مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

تحقیق رایگان درباره مدل ریاضی، الگوریتم ژنتیک، مدل پیشنهادی