آنا اس ماتیلا و جوچن ویرتز[۱۲۴](۲۰۰۸)

درگیری خریدران ناگهانی
با لوازم تیم ورزشی
با مد

کوون و آرمسترانگ[۱۲۵] (۲۰۰۲)
پارک، کیم و فورنی (۲۰۰۶)

گروه بندی کالاها
لباس، کفش و لوازم التحریر

بلنگر، رابرت سون و هیرشمن[۱۲۶] (۱۹۷۸)
شامداسانی و روک[۱۲۷] (۱۹۸۹)
دیتمار، بیاتی و فریس[۱۲۸] (۱۹۹۵)
مای، جونگ، لانتز و لوب[۱۲۹] (۲۰۰۳)

منبع: تحقیق حاضر
۲ – ۳- جمع‌بندی فصل دوم
در این فصل اقدام به تبین مبانی نظری و تجربی مرتبط با تاثیر عوامل فرهنگی، فردی و محیطی بر روی رفتار خرید ناگهانی گردید.
در بخش مبانی تجربی، از نقاط قوت تحقیقات داخلی و خارجی مطرح در این پژوهش، اطلاعات موضوعی و مقیاسهای اندازه گیری آنها صحبت به میان آمدکه بسترهای مناسب و مفیدی جهت اجرای بهتر این تحقیق را آشکار میسازند. هر چند تعداد زیادی از پیشینه های مطرح شده تقریبا با موضوع مورد مطالعه این پژوهش ارتباط دارند ولی هر کدام از موضوعات مطرح شده فقط به بررسی یک یا دو متغیر مرتبط با متغیر فروش ناگهانی در این تحقیق، پرداخته اند. ذکر این نکته ضروری است که به صورت کلی پیشینه های مطرح شده، هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتوایی زمینه ها و زاویه های دید مناسب را به منظور اجرای بهتر تحقیق فراهم ساخته اند.
روش
تحقیق
۳-۱- مقدمه
در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر، انسان همیشه با تحقیق سرو کار داشته است. تحقیقی می‌تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول وموازین علمی صورت پذیرد. تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن، پیدا کردن، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. به‌صورت خلاصه منظور ما از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه ای است که محقق برای جمع‌آوری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تا سپس آن‌ها را تفسیر، تبیین و اثبات نماید( سکاران،۱۳۸۴، ۵).
بر این اساس در این فصل روش اجرای تحقیق و نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری اطلاعات، متغیرهای تحقیق، مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، روائی و پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات و روش های تجزیه‌وتحلیل آماری موردمطالعه و بحث قرارگرفته است.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مسأله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده اند و به دقت اجرا در می آیند و در نهایت این مکان را برای ما فراهم می آورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید( سکاران،۱۳۸۴،۵).
بنابراین، می‌توانیم در تعریف تحقیق بگوییم:
” تحقیق، کوششی روشمند برای پاسخ گویی به مسأله های علمی است که منجر به نوآوری و پیشرفت علم می‌شود.”
۳-۲- ۱٫ انواع روش تحقیق
در حوزه علوم رفتاری، دو دسته از روش های تحقیق به کار برده می‌شوند که عبارت‌اند از:
الف) روش های کمی که در آن‌ها از داده‌های کمی استفاده می‌شود.
ب) روش های کیفی که در آن‌ها داده‌های کیفی به کار می رود.
این روش ها مکمل یکدیگر بوده ، برای شناخت پدیده ها، می‌توان آن‌ها را مورد استفاده قرار داد.
از دیگر تقسیم‌بندی هایی که برای روش های تحقیق – به وسیله برخی از نویسندگان- به کار برده می‌شوند تقسیم‌بندی های ذیل می‌باشند:
۳-۲-۱-۱٫ روش تحقیق بر مبنای اهداف تحقیق
اولین مرحله از تقسیم‌بندی تحقیق را می‌توان منوط به هدف از انجام تحقیق دانست. بدین صورت که آیا هدف از انجام تحقیق علائق علمی محقق است یا احتیاجات عملی. بدین شکل که محقق برای موشکافی در تجربیات خود و دیگران، کنجکاوی های علمی و یا الهامات و فرضیات علمی محض بدنبال اجرای تحقیق است و یا اینکه هدف کسب اطلاعاتی است که بتواند مشکل یا مسأله فوری را حل نموده و یا زمینه را برای تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع یا مسأله خاص فراهم نماید.

  • تحقیقات بنیادی یا پایه ای یا محض[۱۳۰]
  • تحقیقات کاربردی[۱۳۱]( سکاران،۱۳۸۴)
  • تحقیقات ارزیابی[۱۳۲]
  • تحقیقات توسعه ای[۱۳۳]
  • تحقیق عملی ( کاری)[۱۳۴]
  • برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.