دارد؟ »
1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق :
«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»
اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری
1-6 سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق :
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »
سوالات فرعی تحقیق :
هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
1-7 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
با توجه به روش توصیفی این تحقیق هدف پاسخ به سئوالات است ولی فرضیات زیر را می توان به طور توصیفی مطرح نمود.
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد شهرداری قم مؤثر است. »
فرضیه های فرعی تحقیق :
هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری قم مؤثر است .
1-8 تعریف عملیاتی واژه ها
درآمدهای عمومی : درآمد عموی شامل 6 زیر مجموعه می باشد که مهمترین آن عوارض عمومی است که بر اساس صدور پروانه های ساختمانی محقق می شود.
سایر منابع تامین مالی : شامل فروش اموال، وامهای دریافتی از بانک و فروش اوراق مشارکت می باشد.
هزینه های عمومی : این هزینه ها شامل هزینه خدمات شهرداری و هزینه های اداری می باشد.
هزینه های عمرانی: این هزینه ها شامل تملک املاک و اراضی، زیر سازی و آسفالت معابر،ایجاد پلها و زیر گذرو ایجاد فضای سبز و پارکها می باشد.
طرح هدفمند کردن یارانه ها: اولین طرح برنامه دولت جهت اصلاحات ساختار اقتصاد ایران با عنوان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» معرفی شد. با توجه به روشی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است، می توان آن را طرح «نقدی کردن یارانه ها » نامید.
معیارهای اندازه گیری عملکرد:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Qتوبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA).
معیارهای حسابداری:
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند.
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.که در این پژوهش ما درآمد و هزینه را در نظر می گیریم.
1-9 روش کلی تحقیق
روش کلی تحقیق جهت تعیین و ارزیابی اثر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری قم به شرح زیر است :
الف) برمبنای هدف :
این تحقیق براساس هدف اساسی یا کلی که قرار است با انجام تحقیق به آن دست یابیم، یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیقات کاربردی همچنین از جمله تحقیقات توسعه ای نیز به شمار می آیند. .
ب) برمبنای روش استنتاج ( روش گرد آوری داده ها ) :
این تحقیق از جهت روش گرد آوری داده ها یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به گونه ای که در ارزیابی تأثیر هدفمند نمودن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نوع توصیفی بوده، لذا آزمون آماری وجود ندارد .

ج) برمبنای طرح تحقیق :
از نظر طرح تحقیق، یک تحقیق شبه تجربی فاقد گروه کنترل محسوب می شود. در این تحقیق فقط از گروه آزمایش استفاده می شود یعنی یک گروهی است. عملکرد در گروه آزمایش اندازه گیری می شود و در گروه آزمایش متغیر آزمایش را اعمال می کنیم. پس از اعمال متغیر آزمایش مجدداً عملکرد گروه آزمایش مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج، قبل و بعد از آزمایش مقایسه یا تغیر عملکرد ارزیابی می شود. در تحقیقات شبه تجربی متغیر آزمایش در اختیار محقق نیست و همچنین این تحقیق با روش پیش آزمون – پس آزمون انجام می شود .
1-10 قلمرو تحقیق
1-10-1 قلمروی موضوعی
ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم
1-10-2 قلمروی زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق شش ماه قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها می باشد.
1-10-3 قلمروی مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری قم می باشد

مقدمه
از نظر عدالت اجتماعی همه افراد باید حداقل رفاه راداشته باشند و بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف کنند . بنابراین معمولاً برای کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود ، دولت از پرداخت یارانه ، سه هدف عمده را دنبال می کند که شامل تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی وتوزیع عادلانه درآمدها است. کالاهای مشمول یارانه باید دارای ویژگی های ذیل باشند.
کالا باید دارای ضریب اهمیت ویژه در سبد مصرفی خانوار باشد، تا بتواند انتقال درآمدی در جامعه را ایجاد نماید.
کالاهای تحت یارانه ای باید در اختیار عموم و خصوصاً افرادی که در مناطق محروم و نواحی روستایی زندگی می کنند، قرار گیرد.
کالای انتخابی باید دارای کشش درآمدی پایین باشد .”یعنی بر ای طبقات کم درآمد جامعه کالای پست یا ضروری باشد”.
تاریخچه پرداخت یارانه در جهان مربوط به پس ازجنگ جهانی می باشد چرا که به دلیل رکود اقتصاد ی و تورم، دولت برخلاف نظریه کلاسیک و طبق نظریه کینز(Kanyse) در اقتصاد دخالت کرد و نظریه کینز طرفداران بیشتری پیدا کرد بر ای مثال، طبق طرح برنان(Bernan) دولت آمریکا در سال 1984 کمک های مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمت های بازار آزاد کالاهای فاسد شدنی کرد . (قادری و دیگران،1384 )

 
 
