۴

GFI

بالاتر از ۹/۰

۰٫۹۴

برازش مناسب

۵

NNFI

بالاتر از ۹/۰

۰٫۸۹

برازش نامناسب

۶

CFI

بالاتر از ۹/۰

۰٫۹۳

برازش مناسب

۷

IFI

بالاتر از ۹/۰

۰٫۹۳

برازش مناسب

منبع: یافته‌های تحقیق
همانطورکه درجدول ۴-۸ مشاهده می‌گردد مقادیر مربوط به اکثر شاخصهای برازندگی حکایت از برازش قابل قبول و مطلوب مدل دارند. به‌عنوان‌مثال مقدار شاخص بسیار مهم RMSEA برابر ۰٫۰۷۲ از مقدار قابل قبول ۰٫۰۸ کوچکتر است بنابراین برازش مدل مطلوب است. همچنین مقدارکای-دو بهنجار نیز در رنج قابل قبول بهدست آمده است(۲٫۲۷).
۴-۴-۴-آزمون فرضیه‌های تحقیق
برای بررسی روابط علی بین متغیرهابه‌صورت منسجم تلاش بسیاری در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش‌های نوید بخش در این زمینه استفاده از نرم‌افزار LISREL است. این نرم‌افزار از یک سری مدل‌های عمومی استفاده می کند که شامل تحلیل عاملی تأییدی, تحلیل مسیر, رگرسیون چندگانه و سایر روش‌های آماری است. علت اصلی استفاده از این نرم‌افزار وجود شاخص‌های چندگانه است.تحلیل مسیر رویکرد آماری جامع برای بررسی روابط بین متغیرهای مکنون و مشاهده شده است. از طریق این رویکرد می‌توان قابل قبول بودن مدل نظری را با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده سنجش نماییم.
یکی از قویترین و مناسب ترین روش‌های تجزیه‌وتحلیل در علوم رفتاری و مدیریتی, تجزیه‌وتحلیل چند متغیره است زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیری بوده و نمی‌توان آن‌ها را به شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.
تجزیه‌وتحلیل چند متغیره به یک سری روش‌های تحلیلی اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن‌ها تجزیه‌وتحلیل همزمان k متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.
بنابراین ازآنجاکه در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل و وابسته وجود دارد که می‌بایستی اثر آن‌ها بر روی همدیگر سنجیده شود استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری اجتناب ناپذیر می نماید.
۴-۴-۴-۱-آزمون فرضیه‌های مربوط به داده‌های آماری
در این بخش فرضیه‌های تحقیق حاضر که ۵ مورد به شرح زیر می‌باشند بررسی می گردند.

  1. فرهنگ افراد بر رفتار خریدهای ناگهانی افراد تأثیر مثبت دارد.
  2. محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
  3. وضعیت روحی روانی مشتریان بر رفتار خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
  4. محیط فروشگاه بر خریدهای ناگهانی مشتریان تأثیر مثبت دارد.
  5. ویژگی‌های فردی مشتریان بر خریدهای ناگهانی آن‌ها تأثیر مثبت دارد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.