مرداد ۱۶, ۱۳۹۹

تحقیق رایگان با موضوع مهکشند، کهکشند، جزر، (A,B,C,D)

شکل 4-13- نمودار دمای آب در حالت مهکشند شکل 4-12- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی ایستگاه C در لایه میانی در شکل (4-14) تغییرات دمای لایه میانی آب در چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. این شکل نشان می‌دهد وقتی جریان مدی وجود دارد دمای آب در ایستگاه B، و وقتی جریان جزری وجود دارد دمای آب در ایستگاه C از دمای آب در بقیه ایستگاه‌ها بیشتر است. شکل 4-14- نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد
شکل 4-16- نمودار دمای آب در حالت مهکشند شکل 4-15- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه زیرین ایستگاه A در لایه زیرین
شکل 4-18- نمودار دمای آب در حالت مهکشند شکل 4-17- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه زیرین ایستگاه C در لایه زیرین
در شکل (4-19) تغییرات دمای لایه زیرین آب در چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. این شکل نشان می‌دهد وقتی جریان مدی وجود دارد دمای آب در ایستگاه B، و وقتی جریان جزری وجود دارد دمای آب در ایستگاه C از دمای آب در بقیه ایستگاه‌ها بیشتر است.
شکل 4-19- نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد
شوری در حالت مهکشند شکل 4-21- نمودار شوری آب در حالت مهکشند شکل 4-20- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح ایستگاه A در لایه سطح
شکل 4-23- نمودار شوری آب در حالت مهکشند شکل 4-22- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح ایستگاه C در لایه سطح در شکل (4-24) شوری آب در لایه سطحی چهار ایستگاه، به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. این شکل نشان میدهد که چهار ایستگاه بیشترین شوری را در جزر کامل و کمترین شوری را در مد کامل دارند. شکل 4-24- نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد شکل 4-26- نمودار شوری آب در حالت مهکشند شکل 4-25- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی ایستگاه A در لایه میانی
شکل 4-28- نمودار شوری آب در حالت مهکشند شکل 4-27- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی ایستگاه C در لایه میانی
در شکل (4-29) شوری آب در لایه میانی چهار ایستگاه، به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. این شکل نشان میدهد که چهار ایستگاه بیشترین شوری را در جزر کامل و کمترین شوری را در مد کامل دارند. شکل 4-29- نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد
شکل 4-31- نمودار شوری آب در حالت مهکشند شکل 4-30- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه زیرین ایستگاه A در لایه زیرین
شکل 4-33- نمودار شوری آب در حالت مهکشند شکل 4-32- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه زیرین ایستگاه C در لایه زیرین در شکل (4-34) شوری آب در لایه زیرین چهار ایستگاه، به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. این شکل نشان میدهد که چهار ایستگاه بیشترین شوری را در جزر کامل و کمترین شوری را در مد کامل دارند. شکل 4-34- نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد
چگالی در حالت مهکشند شکل 4-36- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند شکل 4-35- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح ایستگاه A در لایه سطح
شکل 4-38- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند شکل 4-37- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح ایستگاه C در لایه سطح
در شکل (4-39) تغییرات چگالی آب در لایه سطحی چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. شکل 4-39- نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد
شکل 4-41- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند شکل 4-40- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی ایستگاه A در لایه میانی
شکل 4-43- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند شکل 4-42- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی ایستگاه C در لایه میانی
در شکل (4-44) تغییرات چگالی آب در لایه میانی چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. شکل 4-44- نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد
شکل 4-46- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند شکل 4-45- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه زیرین ایستگاه A در لایه زیرین
شکل 4-48- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند شکل 4-47- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه زیرین ایستگاه C در لایه زیرین در شکل (4-49) تغییرات چگالی آب در لایه زیرین چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است.
شکل 4-49- نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد 4-4-2- اندازی گیری در حالت کهکشند
در تاریخ 5/10/92 در موقع کهکشند به مدت یک دوره جزر و مـدی 15 ساعته، مطابق شکل (3-1) با ایجاد چهار ایستگاه (A,B,C,D) در سه لایه سطح، میانی و عمق، دما و شوری و چگالی اندازه‌گیری شد که شکلهای زیر نتایج اندازه گیری را نشان میدهند.
دما در حالت کهکشند شکل 4-51- نمودار دمای آب در حالت کهکشند شکل 4-50- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح ایستگاه A در لایه سطح
شکل 4-53- نمودار دمای آب در حالت کهکشند شکل 4-52- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح ایستگاه C در لایه سطح
در شکل (4-54) تغییرات دمای لایه سطحی آب در چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. این شکل نشان می‌دهد وقتی جریان مدی وجود دارد دمای آب در ایستگاه B، و وقتی جریان جزری وجود دارد دمای آب در ایستگاه C از دمای آب در بقیه ایستگاه‌ها بیشتر است.
شکل 4-54- نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد
شکل 4-56- نمودار دمای آب در حالت کهکشند شکل 4-55- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی ایستگاه A در لایه میانی
شکل 4-58- نمودار دمای آب در حالت کهکشند شکل 4-57- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی ایستگاه C در لایه میانی
در شکل (4-59) تغییرات دمای لایه میانی آب در چهار ایستگاه به همراه نوسانات سطح آب در منطقه اندازه‌گیری رسم شده است. این شکل نشان می‌دهد وقتی جریان مدی وجود دارد دمای آب در ایستگاه B، و وقتی جریان جزری وجود دارد دمای آب در ایستگاه C از دمای آب در بقیه ایستگاه‌ها بیشتر است.
شکل 4- 59- نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد
شکل 4-61- نمودار دمای آب در حالت کهکشند شکل 4-60- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین ایستگاه A در لایه زیرین
شکل 4-63- نمودار دمای آب در حالت کهکشند شکل 4-62- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین ایستگاه C در لایه زیرین
]]>