2-2-2 پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی…………………………………………………………………………13
2-3 مبانی نظری خودارزشیابی های مرکزی……………………………………………………………………… 15
2-3-1 رویکرد سرشتی…………………………………………………………………………………………………. 15
2-3-2 ارزشیابی های مرکزی……………………………………………………………………………………………15
2-3-3 نظریه خود ارزشیابی های محوری……………………………………………………………………………17
2-3-3-1 عزت نفس……………………………………………………………………………………………………….18
2-3-3-2 خودکارآمدی کلی……………………………………………………………………………………………..19
2-3-3-3 جایگاه مهار……………………………………………………………………………………………………..19
2-3-3-4 ثبات هیجانی…………………………………………………………………………………………………….20
2-3-4 ارزشیابی های مرکزی بیرونی………………………………………………………………………………….20
2-3-5 ویژگی های افراد با خود ارزشیابی های مرکزی بالا……………………………………………………21
2-3-6 کاربرد خودارزشیابی محوری…………………………………………………………………………………..22
2-4 مبانی نظری فضای روانشناختی……………………………………………………………………………………23
2-4-1 مفهوم فضای روانشناختی………………………………………………………………………………………24
2-4-2 محتوی فضا………………………………………………………………………………………………………….26
2-4-3 پیشایندهای فضای روانشناختی……………………………………………………………………………….30
2-4-5- پیامدهای فضای روانشناختی…………………………………………………………………………………32
2-5- تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………………………………………….. 35
2-6- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………41
2-7 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….43
2-8 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….43
2-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….44
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-2 طرح کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………48
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………48
3-4 نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………48
3-5 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………49
3-6 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………….53
3-7 روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….. 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………………………………… 56
4-2 یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………..58
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….65
5-2 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………70
5-3 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..71
5-4 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………71
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………73
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………..80
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..81
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..83
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..88
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: روایی و پایایی پرسشنامه فضای روانشناختی در تحقیق مرادی و نعامی (1386)………50
جدول 3-2: روایی و پایایی پرسشنامه فضای روانشناختی در تحقیق حاضر (1393) ………………….51
جدول3-3: ضرایب روایی و پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی در تحقیق حاضر (1393) ……………….83
جدول 4-1: یافته های توصیفی مربوط به خودارزشیابی های محوری………………………………………56
جدول 4-2: یافته های توصیفی مربوط به فضای روانشناختی…………………………………………………..57
جدول 4-3: یافته های توصیفی مربوط به اشتیاق شغلی…………………………………………………………..58
جدول 4-4: ضرایب همبستگی بین فضای روانشناختی با اشتیاق شغل……………………………………….59
جدول 4-5: ضرایب همبستگی بین خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی………………………….60
جدول 4-6: نتایج رگرسیون ابعاد هشت گانه فضای روانشناختی با اشتیاق شغلی ……………………….61
جدول 4-7: نتایج رگرسیون ابعاد چهارگانه خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی …………….62
فهرست اشکال و
نمودارها

