۰۰۱/۰ ns
۰۴/۰ ns
۱۶/۰ ns
۹۸/۳۰ ns
۰۲/۰ ns
۳۸۱*
۰۰۰۴/۰ ns
۰۰۸/۰ ns
۰۷/۰ ns
۱۳/۰ ns
۱
دفعات محلول پاشی
۷۰/۰ ns
۰۷۵/۰ ns
۳۷/۰ ns
۰۴/۱ ns
۷۸/۶ ns
۰۱/۰ ns
۲۴۳ ns
۰۰۱۹/۰ ns
۰۰۰۵/۰ ns
۳۶۷/۰ ns
۰۴۳/۰ ns
۲
تیمار × دفعات
۳۱/۰
۰۳/۰
۲۲/۰
۸/۶
۲۶/۱۳
۰۴۲/۰
۸۱
۰۰۶/۰
۰۱۳/۰
۱۳۳/۰
۰۳۶/۰
۱۵
خطای آزمایش
۹۵/۸
۹۱/۰
۷۷/۱۰
۵۱/۳
۸/۱۳
۴۱/۳
۲۲/۱۰
۱۵/۶
۰۹/۲
۳۳/۸
۰۹/۵

ضریب تغییرات
*و** معنیداری در سطح احتمال ۱درصد و ۵درصد آزمون LSD و ns عدم معنی داری را نشان میدهند
۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه
نتایج نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک باعث افزایش تعداد میوه، طول و قطر میوه نسبت به نمونه شاهد شد. همچنین عملکرد نیز تحت اثر این تیمار افزایش یافت. هرچند که تیمار کلریدکلسیم بر تعداد و عملکرد بوته تاثیر نداشت. طول میوه در تیمار کلریدکلسیم با تیمار اسیدجیبرلیک اختلاف معنیداری نداشت ولی با تیمار شاهد دارای اختلاف معنیدار بود. قطر میوه نیز تحت تاثیر تیمار کلریدکلسیم قرار نگرفت. همچنین بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد از نظر شاخص شکل میوه اختلاف معنیدار مشاهده نگردید. اما اختلاف آنها نسبت به تیمار اسیدجیبرلیک معنیدار شد و تیمار اسیدجیبرلیک دارای شاخص شکل کمتری نسبت به سایر تیمارها بود. اختلاف بین تیمارها با نمونه شاهد از نظر وزن و حجم میوه معنیدار شد و بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به تیمار اسیدجیبرلیک و پس از آن تیمار کلسیم بود. همچنین چگالی میوه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۲- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه
نتایج نشان داد که بین تیمار کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک از نظر پوسیدگی گلگاه اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. اما بین تیمارها با نمونه شاهد این اختلاف معنیدار شد به طوری که تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم با ۴۶/۲ و ۱۳/۱ درصد پوسیدگی گلگاه دارای کمترین میزان پوسیدگی در ناحیه گلگاه نسبت به نمونه شاهد با ۷۱/۹ درصد پوسیدگی بودند. همچنین از نظر آفتاب سوختگی میوه نیز بین تیمارها با نمونه شاهد اختلاف معنیدار شد. اما بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم با هم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. به طوری که تیمار جیبرلین و شاهد با ۴۵/۲ و ۵۵/۷ درصد آفتاب سوختگی به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان آفتاب سوختگی بودند (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۳- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه
نتایج نشان داد که ضخامت گوشت میوه تحت تاثیر تیمارها افزایش یافت به طوری که بیشترین و کمترین ضخامت گوشت میوه به ترتیب مربوط به تیمارهای اسیدجیبرلیک و شاهد با ۸۱/۶ و ۲۶/۵میلیمتر بود، همچنین سفتی بافت میوه نیز در تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت هرچند که بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۴- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه
نتایج نشان داد که تیمارها بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای اثر معنیداری نداشتند (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۵- اثر تیمارها بر pH و اسید کل
نتایج نشان داد که تیمارها برpH اثر معنیداری نداشتند، اما اسیدکل تحت تاثیر تیمارهایاسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم افزایش یافت بطوریکه بین تیماراسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم اختلاف معنیداری مشاهد نگردید اما تیمار اسیدجیبرلیک با ۳۵/۱ درصد اسید اختلاف معنیداری با نمونه شاهد داشت هرچند که بین تیمارکلریدکلسیم با شاهد اختلافی مشاهده نگردید (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۶- اثر تیمارها بر ویتامینC، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل
نتایج نشان داد که ویتامینC و آنتیاکسیدان در تیمار اسیدجیبرلیک نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت هرچند از نظر ویتامینC بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم باهم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. همچنین تیمارها بر میزان فنل کل در میوههای فلفل دلمهای تاثیری نداشتند (جدول ۴-۲).