در آخر لازم به ذکر است که هدفمند کردن یارانه ها مساله ای بسیار ضروری و مهم می باشد، ولی در کشورهای جهان سوم نظیر کشور ما که در بسیاری از ساختارها با مشکلات اساسی مواجه هستند، این مساله باید با تأمل بیشتری مطرح گردد، چراکه هدفمند کردن یارانه ها به روشهایی که در حال حاضر از سوی مقامات مسئول مطرح می شود از کارآیی لازم برخوردار نبوده و با اهداف عدالت خواهانه مطرح شده سازگاری ندارد. به نظر می رسد که مساله هدفمند کردن یارانه ها باید با تامل بیشتر و در قالب طرحی همه جانبه همراه با اصلاحات اساسی و ساختاری در بخش های مختلف مطرح گردد. ) روزنامه دنیای اقتصاد ، بیتا(
2-1 چارچوب نظری :
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیشینه قانون گذاری دارد یعنی در برنامه سوم و چهارم توسعه، مجلس، دولت‌های گذشته را مکلف کرد که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را در کشور انجام دهند اما به دلایل مختلف این طرح انجام نشد تا به دولت نهم رسید لذا مربوط به فرد یا دولتمردان و اقتصاددانان خاص نیست .
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مدتی است که در دستورکار دولت و مجلس قرار گرفته و با توجه به گستردگی بحث در جامعه و پیامدهای مثبت و منفی آن، توجه اذهان عمومی را به خود جلب کرده است هرچند اجرای این طرح برای اکثریت مقامات و کارشناسان امری ضروری تلقی شده و به عنوان “جراحی بزرگ اقتصادی کشور” مطرح است اما در نحوه اجرا و سیاست گذاری اختلاف نظر وجود دارد. بنابر این ما در این تحقیق این طرح را از ابعاد مختلف بررسی و سپس تأثیر را که بر عملکرد مالی شهرداری دارد را بیان می کنیم .( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ، 1388 )
2-2کمک های بلاعوض دولت :
کلیه موارد مختلف کمک های مستقیم و غیرمستقیم از کمک های بلاعوض دولت می باشد .
2-2-1 سوبسید(یارانه) مستقیم :
این سوبسید ناشی ازفروش کالاهای تجاری و یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت خرید یا تمام شده آنها ، همچنین هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکت های عمومی، از انواع کمک های بلاعوض می باشد و یکی از سیاست های دولت به حساب می آید. ( مرکز آمار ایران ، 1360)
2-2-2 سوبسید های غیرمستقیم :
کمک هایی که براساس ارزش کالای تولید ،صادر یا مصرف شده ،نیروی کار یا زمین به کاررفته و یا سازماندهی آن انجام می پذیرد و یا به کالاهای صادراتی ویژه، جهت پایین نگهداشتن قیمت آن ها تعلق می گیرد و به دو دسته کمک های بلاعوض کالایی، مصرفی و تولیدی تقسیم می شود. (مرکز آمار ایران، 1360)
2-3 انواع سوبسید :
در یک تقسیم بندی سوبسید به دو دسته سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود که در قسمت ها ی قبل توضیح داده شده است و از سوی دیگر شامل سوبسیدآشکار و پنهان است .
2-3-1 سوبسید آشکار :
کلیه سوبسیدهایی که جز هزینه های دولت به حساب می آید و تحت عنوان کمک های بلاعوض نامیده می شوند، سوبسید آشکار می باشد. بنابراین کلیه سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم نیز نوعی سوبسید آشکار می باشند . (رحیمی و دیگران،1371 )
2-3-2 سوبسید پنهان :
امتیازی است که دولت برای بخش هایی در نظر می گیرد، در ایران این نوع سوبسید از زمانی که بین نرخ ارز رسمی و قیمت واقعی آن تفاوت فاحشی به وجود آمد رواج یافت . (رحیمی و دیگران،1371 )
2-4 یارانه چیست؟
یارانه عبارتند از کمک های مالی مستقیم دولت برای ایجاد تعادل و تسهیل مبادلات در بازار یک محصول (کالا و خدمات) در راستای اهداف ملی . (عرب مازار، 1383)
اگر بتوان سوبسید (یارانه) را نوعی مالیات منفی نامید، تقسیم هایی که بر روی مالیات (از قبیل مستقیم و غیر مستقیم) صورت می گیرد در مورد سوبسید هم صادق خواهد بود. دولت ممکن است به صورت مستقیم برای کمک به گروه خاصی در جامعه یک نوع مالیات منفی مستقیم وضع کند یا برای کل جامعه به صورت غیرمستقیم وضع کند . در این دیدگاه سوبسید در حقیقت همان یارانه است . (فرهنگ ، چاپ پنجم :1236 )
عموماً یارانه به کمکی گفته می شود که دولت ها برای کمک به مردم کشورشان به آنها پرداخت می کنند و به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد.
