نتیجه فرضیه اول:
فرهنگ افراد بر رفتار خرید ناگهانی آن‌ها تأثیر مثبت دارد.
با توجه به نتیجه آزمون آماری در حالت استاندارد، عوامل فرهنگی ۰٫۱۷ درصد تغییرات در خریدهای ناگهانی مشتریان را تبیین می کند. با توجه به نمودار معنی‌داری و عدد ۳٫۳۵ فرضیه تحقیق یعنی، تأثیر مثبت عوامل فرهنگی برخرید ناگهانی مشتریان مورد قبول واقع می‌شود.
نمودار ۴-۱۷- ضریب برآوردی استاندارد فرهنگ بر خرید نگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۴-۱۸- ضریب برآوردی t-value فرهنگ بر خرید نگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نتیجه فرضیه دوم:
محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی مشتریان تاثیرمثبت دارد.
با توجه به نتیجه آزمون آماری، محیط فروشگاه ۰٫۰۴- درصد تغییرات در خریدهای ناگهانی مشتریان را تبیین کرده و با توجه به عدد ۰٫۵۹- معناداری فرضیه تحقیق یعنی، تأثیر مثبت محیط فروشگاه برخریدهای ناگهانی مشتریان مورد قبول واقع نمی‌شود(چراکه بین ۱٫۹۶ و ۱٫۹۶- قرار دارد).
نمودار ۴-۲۳- ضریب برآوردی استاندارد محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۴-۲۴- ضریب برآوردی t-valueمحیط فروشگاه بر خرید ناگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نتیجه فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم:
محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
با توجه به نتیجه آزمون آماری در حالت استاندارد، محیط فروشگاه ۰٫۵۷ درصد تغییرات در وضعیت روحی‌ -‌ روانی مشتریان را تبیین می کند. با توجه به نمودار معنی‌داری و عدد ۱۳٫۵۵ فرضیه تحقیق یعنی، تأثیر مثبت محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان مورد قبول واقع می‌شود.
نمودار ۴-۱۹- ضریب برآوردی استاندارد محیط بر وضعیت روحی – روانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۴-۲۰- ضریب برآوردی t-valueمحیط بر وضعیت روحی – روانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نتیجه فرضیه فرعی دوم از فرضیه اصلی دوم:
وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
با توجه به نتیجه آزمون آماری در حالت استاندارد، وضعیت روحی – روانی مشتریان ۰٫۶۰ درصد تغییرات در خرید ناگهانی مشتریان را تبیین می کند. با توجه به نمودار معنی‌داری و عدد ۱۱٫۹۹فرضیه تحقیق یعنی، تأثیر مثبت وضعیت روحی – روانی بر خرید ناگهانی مشتریان مورد قبول واقع می‌شود.
نمودار ۴-۲۱- ضریب برآوردی استاندارد وضعیت روحی – روانی بر خرید ناگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۴-۲۲- ضریب برآوردی t-valueوضعیت روحی – روانی بر خرید ناگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نتیجه فرضیه سوم:
ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
با توجه به نتایج آزمون آماری، و نمودار در حالت معنی‌داری،اعداد به دست آمده ۲٫۳۴- نشان از معنی‌داری تأثیر ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی مشتریان دارد(چراکه بین ۱٫۹۶ و ۱٫۹۶- قرار ندارد) ولی با توجه به عدد ۰٫۱۳- نمودار استاندارد مشخص است که این تأثیر کاهنده و معکوس است. از این‌رو می‌توان گفت، فرض صفر قبول و فرض تحقیق یعنی، تأثیر مثبت ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی مشتریان رد می‌شود.
نمودار ۴-۲۵- ضریب برآوردی استاندارد ویژگی‌های فردی بر خرید ناگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۴-۲۶- ضریب برآوردی t-valueویژگیهای فردی بر خرید ناگهانی
منبع: یافته‌های تحقیق
جدول۴- ۹- نتایج فرضیه‌ها

فرضیه‌ها ضریب مسیر معناداری نوع تأثیر نتیجه فرضیه