۳-۲-۱-۳٫ روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش
الف) تحقیق تاریخی[۱۳۵]
ب) تحقیق توصیفی[۱۳۶]
ج) تحقیق همبستگی
د) تحقیق علّی
ه) تحقیق تجربی[۱۳۷]( سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵).
بر این اساس تحقیق حاضر از نوع کمی و حال نگر, ازنظر هدف و غایت کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است.
۳-۳- جامعه آماری
” جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد”( سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵). جامعه موردمطالعه، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می‌شود.
اطلاعات موجود در این تحقیق از میان نمونه‌های آماری خریداران (فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند تهران) به دست آمده است.
۳-۴- نمونه آماری
نمونه آماری نیز عبارت است از مجموعه ای نشانه هاکه از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شود، به‌طوری‌که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشند و نمونه‌گیری فرآیند انتخاب نمونه است( خاکی، ۱۳۸۷).
روش های نمونه‌گیری به دو دسته احتمالی و غیر احتمالی تقسیم می‌شوند؛ نمونه‌گیری احتمالی شامل:

 • تصادفی ساده: همه ی اعضای جامعه آماری در نظر گرفته می‌شوند و هر عنصر برای انتخاب شدن به‌عنوان آزمودنی شانس مساوی دارد.
 • نمونه برداری منظم: هر n امین عنصر جامعه آماری با شروع از یک نقطه تصادفی در چارچوب جامعه آماری انتخاب می‌شود.
 • تصادفی طبقه‌ای: که خود به دو نوع متناسب با حجم و غیر متناسب با حجم تقسیم می‌شود. در اینجا جامعه آماری ابتدا به طبقه های معنادار تقسیم می‌شود، سپس آزمودنی ها به یکی از دو صورت زیر انتخاب می‌شوند:

 1. نسبت به تعداد کل آن‌ها در جامعه آماری ۲٫ بر اساس معیار دیگری به غیر از تعداد کل جامعه آماری

 • خوشه‌ای: نخست گروه هایی که اعضای نامتجانس دارند شناسایی می‌شوند. سپس بعضی از آن‌ها بطور تصادفی انتخاب می گردند و سرانجام همه ی اعضای هر گروه که بطور تصادفی انتخاب شده اند موردمطالعه قرار می‌گیرند.
 • ناحیه ای: نمونه‌گیری خوشه‌ای در داخل یک ناحیه یا محل ویژه صورت می گیرد.
 • مضاعف: نمونه ای یکسان با دسته ای فرعی از نمونه، دو مرتبه موردمطالعه قرار می گیرد.

نمونه‌گیری غیراحتمالی شامل:

 • نمونه‌گیری در دسترس: در دسترس ترین اعضا به‌عنوان آزمودنی انتخاب می‌شوند.
 • نمونه‌گیری هدفدار: شامل دو نوع نمونه‌گیری قضاوتی و سهمیه ای است( سکاران، ۱۳۸۴، ۳۱۱و۳۱۲).

در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر نامحدود در نظر گرفته‌شده است، بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق حاضر از رابطه زیر استفاده گردیده است.
 

 • که در آن
 • P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۵/۰ = P)
 • Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد، (  )
 •  : مقدار اشتباه مجاز، (۰۵/۰ =  )
 • مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته‌شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۰ ،ج۲، ۷۲).
 • بنابراین حجم نمونه مورد نیاز تحقیق عبارت است از:

 • تعداد نمونه آماری ۳۸۴ به دست آمد، با این وجود محقق جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر از نمونه‌ها و تعمیم مناسب نتایج نمونه آماری به جامعه آماری حدود ۴۰۰ پرسشنامه توزیع کرده و نهایتاً پرسشنامه را جمع‌آوری نمود. جدول زیر تمام موارد ذکر شده را به‌طور خلاصه نشان می‌دهد.

۳-۱٫ جدول مراحل جمع‌آوری اطلاعات

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.