نمودار۴- ۷-مدل اندازه‌گیری ابعاد عامل روحی – روانی با استفاده از تحلیل عاملی درحالت استاندارد
نمودار۴- ۸- مدل اندازه‌گیری ابعاد عامل روحی- روانی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی‌داری
۴-۴-۱-۳- مدل اندازه‌گیری ابعاد متغیرعوامل فرهنگی
نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایم مدل ابعاد عواملفرهنگی در حالت استاندارد و معناداری را نشان می‌دهد. نتیجه آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد، عضویت تمامی متغیرها تایید شده است.
نمودار۴- ۹- مدل اندازه‌گیری ابعاد عوامل فرهنگی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد
نمودار۴- ۱۰- مدل اندازه‌گیری ابعاد عوامل فرهنگی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی‌داری
۴-۴-۱-۴- مدل اندازه‌گیری ابعاد متغیرعوامل محیطی
نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایم مدل ابعاد عواملمحیطی در حالت استاندارد و معناداری را نشان می‌دهد. نتیجه آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد، عضویت تمامی متغیرها بجز سؤال ۲۴ تایید شده است.
نمودار۴- ۱۱- مدل اندازه‌گیری ابعاد عوامل محیطی با استفاده از تحلیل عاملی درحالت استاندارد
نمودار۴- ۱۲- مدل اندازه‌گیری ابعاد عوامل محیطی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی‌داری
۴-۴-۱-۵- مدل اندازه‌گیری ابعاد متغیرعوامل فردی
نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایم مدل ابعاد عواملفردی در حالت استاندارد و معناداری را نشان می‌دهد. نتیجه آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد، عضویت تمامی متغیرها تایید شده است.
نمودار۴- ۱۳- مدل اندازه‌گیری ابعاد عوامل فردی با استفاده از تحلیل عاملی درحالت استاندارد
نمودار۴- ۱۴- مدل اندازه‌گیری ابعاد عوامل فردی با استفاده از تحلیل عاملی درحالت
۴-۴-۲- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
پیش از آنکه روابط بین متغیرها را آزمون کنیم لازم است تا نرمال بودن متغیرها را بررسی کنیم. یکی از روش های بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف است. نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.
آیا متغیرهای طراحی شده دارای توزیع نرمال است؟
فرضیه صفر: متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.
فرضیه یک: متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند.
جدول۴- ۷- توزیع نرمال متغیرها

متغیر کولموگروف اسمیرنوف مقدار معنی‌داری
رفتار خرید ناگهانی ۲٫۴۶۸ ۰٫۰۰۰
عامل روحی – روانی ۱٫۲۶۸ ۰٫۰۸۰
عوامل فرهنگی ۱٫۵۷۶ ۰٫۰۱۴
عوامل محیطی ۱٫۹۶۵ ۰٫۰۰۱