط برای مولفه گروه های غذایی، بیشترین واحد یعنی ۱۱۶ واحد به شاخص نان و غلات و آب آشامیدنی اختصاص یافته و کمترین واحد ضبط برای شاخص شیر و لبنیات با ۳۲ واحد است و بیشترین ضریب اهمیت در دروس علوم تجربی دوره ابتدایی در مولفه گروه های غذایی مربوط به شاخص میوه ها (۱۹/۰) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص شیر و لبنیات (۱۵/۰) بوده است.
واژگان کلیدی: تحلیل محتوا، کتاب های درسی، دوره ابتدایی، سواد تغذیه
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱) مقدمه ۱
۱-۲) عنوان تحقیق ۲
۱-۳) بیان مساله ۳
۱-۴) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۵) اهداف تحقیق ۸
۱-۵-۱) هدف کلی تحقیق ۸
۱-۵-۲) اهداف جزئی تحقیق ۸
۱-۶) قلمرو تحقیق ۸
۱-۶-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ۸
۱-۶-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۸
۱-۶-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۸
۱-۷) سوال های تحقیق ۹
۱-۷-۱) سوال اصلی تحقیق ۹
۱-۷-۲) سوال های فرعی تحقیق ۹
۱-۸) تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرهای پژوهش ۹

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است