به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی می‌توان به جمله آندرهیل اشاره کرد که در این باره می‌گوید: “اگر مصرف‌کنندگان فقط در موقع نیازشان خرید کنند اقتصاد بازار با شکست مواجه می‌شود” که این جمله ارزش و حیاتی بودن خرید ناگهانی را در بازارهای مصرفی به‌وضوح آشکار می‌سازد.
با توجه به نتایج به دست آمده و ادبیات موجود در حوزه خرید ناگهانی می‌توان به اهمیت فرهنگ و نقش محیط فروشگاهی در هر چه بیشتر کردن خریدهای ناگهانی پی برد و نیز به نقش مؤثر محیط فروشگاه در بهتر شدن وضعیت روحی- روانی افراد اشاره کرد. از طرفی نتایج محسط فروشگاه به‌طور مستقیم در خریدهای افراد غیر قابل پیش بینی بود که لازم است در این حوزه بیشتر کار شود تا به نتایج و تفسیر کاملی دست یافت. اما با توجه به نتایج تحقیق حاضر، محیط فروشگاه با دخالت عامل وضعیت روحی – روانی تأثیری بر خریدهای ناگهانی داشتند و در مورد تأثیر ویژگی‌های فردی بر خریدهای ناگهانی نیز با متغیرهایی که در این تحقیق استفاده شد. تأثیر ویژگی‌های فردی بر خریدهای ناگهانی نیز تأیید نشدند که در این مورد هم می‌توان به این نکته اشاره کرد که ویژگی‌های فردی بحثی کاملاً وسیع و گسترده است که محقق با توجه به محدودیتهای تحقیق مجبور شد فقط دو بعد این ویژگی را بسنجد که آن هم با نتایج تحقیقات قبلی دور از انتظار نبود.
۵-۶- ارائه پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیشنهادات تحقیق حاضر در دو بخش ارائه می‌گردد.

 1. پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق
 2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی

۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق

 1. با توجه به تأثیر فرهنگ بر روی خریدهای ناگهانی, فروشگاه‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و شرایط را برای افرادبا فرهنگهای متفاوت مهیا نمایند تا خریدهای ناگهانی افراد بیشتر گردد. همچنین فروشگاه‌ها باید در استراتژیهای بازاریابی خود تغییرات لازم را دهند کرده و با بررسیتفاوتهای فرهنگی بری گروههای سنی, تحصیلی و جنسی متفاوت بیشترین سود را از فروشهای ناگهانی خود ببرند.
 2. با توجه به اینکه وضعیت روحی – روانی مشتریان یک حالت احساسی بوده لذا در زمان بخصوصی می‌تواند به‌صورت مستقیم بر خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر داشته باشد و هر دو مورد (وضعیت روحی – روانی و خرید ناگهانی مشتریان) قابلیت تحریک انگیزه از طریق محیط فروشگاه را دارا است بنابراین توصیه می‌گردد که بازاریابان و از جمله فروشندگان و مدیران فروشگاه‌ها به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند. محیط فروشگاه را چنان جذاب‌تر و مناسب نمایند تا مشتریان هم ازلحاظ وضعیت روانی- روانی برانگیخته شوند و هم ازلحاظ انجام عمل خرید ناگهانی در وضعیت مطلوبی قرار گیرند.
 3. با توجه به اینکه ویژگی‌های فردی مشتریان یک امر روانشناختی و درونی است و به نسبت فرهنگ‌های مختلف متفاوت است در خرید ناگهانی مشتریان نیز با بررسی عوامل فرهنگی و تأثیر آن به ویژگی‌های فردی می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت، بنابراین توصیه می‌گردد فروشگاه‌ها با متنوع کردن محصولات خویش به خواسته‌ها و سلایق مشتریان نزدیک شده و فروشگاه را با ویژگی‌های فردی وفق دهند تا از این طریق بتوانند گامی مؤثر در هر چه بیشتر کردن خریدهای ناگهانی انجام دهند.
 4. در حالت کلی می‌توان پیشنهاد کرد مدیران بازاریابی با توجه به تفاوتهای فرهنگی و جذاب‌سازی محیط فروشگاه می‌توانند تأثیر مستقیمی را بر وضعیت روحی – روانی مشتریان ایجاد کنند که این امر به خرید ناگهانی مشتریان می‌انجامد. اما اینکه با توجه به ویژگی‌های فردی، مشتریان را چگونه می‌توان در خریدهای ناگهانی برانگیخت خود مطالعات بعدی بیشتری را طلب می‌کند. بنابراین یک بازاریاب با توجه به نتایج کلی تحقیق می‌تواند محیط فروشگاه را با ویژگی‌های روحی – روانی و همچنین ویژگی‌های فردی مشتریان چنان جذاب و آراسته سازد که یک حس مثبت تأثیرگذار بر خرید ناگهانی مشتریان را موجب شود.
 5. به‌عنوان یک پیشنهاد بزرگ و استراتژیک توصیه می‌گردد بنابر موفقیت نسبی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در پیشبرد اهدافش و رغبت بیش از حد و استقبال مردم از این فروشگاه‌ها که کاملاً متفاوت از ساختار مغازه های خرده فروشی کشور‌ است و از طرفی جامعه و فرهنگ ما سخت که نیازمند و تشنه این نوع فروشگاه‌ها است لازم است که فروشگاههایی همانند مورد یاد شده در سطح تهران بزرگ و سایر شهرهای کشور گسترش و ایجاد گردد.

۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 1. در تحقیق حاضر بنا به محدودیتهایی محقق مجبور شد از میان ویژگی‌های فردی و فرهنگی فقط دو بعد از هرکدام آن‌ها را بسنجد، بنابراین لازم است ابعاد دیگر ویژگی‌های فردی و فرهنگی نیز موردمطالعه قرار گیرد.
 2. تحقیق حاضر در فروشگاه شهروند صورت گرفته است، بنابراین توصیه می‌گردد که این تحقیق در مورد محصولات خاص و در فروشگاه‌های دیگر نیز موردمطالعه قرار گیرد.
 3. تحقیق حاضر جامعه آماری به نوعی هر قشری از جامعه را مورد بررسی قرار داده است، بنابراین توصیه می‌گردد که این تحقیق با در نظر گرفتن اقشار خاص جامعه در جوامع آماری دیگر نیز موردمطالعه قرار گیرد.
 4. خرید ناگهانی اصطلاح و واژه‌ای است که این نوع خرید نسبت به سایر سنین، بیشتر میان جوانان و افراد مجرد صورت می‌گیرند. بنایراین توصیه می‌گردد، که این تحقیق در جو دانشگاهی که بیشتر این افراد را جوانان و مجردها تشکیل می‌دهند موردمطالعه قرار گیرد تا ادبیات بومی خرید ناگهانی بیشتر و کامل‌تر گردد.
 5. تحقیق حاضر بر تأثیر عوامل فرهنگی,محیطی و فردی بر خرید ناگهانیمتمرکز شده است، در حالیکه عوامل مختلفی می‌توانند بر خریدهای ناگهانی تأثیرگذار باشند. بنابراین توصیه می‌گردد سایر عوامل تأثیرگذار بر خریدهای ناگهانی موردمطالعه قرار گیرد.
 6. تحقیق حاضر در تهران بزرگ صورت گرفته است، بنابراین توصیه می‌گردد این تحقیق در سایر شهرها نیز موردمطالعه قرار گیرد.

۵-۷- محدودیت های تحقیق

 1. عدم دسترسی به تمامی خریداران در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند
 2. میسر نشدن مصاحبه رودررو و جمع‌آوری اطلاعات با جزئیات بیشتر در خصوص خریدهای انجام شده و محدود شدن تحقیق به داده‌های پرسش‌نامه
 3. محدودیت زمانی
 4. متفاوت بودن ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری موردمطالعه و عدم تمرکز بر روی یک قشر خاص
 5. تعداد بسیار کم مطالعات داخلی صورت گرفته به روش انجام شده حال حاضر
 6. گستردگی عوامل مؤثر بر خریدهای ناگهانی
 7. عدم دسترسی به ابزار استاندارد و تست شده در زمینه خریدهای ناگهانی و عوامل مؤثر بر آن

فهرست منابع
فهرست منابع فارسی:

 1. آذر، عادل و منصور مومنی، ۱۳۸۰, «آمار و کارُبرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، تهران، جلد دوم، چاپ پنجم.
 2. آذر، عادل و منصور مومنی، ۱۳۸۳، «آمار و کارُبرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، تهران، جلد اول، چاپ دهم.
 3. ایران نژاد پاریزی، مهدی، ۱۳۷۸، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»، نشر میدان، تهران.
 4. حافظ‌نیا، محمد رضا، ۱۳۸۸، « روش تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات سمت، تهران.
 5. خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۶، «روش تحقیق در مدیریت»، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 6. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی،۱۳۸۸، «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، انتشارات آگاه، تهران، چاپ هفدهم
 7. سکاران، اوما، ۱۳۸۱، «روش تحقیق در مدیریت»، ترجمه محمد صائبی و شیرازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، چاپ اول.
 8. کلانتری، خلیل، ۱۳۸۸،”مدل معدلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی“، انتشارات مهندسین مشاور طرح و منظر.
 9. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.