1-8-1- پژوهشهای انجام گرفته در سطح ملی…………………………………………………………………………………7
2-1-8- پژوهشهای انجام گرفته در سطح بین المللی………………………………………………………………………..9
9-1- کلید واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………10
10-1- فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………..14
1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2- تعاریف ومفاهیم گردشگری……………………………………………………………………………………………….15
1-2-2- مفهوم گردشگری…………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-2- تعریف گردشگر…………………………………………………………………………………………………………….16
3-2-2- جاذبه های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..17
4-2- 2- جاذبه های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………17
5-2- 2- جاذبه های انسانی……………………………………………………………………………………………………….17
6-2-2- نوع منابع گردشگری…………………………………………………………………………………………………….19
7-2-2- اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………..20
8-2- 2- تفاوت اکوتوریسم(طبیعت گردی) با طبیعت گذری و طبیعت نشینی…………………………………..21
9-2- 2- ویژگی های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………22
1-9-2- 2- جنبه های علمی اکوتوریسم……………………………………………………………………………………..22
2-9-2- 2- جنبه های اجتماعی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..22
3-9-2-2- جنبه های اقتصادی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..22
10-2-2- اهداف اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………23
11-2-2- گونه شناسی اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………23
1-11-2- 2- توریسم اقلیمی……………………………………………………………………………………………………..25
2-11-2- 2- توریسم کوهستان وبرف شهرها………………………………………………………………………………..25
3-11-2- 2- توریسم جنگل……………………………………………………………………………………………………….25
4-11-2- 2- توریسم آب های معدنی و آبهای گرم……………………………………………………………………….25
3-2- مفهوم توسعه وتوسعه پایدار………………………………………………………………………………………………..26
4-2- اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………..28
5-2- شاخصهای توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….29
6-2- تعریف منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….30
7-2- توسعه منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………..31
8-2- توسعه پایداروگردشگری…………………………………………………………………………………………………….31
1-8-2- گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………………..31
2-8-2- اصول گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………….33
9-2- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………33
10-2- روشهای توسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………….34
11-2-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای……………………………………………………………………………………………35
12- 2- تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………..36
13-2- ویژگی های برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..36
14-2- انواع برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………………………36