۴-۱-۱-۱-۷- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه
نتایج نشان داد که بین تیمارها با هم و با شاهد از نظر کلروفیلa و کلروفیل کل اختلاف معنیدار شد به طوری که تیمار اسیدجیبرلیک و شاهد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان کلروفیلa و کل در بافت میوه بودند. همچنین بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم باهم از نظر میزان کلروفیلb اختلافی مشاهده نشد اما اختلاف آنها با تیمار شاهد معنی دار شد و نمونه شاهد با ۴۶/۱ میلیگرم در لیتر دارای کمترین میزان کلروفیلb نسبت به سایر تیمارها بود (جدول ۴-۲). جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثر تیمارهای اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمهای رقم کالیفرنیا واندر
قطر میوه
(mm)
طول میوه
(mm)
چگالی میوه
(gr/cm³)
حجم تک میوه
(cm³)
وزن تک میوه
(gr)
آفتاب سوختگی
(%)
پوسیدگی گلگاه
(%)
تعداد میوه
تک بوته
عملکرد تک بوته
(kg)
شاخص
تیمار
۰۳/۶۷b
۱۳/۷۹b
۴۹/۰a
۲۹۱?
۱۴۴?
۵۵/۷a
۷۱/۹a
۵۵/۱۵b
۹۷/۱b
شاهد
۶۱/۷۷a
۹۶/۸۴a
۵۱/۰a
۳۵۲a
۱۷۹a
۴۵/۲b
۴۶/۲b
۳۲/۱۶a
۳۷/۲a
اسیدجیبرلیک
۱۵/۷۱b
۹۹/۸۲ab
۴۸/۰a
۳۲۱b
۱۵۶b
۱۷/۴b
۱۳/۱b
۵۸/۱۵b
۰۱/۲b
کلریدکلسیم
ادامه جدول ۲
ف نل کل
(mg/100g)
وزن خشک میوه
(%)
ویتامینC
(mg/100g)
اسید کل
(%)
pH موادجامد محلول
(Brix)
سفتی بافت
(kg/m²)
ضخامت گوشت
(mm)
شاخص شکل میوه
شاخص
تیمار
۵۴/۲۶a
۷۲/۵b
۷۶/۸۱b
۲۵/۱b
۴۸/۵a
۴۳/۴a
۲۸/۳b
۲۶/۵?
۱۸/۱a
شاهد
۱۷/۲۶a
۱۳/۶a
۸۷/۹۵a
۳۵/۱a
۵۳/۵a
۴۲/۴a
۹۵/۳a
۸۱/۶a
۰۹/۱ b
اسیدجیبرلیک
۴۳/۲۶a
۲۶/۶a
۷۹/۸۷ab
۳۲/۱ab
۵۲/۵a
۳۰/۴a
۰۳/۴a
۹۷/۵b
۱۷/۱a
کلریدکلسیم
ادامه جدول ۲
کلروفیل کل میوه (mg/L)
کلروفیلb میوه(mg/L)
کلروفیلa میوه(mg/L)
آنتی اکسیدان(%)
شاخص
تیمار
۳۰/۵?
۴۶/۱b
۸۳/۳?
?۸۷/۷۲
شاهد
۱۱/۷a
۰۳/۲a
۰۷/۵a
۸۷/۷۶a
اسیدجیبرلیک
۲۹/۶b
۸۷/۱a
۳۹/۴b
۷۵/۷۲b
کلریدکلسیم
* میانگینهای با حروف مشابه دارای اختلاف معنیدار نسبت به یکدیگر در سطح ۵ درصد آزمونLSD نمیباشند
۴-۱-۱-۲- نتایج مربوط به صفات گیاه فلفل دلمهای
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۳) مشاهده گردید که وزن خشک شاخه،طول ساقه، ریشه جانبی، شاخه فرعی، سطح برگ، تعداد برگ، طول میانگره، وزن خشک ریشه و کلروفیلb در برگ، تحت اثر تیمارها معنی دار شدند اما بقیهی صفات تحت تاثیر تیمار قرار نگرفتند. همچنین هیچکدام از صفات تحت تاثیر دفعات محلولپاشی معنیدار نشدند اما برهمکنش تیمار و دفعات محلولپاشی تنها برای طول ساقه (ارتفاع گیاه) معنیدار گردید. میانگین مربعات
کلروفیل
کل
کلروفیل
b
کلروفیل a
وزن خشک ریشه
طول میانگره
تعداد
برگ
سطح برگ
شاخه فرعی
شاخه اصلی
ریشه جانبی
عرض شاخساره
طول ساقه
وزن خشک شاخه
درجه آزادی
منبع تغییرات
۸۷۱/۰**
۰۱۲/۰**
۶۹/۰**
۱۵/۱**
۹۴/۰*
۳۰/۵۷ ns
۳۹/۵ ns
۸۰/۴**
۳۲۵/۰ ns
۲۶/۱۷۴*
۶۳۶۶ ns
۲۵۳۹۶**
۵۲/۹ ns
۳
بلوک
۰۴۲/۰ ns
۰۰۸/۰*
۰۲/۰ ns
۱۶/۰*
۱۷/۳**
۱۶/۴۵۱۱**
۱۷/۱۰۰**
۷۵/۱۸**
۰۹۷/۰ ns
۷۹/۱۵ ns
۱۴۸۶۸ ns
۹۳۲۷۴**
۵۷/۲۱*
۲
تیمار
۰۰۶/۰ ns
۰۰۱/۰ ns
۰۱/۰ ns
۰۰۸/۰ ns
۰۶/۰ ns
۳۳/۹۷ ns
۱۳/۰ ns
۰ ns
۱۱۵/۰ ns
۳۳/۱ ns
۷۸۲۴ ns
۵۵ ns
۵۹/۶ ns
۱
دفعات محلول پاشی
۰۰۲/۰ ns
۰۰۷/۰ ns
۰۰۵/۰ ns
۰۱/۰ ns
۱۹/۰ ns
۹۰ /۶۴۵ ns
۶۵/۴ ns
۰۹/۰ ns
۴۷۶/۰ ns
۲۲/۶۷ ns
۱۱۴۶ ns
۲۲۹۶۸**
۶۵/۱۲ ns
۲
تیمار × دفعات
۰۶۳/۰
۰۰۱/۰
۰۷/۰
۰۲/۰
۲۷/۰
۸۸/۳۶۳
۵۱/۶
۴۳/۰
۳۱۴/۰
۲۰/۴۱
۴۴۶۹
۶۹۲
۴
۱۵
خطای آزمایش
۶۲/۱۶
۷۸/۳۶
۲۷/۱۹
۷/۰
۲۲/۹
۲۰/۱۰
۴۷/۳
۳۶/۱۰
۰۳/۱۷
۶۴/۱۳
۹۶/۱۲
۰۶/۴
۶۱/۸

ضریب تغییرات
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات گیاه فلفل دلمهای
*و** معنیداری در سطح ۱% و ۵% آزمون LSDو ns عدم معنی داری را نشان میدهند
۴-۱-۱-۲-۱- اثر تیمارها بر وزن خشک شاخه و ریشه
نتایج نشان داد که درصد وزن خشک در شاخه تحت تیمار اسیدجیبرلیک کاهش یافت در صورتی که بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد اختلاف معنیداری مشاهده نگردید در حالیکه وزن خشک ریشه در تیمار اسیدجیبرلیک نسبت به تیمار کلریدکلسیم و شاهد افزایش یافت و بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد با همدیگر نیز اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۴).
