درون زا یا توسعه قابلیت‌های به کارگیری فناوری‌های خریداری شده و روزآمدسازی درونی آنها، و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پایدارتر برای سازمان و ذینفعان آن، و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سازمان و بهبود اعتماد و اطمینان بازارهای مالی و سرمایهای است.(چن و همکاران ، 2004 ، کنان و همکاران ، 2004)

 
 
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که پرداختن به مباحث سرمایه فکری در موسسات بازرگانی میتواند تصویر روشنی از داراییهای مشهود و نامشهود آنان فراهم نماید.از آنجاییکه بانکها نقش محوری در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری دارند، توجه به سرمایه فکری و ابعاد ان از نظر تاثیرگذاری در مزیت رقابتی شان می تواند در افزایش رتبه عملکردی مورد توجه قرارگیرد.
از سوی دیگر، چون کارکنان شاغل با توانمندیها، مهارتها و خلاقیت خود در ایجاد این سرمایه فکری نقش بنیادی دارند. لذا انجام این تحقیق می تواند ضمن شناسایی وضعیت فعلی بانک از نظر نیروی انسانی در طرح ریزی نظام منابع انسانی بانک در توسعه آتی و بالاخص تنظیم نظام بهره وری و انگیزش کارکنان و بالطبع افزایش رضایت مندی، تعلق و وفاداری انان موثر باشد.

1-4- اهداف تحقیق
بررسی وجود رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران که در این راستا اهداف زیر دنبال می‌گردد:
بررسی وجود رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
بررسی وجود رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
بررسی وجود رابطه بین سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
الویتبندی شاخصهای سرمایه فکری در خصوص وجود رابطه با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
1-5- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
ـ بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1ـ بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.
2ـ بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.
3ـ بین سرمایه رابطه ای و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- چارچوب نظری تحقیق
در تدوین چارچوب نظری حاضر برای تعیین مولفه های سرمایه فکری از نظریه روس و همکاران (2002) و درخصوص عملکردسازمانی از نظریه دیوید نیلی و همکاران (2002) استفاده شده است.
الف) طبق نظریه روس و همکاران ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فکری عبارتنداز: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای.
ب) طبق نظریه دیوید نیلی (2002) سنجش عملکرد شامل ابعاد رضایت ذینفعان، همکاری و هم بخشی ذینفعان، استراتژی‌ها، فرآیند‌ها و قابلیت‌ها را در بر می‌گیرد

1-7- مدل تحلیلی تحقیق:

(شکل 1-2) مدل تحلیلی تحقیق از دیدگاه روس و همکاران(2002)
1-8- متغیرهای تحقیق:
در مدل تحلیلی تحقیق متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

1-9- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است واز نظر هدف کاربردی بوده و روش جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی می باشد که از طریق کتابخانههای دیجیتالی، پایاننامهها و برخی سایتهای اینترنتی جمع آوری شده است.

1-10- قلمرو تحقیق:
الف) قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق را سرمایه فکری و عملکرد سازمانی تشکیل می دهد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق، ادارات ستادی و شعب بانک قوامین استان تهران می‌باشد .
ج) قلمرو زمانی تحقیق:
محدوده زمانی تحقیق حاضر 18 ماه می‌باشد که از تیر ماه سال 90 آغاز و تا پایان دی ماه 1391 خاتمه می‌یابدو دوره جمع آوری پرسشنامه حدود سه ماه بوده است.
1-11- تعاریف مفهومی متغیرها
سرمایه فکری:منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که بطور کامل در گزارشات حسابداری سنّتی نشان داده نمی شود. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنّتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس ،2000)
سرمایه فکری از تمامی دارایی‌های دانش محور تشکیل شده است که بین عامل‌های سازمانی (منابع انسانی و ارتباطات) و زیر ساختها (مجازی و فیزیکی) تمایز قائل می‌شود(مار و شیوما ،2004(
سرمایه انسانی:سرمایه انسانی اساس سرمایه فکری را تشکیل می‌دهد. به عبارتی دیگر، یک جزء اصلی و اولیه برای اجزای فعالیتهای سرمایه فکری به حساب می‌آید. سرمایه انسانی شامل عواملی است نظیر دانش کارکنان، مهارت، توانائی و نگرش آنان است، در نتیجه این عوامل، کارکنان به عملکردی ترغیب می‌شوند، که مشتریان مایلند بابت آن پول بپردازند و سود شرکت از آن راه بدست می‌آید( زاهدی و لطفی زاده،1386).
سرمایه ساختاری:سرمایه ساختار شامل تمام انباشت‌های غیرانسانی دانش در یک سازمان است (انگستروم و همکاران ، 2003).
ساختارهای توانایی که به سازمان اجازه بهرهبرداری و استفاده فکری را می‌دهد این عوامل از دارائی‌های کاملاً نامشهود تا مشهود تر طبقه بندی می‌شوند(سیزارمن ،2004)
سرمایه رابطهای: عبارتست از دانشی که در روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه، سرمایه داران، شرکایی با استراتژیهای همگون و غیره وجود دارد(پابلوس،2003).
سرمایه ارتباطی، ارزش ارتباطی است که سازمان با گروه های مختلف در محیط بیرون برقرار می‌کند (بیلینجر و همکاران،2004)
1-12- محدودیت های تحقیق:
1. عدم آشنایی اکثریت مدیران و معاونان با مفاهیم مورد پژوهش که در این زمینه سؤالاتی مطرح می‌کردند.
2. عدم همکاری برخی از مسئولین شعب در پاسخ دادن به پرسشنامه پایان نامه تحقیق
3. طولانی و ز
مانبر بودن اخذ مجوز از معاونت آموزش بانک
4. منحصر بودن اطلاعات پژوهش حاضر به پرسشنامه، اگر از ابزارهای گردآوری اطلاعات از جمله مطالعه کتابخانه ای و یا مصاحبه همراه می شد، اطلاعات دقیق تری بدست می آمد.
5ـ برای جمع آوری اطلاعات و بررسی موضوع سرمایه های فکری فقط از نظریه روس و همکاران استفاده شده است که نظریه های مختلفی درا ین زمینه وجود دارد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
امروزه بزرکترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی ان است نیروهای که با رهیافت های جدید فکری واندیشه های متعالی موجبات رشدو بالندکی افراد در جوامع را فراهم میاورندوعامل انسانی به عنوان کلیدی ترین و حساس ترین عنصر سازمانی محسوب می شود و بیشتر تئوری‌های جدید سازمان و مدیریت نیز به چنین عامل حساسی اشاره کرده‌ا‌ند؛ لذا به منظور آگاهی از نتایج عملکرد نیروی انسانی، در رابطه با بازده و کارایی مورد انتظار، شاغلان در سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند. بدین گونه با شناخت نقطه ضعف‌های مستخدم، کمبودهای سازمان و نیروهای صدیق و باکیفیت. سرمایه، در مورد مؤسسه‌ها، به هر دارایی بر می‌گردد که باعث ایجاد جریان‌های نقدی آتی شود(عسگریان، 1370).
بیشتر دارایی‌های شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این دارایی‌ها به طور ادواری (توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا می‌شود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، یافت می‌شود. داراییهای فیزیکی، می‌تواند به معنی زمین، ماشین آلات، موجودی کالا، تجهیزات و … باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش پرداخت هزینه ها، حسابهای دریافتی و… گفته می‌شود. اهمیت داراییهای نامشهود (مانند: مهارتهای نیروی کار و سازمان) در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده ای در حال افزایش است.(قلیج لی و مشبکی، 1386)
بخش اول: سرمایه فکری
2-1-1- تعاریف سرمایه فکری
استوارت معتقد است سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، اموال فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته شود. در واقع، سرمایه فکری کلیه کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آنان را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر میشود (قلیچ لی و مشبکی، 1386).
سرمایه فکری، زادهای عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که، سیستم‌های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اطّلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387).
سرمایه فکری از دیدگاه استوارت عبارتست از یک بسته دانشی که برای سازمان مفید است( استوارت نقل از خاوندکار و متقی،1388).
سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است که می تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود. سرمایه فکری عبارت از توانائی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه است(استوارت ، 1997).
از دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سرمایه فکری عبارت است از “ارزش اقتصادی دو دسته از دارائی های ناملموس یک شرکت”: 1) سرمایه سازمانی(ساختاری) و 2) سرمایه انسانی ، که شامل منابع انسانی درون سازمان (یعنی پرسنل سازمان) و منابع انسانی برون سازمان، یعنی مشتریان و تامین کنندگان است. در همین اواخر، تعدادی از طبقه بندی های معاصر این تمایز را به طور مشخص با تقسیم سرمایه فکری به حوزه های سرمایه بیرونی (مشتریان)، سرمایه درونی(ساختاری) و سرمایه انسانی تعدیل کرده اند. (بنتیس ، 2000)
سرمایه فکری، عبارتست از ارزش اقتصادی دو طبقه از دارائی‌های نامشهود سازمان یعنی سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی(رایت ،2001).
سبای (1997) نیز سرمایه فکری را سه جزء سرمایه انسانی ( ظرفیتی برای انجام امور در موقعیت های مختلف، برای ایجاد دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود)، سرمایه ساختاری ( حق الاختراع، مفاهیم، مدل ها و سیستم های اداری وکامپیوتری ) و سرمایه رابطه ای ( روابط با تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان ) تعریف کرده است. واسیل معتقد است دانش یک ارزش اقتصادی است و این ارزش به طور فزاینده درحال افزایش است و بیشتر در شرکتهایی قابل رویت است که، ارزش های مشهودکمتری داشته باشند می دانند (رس و بارونس، 2005).
به تازگی، محققان تعریف جامعی دربارهی سرمایه فکری ارائه کرده اند در این تعریف شرایط لازم برای شناسایی این دارایی نیز بیان شده است. “سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می آید. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و ارزش به دست آمده به دلیل این که یک پدیده کاملا درون سازمانی است، قابلیت خرید و فروش ندارد” (رس و بارونس، 2005) .
بنتیس و هالند (2002) اعتقاد دارند سرمایه فکری ذخیره ای از دانش است که در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان یا بنگاه اقتصادی وجود دارد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است ( واسیل، 2008).
در جدول (2-1)چالش های مدیریت گذشته ،حال و آینده توسط سیتارمن و همکاران (2002) نشان داده شده است.
عصر اقتصاد ساختار اقتصادی ساختار منابع کسب و کار چالش ها مدیریت
گذشته اقتصاد و تولید تولید(70%) خدمات(30%) دا رائی فیزیکی (70%): ماشین، پول و مواد خام
دارائی دانش(30%): ایده ها،اطلاعات، تحقیق و
توسعه،نام های تجاری،نرم افزارها،مشتریان و شبکه سازی مدیریت عملیات، یعنی مدیریت مجموعه دانشی که دارائی های فیزیکی تولید و مصرف می کنند.
حال و آینده اقتصاد دانش تولید(30%) خدمات(70%) دارائی فیزیکی (37%)
دارائی دانش (63%) موجودی دارائی های فکری، مهارت ها مدیریت دانش، یعنی مدیریت مجموعه دانشی که دارائی های دانشی تولید و مصرف می کند.
جدول(2-1)-چالش های مدیریت گذشته، حال و آینده(سیتارمن و همکاران، 2002، ص135)