عنوان صفحه
شکل 2-1 الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر…………………………………………………………..42
تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گار میانکوه
به وسیله: اسماء برون سرا
چکیده
این پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز میانکوه ، تعداد 310 نفر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خود ارزشیابی های محوری، پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی بوده است. به منظور توصیف وضعیت موجود از میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات استفاده شده است. هم چنین، به منظور تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چدگانه به شیوه استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مؤلفه های خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. به همین ترتیب، نتایج نشان داد که مؤلفه های فضای روانشناختی قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های استقلال، فشار و قدردانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند. به همین ترتیب، مؤلفه های خودارزشیابی های محوری قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های عزت نفس و ثبات هیجانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند.
واژه های کلیدی: فضای روانشناختی حاکم بر سازمان ، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
در طی سال های اخیر، مطالعه و تحقیق در زمینه روانشناسی مثبت یک رویكرد بدیع را برای بسیاری از روانشناسان اجتماعی پدید آورده است. این رویكرد بر مطالعه علمی تجربیات مثبت، شادی و بهزیستی روانشناختی و منابع انسانی مثبت به جای تاكید بر نشانه های اندوه و مفاهیم منفی، تمركز دارد (سلیگمن[1]، 2003). به دلیل اثرات برجسته تجربیات مثبت بر افزایش بهره وری و روحیه نیروی كار، پدیده ها و مفاهیم مثبت در زمینه كاری، شایسته توجه قابل ملاحظه ای هستند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تئوری حفظ منابع (هوفبال[2]، 1989) چارچوب مناسبی برای دیدگاه پدیده های مثبت فراهم می كند. فرض اصلی در تئوری حفظ منابع این است كه ایجاد یک چرخه مثبت از منابع موجب اثرات ارتقاء سلامت مثبت می شود و از این طریق احتمالاً بر تجربیات و منابع مثبت افزوده می شود؛ بنابراین افرادی كه دارای منابع مهمی هستند، اغلب قادرند منابع دیگری را به دست آورند .عكس این موضوع نیز صادق است، یعنی از دست دادن منابع مهم منجر به از دست دادن منابع دیگر می شود. بنابراین اشتیاق شغلی[3]-به عنوان یک منبع مثبت- ممكن است منجر به چرخه مثبتی از منابع و در نتیجه اثرات مثبت بر سلامت شود(شیروم[4]، 2001).
همراستا با گرایش عمومی به سمت روانشناسی مثبت، اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم مثبت در تضاد با فرسودگی شغلی- كه پاسخی است به استرس طولانی مدت مرتبط با كار كه به صورت از دست رفتن منابع، نگرش منفی نسبت به شغل و كاهش خودكارآمدی شغلی آشكار می شود – مطرح شد (هالبرگ و شائوفیلی[5]، 2006).
اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود كه با ویژگی های نیرومندی، وقف كار شدن و جذب توصیف می گردد. به جای یک حالت خاص و موقتی، اشتیاق شغلی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد (شائوفیلی و همکاران[6]، 2001). سه بعد اشتیاق شغلی عبارتند از: نیرومندی، جذب، و وقف کار شدن.
از جمله عوامل تأثیرگذار بر اشتیاق شغلی کارکنان كه اخیراً توجه محققان را به خود جلب كرده است، خودارزشیابی های محوری[7] می‌باشد ( باكر و دمروتی، 2008؛ پاركر، جیمیسون و آمیوت[8]، 2009).
اخیراً پژوهش های متعددی به بررسی یک ویژگی شخصیتی بزرگ تحت عنوان خودارزشیابی های محوری پرداخته اند. این سازه را جاج، لاك و دورهام[9] (1997) برای اولین بار معرفی کرده اند. به نظر آن ها خودارزشیابی های محوری یک صفت گسترده، مکنون و مرتبه بالاتری است که در ادبیات شخصیت با چهار صفت شخصیتی مشخص می شود. این چهار صفت عبارتند از: عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار.
متغیر دیگری که به عنوان پیش بین اشتیاق شغلی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، فضای روانشناختی حاکم بر سازما

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

ن است. فضای روانشناختی اشاره ای است به این حقیقت که محیط سازمانی چگونه توسط کارکنان درک، تعبیر و تفسیر می شود (جیمز و جیمز و اش[10]، 1990). بنابراین، می توان گفت که فضای روانشناختی بیانگر قضاوت فردی در این باره است که محیط شغلی تا چه اندازه مناسب، مفید و تامین کننده بهزیستی کارکنان می باشد (کارلس[11]، 2004).
از این رو، با توجه نقش برجسته اشتیاق شغلی در افزایش بهره وری و روحیه نیروی كار، این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین خودارزشیابی های محوری و فضای روانشناختی حاکم بر سازمان با اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه می باشد؛ تا زمینه ای را برای بهبود شرایط کاری و رهایی فرد از فشارهای روحی و روانی در محیط های کار و بالطبع در خانواده و اجتماع فراهم آوریم.
1-2- بیان مسأله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *