۰٫۰۴-

۰٫۵۹-

منفی و بی معنی

رد

عوامل فردی بررفتارخریدناگهانی تأثیر مثبت دارد.

۰٫۱۳-

۲٫۳۴-

منفی و معنی دار

رد

منبع: یافته‌های تحقیق
۵-۴-۱- بحث درباره نتیجه فرضیه اول:
فرهنگ افراد بر رفتار خرید ناگهانی آن‌ها تأثیر مثبت دارد.
مقایسه نتیجه آزمون فرضیه اول با نتایج تحقیقات مشابه:
در تحقیقات مشابهی که توسط کیسن و‌ لی در سالهای۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ صورت گرفته‌شده است هر دو این تحقیقات تأثیر عوامل فرهنگی بر روی خریدهای ناگهانی مشتریان را مورد تأیید قرار داده‌اند.بنابراین می‌توان گفت نتیجه فرضیه حاضر با نتایج تحقیقات همسو است.
تفسیر نتیجه آزمون:
در خصوص تفسیر این نتیجه به دست آمده می‌توان گفت که ازلحاظ تئوریک این نتیجه نیز قابل پیش‌بینی بود. فرهنگ افراد باعث بروز رفتارها و ایجاد شخصیت های متفاوتی می‌شود که با توجه به ماهیت روانشناختی بودن این تغییرات بروز رفتارهای متفاوت نیز دور از انتظا نبود.این رفتارهای متفاوت در این تحقیق در قالب رفتار خرید ناگهانی بسیار مشهود است.
۵-۴-۲- بحث درباره نتیجه فرضیه دوم:
محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی مشتریان تاثیرمثبت دارد.
مقایسه نتیجه آزمون فرضیه چهارم با نتایج تحقیقات مشابه:
در تحقیقات مشابهی که توسط آنا اس ماتیلا و جوهن ویرایتز در ۲۰۰۸، ژو و ونق در سال ۲۰۰۳ و آندرهیل در سال ۱۹۹۹انجام شده است، هرکدام رابطه بین محیط فروشگاه برخریدهای ناگهانی مشتریان را مورد تأیید قرار دادند. بنابراین می‌توان گفت که نتیجه فرضیه حاضر با نتایج تحقیقات قبلی همسو نمی‌باشد.
تفسیر نتیجه آزمون:
در خصوص تفسیر این نتیجه به دست آمده می‌توان گفت که ازلحاظ تئوریک این نتیجه قابل پیش‌بینی نبود. وضعیت مثبتی که محیط فروشگاه به وجود می‌آورد یکی از دلایل اصلی خرید ناگهانی است. اساساً محیط فروشگاه و برانگیختگی آن باعث می‌شود تا وضعیت مثبتی به وجود آید و مشتریان احساس لذت بخشی در آن محیط داشته باشند که در عوض می‌تواند باعث افزایش خرید ناگهانی شود.درکشور ما علم رفتار مصرف‌کننده علمی تقریباً ناشناخته و تحلیل آن کاملاً پیچیده است، چراکه مشتریان برای تصمیم‌های جزئی هم فکر می‌کنند و وقتی در قالب خریدار ظاهر می‌شوند به خرید از چندین جنبه نگاه می‌کنند که این امر منجر به عقلایی بودن و در نهایت کاهش خرید ناگهانی در اثر ویژگی‌های ناشناخته دیگری می‌شود. از جنبه دیگری می‌توان گفت که در جامعه آماری تحقیق با در نظر گرفتن این نکته که با افزایش درآمد افراد، خرید ناگهانی نیز بیشتر صورت می‌گیرند و شاید این افراد با توجه به شرایط زندگی‌شان این مرحله را پشت‌سر گذاشته‌اند که ازلحاظ محیطی برای کالاها خرید ناگهانی انجام دهند. به نظر محقق احتمالاً اگر تحقیق حاضر در مکانهای دیگری صورت می‌گرفت، احتمالاً جامعه موردمطالعه با تأثیر محیط فروشگاه خرید ناگهانی را انجام می‌دادند، البته این نکته بر مبنای الگوی مصرف جامعه آماری تحقیق حاضر و ادبیات خرید ناگهانی بیشتر به‌عنوان جمع‌بندی نظری مطرح است که لازم است ابتدا تحقیقی صورت گیرد بعد با پشتوانه قوی مطرح گردد. در نهایت بر مبنای این مطالعه می‌توان گفت که افراد براساس ویژگی‌های محیط فروشگاه برای خریدهای ناگهانی برانگیخته نمی‌شوند.
۵-۴-۳- بحث درباره نتیجه فرضیه فرعی اول:
محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
مقایسه نتیجه آزمون فرضیه دوم با نتایج تحقیقات مشابه:
در تحقیقات مشابهی که توسط جاها‌ لی در سال ۲۰۰۸، گاردنر و روک در سال ۱۹۹۸ صورت گرفته‌شده است هرکدام تأثیر محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان را مورد تأیید قرار داده‌اند.بنابراین می‌توان گفت نتیجه فرضیه حاضر با نتایج تحقیقات همسو است.
تفسیر نتیجه آزمون:
در خصوص تفسیر این نتیجه به دست آمده می‌توان گفت که ازلحاظ تئوریک این نتیجه نیز قابل پیش‌بینی بود. محیط فروشگاه از طریق فضا و جوی که ایجاد می‌کند موجبات بهتر شدن وضعیت روحی – روانی افراد می‌گردد و افراد زمانیکه احساس خوبی پیدا می‌کنند در آن محیط مایل هستند که بیشتر گشت و گذار کنند و این فرصتی هست تا کالاهای فروشگاه را بیشتر ببینند که این امر خود موجبات افزایش خرید ناگهانی می‌گردد.
۵-۴-۴- بحث درباره نتیجه فرضیه فرعی دوم:
وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی مشتریان تاثیر مثبت دارد.
مقایسه نتیجه آزمون فرضیه سوم با نتایج تحقیقات مشابه:
در تحقیقات مشابهی که توسط وین‌برگ و گاتوالد در سال ۱۹۸۲، گاردنر و روک در سال ۱۹۸۸، بیتی و فرِل در سال ۱۹۹۸و جاها لی در سال ۲۰۰۸ انجام شده است هرکدام تأثیر وضعیت روحی – روانی بر خرید ناگهانی را مورد تأیید قرار دادند. بنابراین می‌توان گفت که نتیجه فرضیه حاضر با تحقیقات قبلی هم جهت و همسو است.
تفسیر نتیجه آزمون:
در خصوص تفسیر این نتیجه به دست آمده می‌توان گفت که ازلحاظ تئوریک این نتیجه قابل پیش‌بینی بود و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان‌دهنده این است که در جامعه آماری تحقیق حاضر افراد براساس ویژگی‌های روحی – روانی برای خرید ناگهانی برانگیخته می‌شوند و در بسیاری از تحقیقات موجود در زمینه روانشناسی و رفتار مصرف‌کننده نیز این موضوع مشهود است.
۵-۴-۵-بحث درباره نتیجه فرضیه سوم:
ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
مقایسه نتیجه آزمون فرضیه پنجم با نتایج تحقیقات مشابه:
در تحقیقات مشابهی که توسط ورپلانکن و هرآبادی در سال ۲۰۰۱ و فااو و لی در سال ۲۰۰۴ انجام شده است، هرکدام تأثیر ویژگی‌های فردی بر خرید ناگهانی را مورد تأیید قرار دادند. اما از طرفی در تحقیق مشابهی که توسط هاسمَن در سال ۲۰۰۰ انجام شده است تأثیر ویژگی‌های فردی بر خرید ناگهانی را مورد تأیید قرار نگرفته است بنابراین می‌توان گفت که نتیجه فرضیه حاضر با نتایج مطالعات قبلی و ادبیات موجود متفاوت نبوده است.
تفسیر نتیجه آزمون:
در خصوص تفسیر این نتیجه به دست آمده می‌توان گفت که ازلحاظ تئوریک این نتیجه دور از انتظار نبوده است و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان‌دهنده این است که ویژگی‌های فردی (نوآوری و برون‌گرایی) بر خریدهای ناگهانی تأثیری ندارند و برای توضیح بیشتر لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر فقط دو بعد ویژگی‌های فردی موردمطالعه قرارگرفته است. پس منظور از ویژگی‌های فردی، برون‌گرایی و نوآوری است، چراکه اگر مؤلفه‌های دیگر غیر از این مؤلفه‌ها در دامنه تحقیق قرار می‌گرفتند احتمالاً نتایج فرق می‌کرد.
۵-۵- جمع‌بندی نتایج حاصل از تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.