خرید ناگهانی[۱۵۰] یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده[۱۵۱] و یک مفهوم حیاتی در بازار است. خرده‌فروشان کاملاً ازقدرت خرید ناگهانی درتوسعه درآمد خود مطلع می‌باشند، بنابراین ازطریق استراتژی‌هایی مانند طرح فروشگاهی، نمایش محصول، طراحی بسته بندی و فروش،احساس مثبت مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کنند.
تعداد خریدهای ناگهانی را از طریق طراحی جذاب فروشگاه، نمایش محصول، طراحی مناسب بسته‌بندی و غیره می‌توان افزایش داد. به لحاظ رواج خرید ناگهانی در بازارهای امروزی، تحقیقات دانشگاهی در مورد این نوع خریدها طی دهه گذشته (اوایل قرن ۲۱)افزایش یافته است. تمایل به خرید ناگهانی یک مشخصه شخصیتی مصرف‌کننده است که نشان می‌دهد فرد می‌تواند از فرد دیگری براساس این ویژگی متمایز گردد و به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای ناگهانی افزایش یافته و به‌صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف‌کننده نمایان می‌شود.
این تحقیق با عنوان ارزیابی عوامل فرهنگی, فردی و محیطیبر خریدهای ناگهانی با هدف بررسی تأثیر مؤلفه‌های خرید ناگهانی، که در نهایت کمک به توسعه بازاریابی در کشور صورت گرفته است.
این تحقیق ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نوع تحقیقات توصیفی –پیمایشی است. داده‌های مقطعی این تحقیق به‌وسیله پرسشنامه در سال ۱۳۹۲در سطح استان تهران در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند جمع‌آوری شده است.
برای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی‌سیستماتیک استفاده شده است. تعداد نمونه محاسبه‌شده ۳۸۴ نفر، تعداد پرسشنامه توزیع شده ۴۰۰ عدد و تعداد پرسشنامه قابل استفاده ۳۸۴ عدد است. سپس با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده ویژگی‌های جمعیت‌شناختی از طریق آمار توصیفی و فرضیات تحقیق از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرارگرفته است که در زیر به‌طور مختصر اشاره می‌گردد:
۵-۳- توصیف یافته‌ها
۵-۳-۱- بررسی متغیرهای جمعیت شناختی
جنس: از میان ۳۸۴ نفر ، تعداد ۱۹۸ نفر (معادل ۵۱٫۵ درصد) زن و ۱۸۶ نفر (معادل ۴۸٫۵ درصد) مرد بوده‌اند.
تحصیلات: بیشترین فراوانی در قسمت تحصیلات متعلق به افراد لیسانس با فراوانی ۱۷۱ معادل ۴۵ درصد است. پس از ان به ترتیب افراد دارای مدرک فوق لیسانس با تعداد ۱۱۳ عدد معادل ۲۹ درصد, فوق دیپلم ۴۸ عدد معادل ۳ درصد, دیپلم و زیر دیپلم ۳۵ عدد معادل ۹ درصد و در نهایت دکتری ۱۷ عدد معادل ۴ درصد قرار دارند.
سن: بیشترین فراوانی سنی متعلق به پاسخ‌دهندگان زیر ۲۶ سال با ۳۴ درصد است. پس از آن پاسخ‌دهندگان بین ۲۶ تا ۳۰ سال با ۲۹ درصد, پاسخ‌دهندگان۴۱ سال به بالا با ۱۸ درصد, پاسخ‌دهندگان ۳۶ تا ۴۰ سال با ۱۳ درصد قرار دارند.کمترین فراوانی مربوط به افراد ۳۱ تا ۳۵ سال با ۶ درصد است.
وضعیت تأهل: از میان ۳۸۴ نفر ، تعداد ۱۴۱ نفر (معادل ۳۷ درصد) مجرد و ۲۴۳ نفر (معادل ۶۳ درصد) متاهل می‌باشند.
۵-۴- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق
در این بخش نتایج حاصل از تحقیق با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد.با توجه به فرضیات مطرح‌شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتایج آن‌ها می‌پردازیم و خلاصه ای از نتیجه آن را به شرح جدول زیر ارائه می نماییم:
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها

فرضیه‌ها ضریب مسیر معناداری نوع تأثیر نتیجه فرضیه
عوامل فرهنگی بررفتارخرید ناگهانی تأثیر مثبت دارد. ۰٫۱۷ ۳٫۳۵ مثبت و معنی دار تایید
عوامل محیطی برعاملروحی –روانی تأثیر مثبت دارد. ۰٫۵۷ ۱۳٫۵۵ مثبت و معنی دار تایید
عامل روحی –روانی بررفتارخریدناگهانی تأثیر مثبت دارد. ۰٫۶۰ ۱۱٫۹۹ مثبت و معنی دار تایید
عوامل محیطی بررفتارخرید ناگهانی تأثیر مثبت دارد.
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.