۴-۱-۱-۲-۲- اثر تیمارها بر طول ساقه و میانگره
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که طول ساقه تحت اعمال تیمار اسیدجیبرلیک افزایش یافت در حالی که بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد اختلافی مشاهده نگردید. همچنین مشاهده گردید که طول میانگره نیز مشابه طول ساقه تنها تحت اعمال تیمار اسیدجیبرلیک افزایش یافت و تیمار کلریدکلسیم نیز نسبت به شاهد اثر معنیداری در طول میانگرهها نداشت (جدول ۴-۴).
۴-۱-۱-۲-۳- اثر تیمارها بر شاخه اصلی و شاخه فرعی
نتایج نشان داد که تعداد شاخه اصلی تحت اعمال تیمارها تغییری نیافت در حالیکه تعداد شاخه فرعی تحت اعمال تیمار اسیدجیبرلیک نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت و تیمار اسیدجیبرلیک با میانگین ۱۲/۸ شاخه در هربوته دارای بیشترین تعداد شاخه فرعی در هر بوته بود. این در حالی بود که تیمار کلریدکلسیم نسبت به نمونه شاهد اثر معنیداری بر تعداد شاخه فرعی نداشت (جدول۴-۴).
۴-۱-۱-۲-۴- اثر تیمارها بر تعداد برگ، سطح برگ و کلروفیل برگ
نتایج نشان داد که تیمار کلریدکلسیم دارای کمترین تعداد برگ نسبت به تیمار اسیدجیبرلیک و شاهد بود، چون در اواخر رشد بوتههای این تیمار از جهش رشدی کمتری برخوردار بودند که شاید به دلیل غلظت زیاد کلسیم باشد که باعث خسارت به برگها و غذاسازی و کاهش فتوسنتز شده باشد که این نیز باعث کاهش رشد میشود. در حالی که بین تیمار اسیدجیبرلیک و شاهد باهم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. همچنین مشاهده گردید که تیمار اسیدجیبرلیک باعث افزایش سطح برگ نسبت به تیمار شاهد و کلریدکلسیم گردید هرچند که بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد از نظر میزان سطح برگ اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. نتایج مربوط به کلروفیل نشان داد که کلروفیلb در برگ تیمارهای کلریدکلسیم نسبت به شاهد اختلاف نداشت ، همچنین تیمار اسیدجیبرلیک نیز از نظر کلروفیل با تیمار شاهد اختلاف معنیداری نداشت (جدول۴-۴). جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلر یدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و کمی فلفل دلمهای رقم کالیفرنیا واندر
کلروفیل
b
(µg/ml)
وزن خشک ریشه
(%)
طول میانگره
(mm)
تعداد برگ
(No.)
سطح برگ
(cm³)
شاخه
فرعی
(No.)
شاخه
اصلی
(No.)
ریشه جانبی
(No.)
عرض شاخساره
(mm)
طول ساقه
(mm)
وزن خشک شاخه
(%)
شاخص
تیمار
۱۵۴/۰?
۹۹/۲۲?
۰۸/۵?
۲۰۱?
۵/۷۰?
۵۸/۵?
۳۳/۳?
۴۵?
۵۱۰??
۵۹۲?
۶۲/۲۴ ?
شاهد
۱۲۲/۰??
۲۶/۲۳?
۳۳/۶?