2-4-1 یارانه غیر نقدی:
به یارانه ای گفته می شود که دولت برای پایین آوردن قیمت کالاهای ضروری مانند نان و حامل های انرژی (برق، گاز، بنزین و …) می پردازد. مشکل این روش این است که افراد پردرآمد جامعه که معمولا حدود 20% جمعیت را تشکیل می دهند بیش از 80% یارانه را به خود اختصاص میدهند. (محمّدی، 1389)
2-4-2 یارانه نقدی:
این نوع یارانه به صورت وجه نقد و برای کم کردن اختلاف طبقاتی موجود در جامعه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می شود. (محمّدی، 1389)
2-5 طبقه بندی براساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت :
به طور کلی انواع یارانه را براساس هدف پرداخت یارانه، نحوه و روش پرداخت آن نیز دسته بندی می کنند. براساس یک دسته بندی که در سال 1975 در یک مدل هفت گانه ارائه شده است، یارانه به هفت گروه تقسیم شده است .که عبارتند از : یارانه نقدی یا کمک های نقدی ،یارانه اعتبارات ،یارانه های مالیاتی،یارانه برابری،یارانه غیرنقدی ،یارانه خرید تضمینی کالا ، یارانه تنظیمی . ( اکبری شهرستانی، 1388)
2-5-1 یارانه نقدی یا کمک های نقدی :
عبارت است از پرداخت های مستقیم به تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان . ( اکبری شهرستانی، 1388)
2-5-2 یارانه اعتبارات :
مثلاً تصمیم های دولتی، یارانه نرخ بهره به مؤسسات یا وام هایی با نرخ پایین نظیر وام هایی که مثلاً به مراکز محروم با بهره های کمتر داده می شود یا وام ها
یی را به بخش کشاورزی یا بخش های دیگر با نرخ پایین تری از نرخ رایج پرداخت می شود . به عنوان یارانه اعتبارت در نظر می گیرند . ( اکبری شهرستانی، 1388)
2-5-3 یارانه های مالیاتی :
با هدف کاهش بدهی های مالیاتی یا تشویق صنعت یا فعالیت های اقتصادی در مناطق خاص، که با کاهش مالیاتی آن ها، سود بیشتری برای تولیدکنندگان یا ارائه کنندگان خدمات فراهم می شود را یارانه های مالیاتی می نامند. ( اکبری شهرستانی، 1388 )
2-5-4 یارانه برابری :
کمک های دولت به برقراری برابری را یارانه برابری می نامند . ( اکبری شهرستانی، 1388 )
2-5-5 یارانه غیرنقدی :
تأمین کالا و خدمات توسط دولت به قیمتی کمتر از قیمت بازار را یارانه غیرنقدی می نامند . ( اکبری شهرستانی، 1388)
2-5-6 یارانه خرید تضمینی کالا :
خرید کالا و خدمات توسط دولت به قیمت بالاتر از قیمت بازار یا قیمت تضمینی جز اقلامی است که در مورد گندم و بعضی اقلام مختلف که حدود 28 قلم است ، عمل می شود را یارانه خرید تضمینی می نامند . ( اکبری شهرستانی، 1388)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-7 یارانه تنظیمی :
پرداخت های ضمنی از طریق اقدامات تنظیمی دولت که قیمت های بازار را تحت تأثیر قرار می دهد، یارانه تنظیمی می نامند . ( اکبری شهرستانی، 1388)
2-6 یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است؟
یارانه هدفمند (هدفمندی یارانه ها) معمولاً به صورت یارانه نقدی به قشر کم درآمد جامعه و برای کاهش فاصله طبقاتی پرداخت می گردد. ( محمدی ،1389)
2-7 انواع نظام های یارانه :
نظام های یارانه به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند ا ز : نظام یارانه نقدی، نظام یارانه کالایی، نظام یارانه قیمت عمومی، نظام یارانه کالابرگی که به اختصار به تعریف آن می پردازیم .
2-7-1 نظام یارانه نقدی :
این نظام در کشورهای صنعتی متداولتر از کشورهای در حال توسعه است . که به پنج دسته تقسیم می شود:
یارانه نقدی کمک هزینه فرزند
یارانه نقدی هزینه تکمیل فرزند
یارانه نقدی کمک های اجتماعی صلاحدیدی
یارانه نقدی انرژی
یارانه نقدی تضمین حداقل (سایت آفتاب )
2-7-2 نظام یارانه کالایی :
هدف از برقراری این نظام اطمینان از دسترسی خانوارآسیب پذیر به حداقل نیاز مصرفی است .این نظام یارانه ای میل نهایی به مصرف بالاتری نسبت به نظام یارانه نقدی دارد اما هزینه آن بالاتر است . (هزینه حمل و نقل و انبار و…)(سایت آفتاب )
2-7-3 نظام یارانه قیمت عمومی :
در این نظام منابع یارانه به کالاهای اختصاص می یابد که در سبد مصرفی فقرا نسبت غیر فقرا وزن بیشتری دارند . در این

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *