1-14- 2- برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………………………………….36
15-2- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………………………………..37
1-15-2- سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………….38
2-15-2- برنامه ریزی گردشگری درسطح ملی…………………………………………………………………………….38
3-15-2- برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………………………………………….38
4- 15-2- برنامه ریزی در سطح ناحیه ای…………………………………………………………………………………….39
5- 15-2- برنامه ریزی درسطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………………………………………………………….39
6-15-2- برنامه ریزی در سطح سایت………………………………………………………………………………………….39
7-15-2- طراحی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………39
16-2-اهمیت برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………..40
17-2- اهداف برنامه ریزی گردشگری …………………………………………………………………………………………42
18-2- فرایند تهیه برنامه های گردشگری………………………………………………………………………………………42
19-2- برنامه ریزی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………….43
20-2- سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری درایران………………………………………………………………………45
21-2- سازمانها ونهادهای متولی گردشگری درایران……………………………………………………………………….48
22-2- مفهوم راهبردیا استراتژی…………………………………………………………………………………………………..48
23-2- برنامه ریزی راهبردی/استراتژیک……………………………………………………………………………………….49
24-2- تدوین راهبرد گردشگری………………………………………………………………………………………………….50
1-24-2- راهبردهای گردشگری………………………………………………………………………………………………….51
25-2- رویکردهای راهبردی……………………………………………………………………………………………………….53
1-25-2- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………53
2-25-2- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد……………………………………………………………………………………53
26-2- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………55
1-26-2- رویکردهای غیر یکپارچه………………………………………………………………………………………………57
2-26-2- رویکردهای یکپارچه- منسجم………………………………………………………………………………………58
27-2- جمع بندی نظری/مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………62
فصل سوم:روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..63
1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-3- مدلهای برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری……………………………………………………………………64
1-2-3- مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون………………………………………………………………………………….64
2-2-3- مدل برنامه ریزی راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………..65
1-2-2-3- بررسی عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………….68
2-2-2-3- عوامل داخلی…………………………………………………………………………………………………………….68
3-3- مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………….69
3-3- الف: مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………70
3-3 – الف-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)……………………………………………………………………71
3-3- الف-2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( IEF)……………………………………………………………………..72
3-3- ب: مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………74
3-3-ب-1- ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)…………………………………….74

نوشته ای دیگر :   بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه های همکاری، توانایی های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای بانک داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم افزاری توسن(کیش ویر)91- قسمت 44