۲۰۰?
۳۷/۷۷?
۱۲/۸?
۳۷/۳?
۴۸?
۵۶۰?
۷۷۲?
۴۲/۲۱ ?
اسیدجیبرلیک
۰۸۷/۰ ?
۰۵/۲۳?
۵۶/۵?
۱۵۹?
۴۶/۷۲?
۳۷/۵?
۱۶/۳?
۴۷?
۴۷۵?
۵۷۸?
۶۵/۲۳?
کلریدکلسیم
*میانگینهای با حروف مشابه دارای اختلاف معنیدار نسبت به یکدیگر در سطح ۵ درصدآزمون LSD نمیباشند.
۴-۱- ۲- نتایج آزمایش دوم: اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت برماندگاری و مقاومت به سرما میوه فلفل دلمهای در انبار
جدول تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر تیمارها بر تمامی صفات غیر از کاهش وزن، درصد وزن خشک، کارتنوئید و pH معنیدار گردید. همچنین دمای انبارمانی که شامل صفر و ۱۰ درجهی سانتیگراد بود بر تمامی صفات تاثیر گذاشت و تنها برای میزان بازارپسندی، ویتامینC، فنل کل، کلروفیل و کارتنویید معنیدار نشد. اثر بلوک نیز برای اکثر صفات معنیدار شد. برهمکنش تیمار و دمای نگهداری نیز تنها برای صفات بیماری و سرمازدگی معنیدار شد درحالی که برهمکنش تیمار و دورهی انبارمانی بر صفاتی مانند بازارپسندی، بیماری، مواد جامد محلول، اسید کل، درصد وزن خشک و ظرفیت آنتیاکسیدانی اثر معنیدار داشت. همچنین برهمکنش دمای نگهداری و دورهی انبارمانی نیز برای صفات کاهش وزن، سرمازدگی، بیماری، سفتی، مواد جامد محلول، pH، اسید کل، درصد وزن خشک، نشت یونی، فنل کل، محتوای مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتیاکسیدانی معنیدار گردید. در نهایت در برهمکنش بین تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی تنها میزان بیماری نمونههای فلفل دلمهای معنیدار گردید (جدول۴-۵). میانگین مربعات نشت یونی
ویتامینC
اسیدکل
موادجامد محلول
pH
سفتی
بیماری
بازارپسندی
سرمازدگی
کاهش وزن
درجه آزادی
منبع تغییرات
۴۶**
۱۶۱۰**
۱۰۲/۰**
۷۴/۰**
۰۱۵/۰ ns
۵۴/۱**
۴۳/۰**
۹۴/۰**
۴۴/۰*
۱۴/۶ns
۴
تیمار
۷۹۹۳**
۱۸۹ ns
۱۸۴/۰**
۲۲/۱**
۳۰۸/۰**
۸۷/۹**
۴۹/۳**
۰۳/۰ns
۴۸/۷**
۲/۱۱۹**
۱
دمای انبار
۱۳۳۰۴**
۴۷۳۹**
۱۵۸/۰**
۶۸/۴**
۱۵۵/۰**
۷/۲۵**
۳۳/۲**
۸۱/۲۵**
۱۳/۲**
۱۳/۹۵۳**
۲
دوره انبارمانی
۹۴**
۱۱۴۰**
۰۵۵/۰**
۰۹/۱**
۰۳۲/۰*
۳۷/۰**
۰۹/۰**
۲۵/۰ ns
۳۶/۰ns
۵۴/۱۲*
۳
بلوک
۷۴/۱ ns
۳۲ ns
۰۱۱/۰ ns
۰۳/۰ ns
۰۰۲/۰ ns
۰۳/۰ ns
۲۱/۰**
۲۳/۰ns
۳۸/۰*
۴۶/۱ns
۴
تیمار×دما
۱۲ ns
۱۴۶ ns
۰۲۷/۰*
۴۶/۰**
۰۱۴/۰]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *