جدول شماره2-2: مشخصات اسناد برنامه ای مرتبط با صنعت گردشگری
دردوره زمانی قبل و بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………..45
جدول2-3 :ویژگی های نگرش های تجویزی وتوصیفی نسبت به تدوین راهبردها……………………………..53
جدول3- 1:.چارچوب تحلیلی برای تدوین راهبرد………………………………………………………………………….66
جدول3-2: مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………….69
جدول3-3: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)………………………………………………………………………….72
جدول 3-4: ماتریس ارزیابی عوامل عوامل کلیدی داخلی( IEF)………………………………………………………73
جدول3-5: ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصتها وتهدیدها(swot)……………………………………………………75
جدول3-6: ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی………………………………………………………………………………79
جدول 4-1:تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبربراساس کارکردهای مختلف…………………91
جدول 4-2: نسبت پراكنش گونه هاي ارسباران………………………………………………………………………………98
جدول 4-3: گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر انقراض يا تهديد شده………………………………..98
جدول4-4:اطلاعات مربوط به انواع کاربری اراضی شهرستان کلیبر…………………………………………………103
جدول4-5:اراضی کشاورزی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………………………104
جدول4-6:دامداری وتولیدات دامی شهرستان کلیبر……………………………………………………………………….105
جدول4-7:مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………107
جدول 4-8:فهرست نقات قوت وضعف اکوتوریسم شهرستان………………………………………………………..108
جدول 4-9:فهرست فرصتها وتهدیدهای اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………..110
جدول4-10:عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………………………………112
جدول4-11:عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………………………….114
جدول4-12:ماتریس داخلی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(IFE)…………………………………………………………116
جدول4-13:ماتریس خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(EFE)………………………………………………………118
جدول4-14:ترکیب عوامل داخلی و خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………….121
جدول4-15: ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………….124
جدول4-16:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردSO…………………………………………………..130
جدول4-17:ماتریس برنامه ریزی راهبر دی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی)- محاسبات راهبردSO………………………………………………….131
جدول4-18:الویت بندی راهبردهایSO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..132
جدول4-19:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردST……………………………………………………133
جدول4-20:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردST………………………………………………….134
جدول4-21:الویت بندی راهبردهایST منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..135
جدول4-22:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWO…………………………………………………136