دانلود پایان نامه

(عضوی Rikenellaو   Aeromonasبه نامهای   فقط دو گروه از باکتریها

از گروه باکتروئیدس) حضور دارند. باکتری آئروموناس در شرایط  آزمایشگاهی

قابل کشت می باشد اما گروه دوم ریکنلا که به طو معمول مهارکننده دستگاه گوارش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی