منبع: یافته‌های تحقیق
۳-۷-۲٫ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا است.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سئوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سئوالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع موردمطالعه تعیین می‌شود. بنابراین اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرارگرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از نمونه‌ها هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است.
درواقع ابتدا متغیرهای تحقیق به کمک روشهای آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده‌ شده است.
روش آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارت‌اند از:
۳-۸-۱٫ مدل معادلات ساختاری
برای بررسی روابط عِلّی بین متغیرها به‌صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روشها نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بی‌شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می‌کند که شامل تحلیل عاملی تأییدی[۱۳۸]، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک[۱۳۹]، تجزیه و تحلیل مسیر[۱۴۰]، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس[۱۴۱] و سایر روشهای آماری است (هویل[۱۴۲], ۱۹۹۵).
مدل معادلات ساختاری[۱۴۳] یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۱۴۴] و متغیرهای مکنون[۱۴۵] است.
از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه‌‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
۳-۸-۲- ضرورت مدل معادلات ساختاری در تحقیق
یکی از قویترین و مناسب‌ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آن‌ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.
مدل معادلات ساختاری چگونگی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پنهان در مدل تحقیق بر سایر متغیرهای تحقیق را مشخص می‌کند، و ارتباطات مفروض میان متغیرهای مستقل و وابسته را ارزیابی می‌کند. در این تکنیک نیاز به این وجود دارد که داده‌ها توزیع نرمال باشند و تعداد نمونه ها حداقل ۱۰۰ باشد. مهمترین مزیت این تکنیک دقت اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل همزمان داده‌ها (متغیر مستقل و وابسته) است و هدف آن تأیید و تثبیت مدل تحقیق است که بر اساس اطلاعات به دست آمده به‌صورت اولیه و مفهومی ترسیم شده است (مک کالوم[۱۴۶], ۱۹۹۶).
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس[۱۴۷] یا مدل سازی عِلّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روشهای تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده است.
بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می‌بایستی اثر آن‌ها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می‌یابد.
۳-۹- تعریف اصطلاحات تخصصی
۳-۹-۱٫ خرید ناگهانی
رفتار خریدی است که بدون برنامه‌ریزی یا فکر قبلی انجام می‌شود اغلب یک واکنش احساسی به یک محرک شامل (نوع محصول، بسته بندی، اطلاعات اضافی ترغیب کننده در مورد محصول و غیره).
۳-۹-۲٫ محصول ناگهانی
محصولات راحتی که در یک‌لحظه از زمان بدون برنامه‌ریزی یا ملاحظات قبلی و اغلب به‌وسیله محرکهای ترفیع خریداری می‌شود.
۳-۹-۳٫ محیط فروشگاه
حالت‌های عاطفی (احساسی) و شناختی از تجربه مصرف‌کنندگان در فروشگاه که ممکن است هوشیاری کامل را هنگام خرید نداشته باشند(دیکشنری آنلاین ای.ام.ای[۱۴۸]).
۳-۹-۴٫ وضعیت روحی- روانی
یک حالت احساسی در یک‌زمان بخصوص است وضعیت روحی- روانی در یک‌لحظه از زمان به‌وسیله فرد احساس می‌شود و ممکن است با احساساتی که فرد در یک‌زمان دیگر تجربه می‌کند متفاوت باشد (همان منبع).
۳-۹-۵٫ ویژگی‌های فردی
آن دسته از ویژگی‌های که باعث می‌شود افراد از یکدیگر متمایز شده و در وضعیت‌های خاص با توجه به آن رفتاری از افراد بروز می‌کند که در این تحقیق ویژگی‌های فردی شامل مؤلفه‌های زیر است (برون‌گرایی و نوآوری).
۳-۹-۶٫ نمای فروشگاه
یک احساس یا حالت کلی نسبت به طراحی‌های فروشگاه که این احساس از طریق جاذبه‌های زیباشناختی به حواس انسان منتقل می‌شود (همان منبع).
۳-۹-۷٫ نوآوری
ویژگی‌های فردی مصرف‌کننده است که به درجه قبول کردن و پذیرفتن مصرف‌کننده به خرید محصولات و خدمات جدید اشاره دارد (همان منبع).
۳-۹-۸٫ درگیری مصرف‌کننده
درگیر بودن به‌عنوان ارتباط درک شده یک فرد با یک کالاست که بر اساس نیازهای ذاتی، ارزشها و علایقش شناخته می‌شود (زاییچلوسکی, ۱۹۸۶).
۳-۹-۹٫ لذت
حالتی از احساس است که میزان تمایل فرد نسبت به شادی، لذت، خوشی و رضایت با یک موقعیت خرید ویژه را شرح می‌دهد(آدلار و همکاران[۱۴۹], ۲۰۰۳)
۳-۹-۱۰٫ انگیختگی
حالتی است که با احساس هیجان، شور و تشویق، تحریک و هوشیاری همراه است (همان منبع)
۳-۹-۱۱٫ نفوذ
به اندازه یا وسعتی که فرد احساس می‌کند که یک شرایط بخصوص را تحت کنترل دارد یا احساس می‌کند که در آن شرایط ویژه آزادی عمل با او است (همان منبع)
۳-۹-۱۲٫ عامل هیجان
به‌عنوان اندازه‌ای که فرد تصور می‌کند که عامل هیجان به‌عنوان عاملی برای خرید ناگهانی است و هنگام خرید فرد احساس می‌کند که خرید مهمی را انجام نداده است علاوه بر این هیجان یک احساس درک شده همزمانی عامل است که باعث تحریک و بیداری می‌شود (روک, ۱۹۸۷).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است