2-1-2- مؤلفه‌های سرمایه فکری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرمایه فکری به سه گروه اصلی تقسیم می‌شودکه شامل سرمایه انسانی ، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری می باشد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها پرداخته می شود.
2-1-2- 1- سرمایه انسانی
بروکینگ ( 1996) معتقد است دارایی انسانی یک بنگاه اقتصادی شامل مهارت‌ها، تخصص‌ها، توانایی حل مساله و سبک‌های رهبری است. اگر در یک بنگاه اقتصادی سطح گردش کارکنان بالا باشد، این موضوع ممکن است به این معنی باشد که سازمان این جزء مهم از سرمایه فکری خود را از دست داده است. سرمایه انسانی نشان دهنده «موجودی دانش افراد یک سازمان است. (بونیتس، نقل از علوی و قرشی،1386).
مفهوم و دیدگاه حاکم بر سرمایه ی انسانی از آنجا ناشی می‌شود که در واقع برای سازمانها جایگزینی برای دانش و یادگیری، نوآوری و خلاقیت، قابلیت‌ها و توانایی‌ها وجود ندارد و این مفاهیم همگی بایستی برپایه ی منطق رقابتی و محتوای محیط سازمان، استوار شده و مورد پی گیری جدّی در سازمانها قرار گیرد.(خاوندکار، خاوندکار و متقی،1388)
سرمایه انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک برای سازمانها مهّم است یک سرمایه انسانی که سطح بالاتری دارد اغلب با بهره وری بیشتر و درآمدها یا حقوق و مزایای بالاتری تداعی می‌شود. (بونیتس،1998).
چن و همکاران معتقدند سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت می‌شود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آن‌ها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب بکار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آنها نمی تواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید(چن و همکاران، 2004)
سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگیها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می‌شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی است، قابلیت خرید و فروش ندارد(روس و بارونز،2005).
سرمایه انسانی، عناصر مختلف منابع انسانی شامل: نگرش، شایستگیها، تجربه‌ها و مهارتها، دانش ضمنی و نوآوربودن، استعداد و دان

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *