3-3-ب-2- تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها وتدوین راهبردها……………………………76
3-3- ب-3-ماتریس داخلی و خارجی(IE)…………………………………………………………………………………..77
3-3-پ- مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………78
3-3-پ-1- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)………………………………………………………….78
4-3- جامعه آماری و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….81
5-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………..82
6-3- روش گردآوری داده ها و ابزارهای مورد استفاده برای آن………………………………………………………82
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………82
9-3- نوع تحقیق وشیوه انجام آن…………………………………………………………………………………………………82
فصل چهارم:انجام تحقیق وتجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………86
1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….87
2-4- ویژگی های توصیفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….87
1-2-4- قلمرو ارسباران………………………………………………………………………………………………………………87
2-2-4- شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………88
3-2-4- وضعیت تاریخی شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………89
4-2-4- تقسیمات سیاسی و جمعیت……………………………………………………………………………………………89
5-2-4- انواع جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبر………………………………………………………………………91
6-2-4- ویژگی هاوجاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………….94
7-2-4- منابع آب شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………100
8-2-4- توپو گرافی منطقه………………………………………………………………………………………………………..101
9-2-4- کاربری اراضی شهرستان کلیبروفعالیتهای کشاورزی………………………………………………………….103
10-2-4- میزان ورود گردشگر به استان و شهرستان کلیبر……………………………………………………………..106
3-4- یافته های برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………106
1-3-4- مرحله ورودی: بررسی عوامل راهبردی مؤثربراکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………107
1-1-3-4- مرحله ورودی: بررسی عوامل داخلی و عوامل خارجی مؤثربراکوتوریسم
شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………………….107 2-1-3- 4-مرحله ورودی: تشکیل ماتریس داخلی(IFE)و ماتریس خارجی(EFE) با ضرایب و
رتبه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………115
2-3- 4-مرحله مقایسه……………………………………………………………………………………………………………..121
3-3-4- مرحله تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………….129
1-3-3-4- مدل برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM) اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………….129
4-4-پاسخ به سؤالات……………………………………………………………………………………………………………….145
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………….147
1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….148
2-5- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………148
3-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………152
4-5- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..157
5-5- پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………164
فهرست جداول وشکل ها صفحه
جدول 2-1: رتبه بندی معیار های موثر در انتخاب مقصد گردشگری…………………………………………………18